ORK - Generalforsamling 2002

Orkla avviklet sin generalforsamling torsdag 2. mai 2002 i Sarpsborg.

Alle punkter på agendaen ble enstemmig vedtatt (jfr. innkalling som ble sendt i børsmelding datert 05.04.2002.)

Under agendaens punkt 6 ble Allan Åkerstedt (gjenvalg) og Elisabeth Grieg valgt som medlemmer til valgkomiteen for aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen, jfr. vedtektenes paragraf 18.

Generalforsamlingen vedtok å nedsette selskapets aksjekapital med 18.404.187,50 kr ved å innløse (amortisere) 2.944.670 aksjer eiet av Orkla ASA i samsvar med reglene i lov om allmenn-aksjeselskaper. Antall aksjer i selskapet reduseres dermed fra 219.246.336 til 216.301.666. Kapital-nedsettingen nødvendiggjorde en endring av vedtektenes § 1 første punktum som nå lyder: :
"Orkla ASA er et allmennaksjeselskap med en aksjekapital på kr 1.351.885.412,50 fordelt på 216.301.666 aksjer á kr 6,25 fullt innbetalt."

Videre vedtok generalforsamlingen å fornye styrets fullmakt til å erverve egne aksjer. Styret fikk fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr 96.875.000 fordelt på inntil 15.500.000 aksjer. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 20 og kr 500. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten avløser fullmakten gitt på generalforsamlingen den 3. mai 2001, og skal gjelde fra og med 3. mai 2002 og frem til og med 2. november 2003.

Aksjene noteres eksklusive utbytte 3. mai 2002. Utbytte på 3,25 kr/aksje betales 23. mai 2002.