ORK - Endring av regnskapspraksis i Carlsberg Breweries ingen vesentlig effekt for Orkla

16.04.2002: Carlsberg Breweries (CB) har som følge av innføring av ny dansk regnskapslov foretatt endringer i sin regnskapspraksis fra og med 2002.

Endringene som er gjennomført er generelt i tråd med Orklas regnskapsprinsipper og effekten på Orklas regnskaper vil være meget begrenset.

Den største endringen i regnskapspraksis er relatert til behandlingen av goodwill, som i henhold til ny dansk regnskapslov skal balanseføres og avskrives over inntil 20 år. Dette er i henhold til dagens regnskapsprinsipper og praksis i Orkla og Orkla har også løpende balanseført goodwill som har oppstått i CB etter etableringen.

Andre endringer er at varelageret nå vurderes inklusive indirekte produksjonsomkostninger. Dette vil medføre en tidsforskyvning av kostnader og at varelagerets verdi i balansen vil øke noe. I tillegg vil returnerbar panteemballasje balanseføres og avskrives over forventet levetid.

Orkla har ført investeringen i CB som en videreføring av den tidligere investeringen i Orkla Drikkevarer. Den endrede regnskapspraksisen i CB påvirker således ikke Orklas nettoinvestering. I praksis betyr dette at de ovennevnte endringene i CB for Orkla kun blir en omfordeling fra konserngoodwill relatert til Orkla Drikkevarer til en balanseføring av de omtalte eiendelene med i størrelsesorden NOK 400 mill.

Da effekten av disse endringene samlet sett ikke er vesentlig for regnskapet til Orkla ASA vil vi ikke omarbeide regnskapet eller utgi pro forma tall for 2001, og kun kommentere endringer som følge av ny regnskapspraksis i CB der hvor dette er vesentlig for å forstå utviklingen av Orklas Drikkevareområde.