ORK - Generalforsamling

Orkla avviklet sin generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i Sarpsborg.

Agendaens punkter 1, 2, 3, 4, 6 og 7 ble enstemmig vedtatt (jfr. innkalling som ble sendt i børsmelding datert 04.04.2001.)

Styrets fullmakt av 6. mai 1999 til å forhøye aksjekapitalen ble fornyet. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med samlet inntil kr 90.000.000 fordelt på inntil 14.400.000 aksjer, hver pålydende kr 6,25. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2003, dog senest 03.05.03.

Generalforsamlingen fornyet styrets fullmakt til å erverve egne aksjer. Selskapet kan erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr 81.250.000 fordelt på inntil 13.000.000 aksjer. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 20 og kr 500. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Fullmakten gjelder til og med 03.11.02.

Under agendaens punkter 5 og 8 vedtok generalforsamlingen følgende:

Aksjonærene valgte i tråd med valgkomiteens forslag, jfr. børsmelding datert 20.04.01, følgende personer som medlemmer og varamedlemmer av bedriftsforsamlingen:

Svein Erik Amundsen, Oslo - adm.direktør Bergesen d.y. ASA

Johan H Andresen jr, Oslo - konsernsjef Tiedemanns Holding AS

Harald Arnkværn, Oslo - advokat

Kurth A Augustson, Halmstad - egen konsulentvirksomhet

Elisabeth Grieg, Oslo - adm.direktør Grieg International AS

Marianne Lie Harg, Oslo - tidl adm.direktør i Vattenfall ASA

Jan Kildal, Oslo - finansdirektør Norske Skogindustrier ASA

Bjørn Kristoffersen, Oslo - adm.direktør KLP Forsikring

Tore Lindholt, Skedsmo - adm.direktør Folketrygdfondet

Svein Rennemo, Virum - egen konsulentvirksomhet

Anniken Thue, Oslo - direktør Nasjonalgalleriet

Bjørn Trondsen, Oslo - adm.direktør EDB Business Development ASA

Allan Åkerstedt, Stockholm - adm.direktør Storebrand Kapitalforvaltning ASA

Svein Aaser, Drøbak - konsernsjef Den norske Bank ASA


Forslag fra Canica med henstilling til bedriftsforsamlingen om å utvirke et sammendrag av undersøkelsesutvalgets rapporter ble vedtatt, jfr. dagsordens punkt 8.