ORK - Resultater 1. kvartal

10. mai: Merkevareområdet viser god fremgang, men resultatet er positivt påvirket av periodeforskjøvet påskesalg. Berlingske utvikler seg som planlagt. Kjemi leverer gode resultater grunnet høyere volum, bedre produktmiks og positive valutaeffekter. Etableringen av Carlsberg Breweries og oppkjøpet av Det Berlingske Officin skaper en betydelig vekst i Orklas driftsinntekter. Aksjeporteføljen har hatt en negativ avkastning på 9,6%. Porteføljens markedsverdi var pr 31.03.01 16,1 mrd. kr og urealiserte gevinster var 3,5 mrd. kr.

Hovedtall
Orkla har fra 2001 gått over til kvartalsvis resultatrapportering.

Alle tall i NOK Millioner
Resultatregnskapet (1.kvartal 2000 i parentes)
Driftsinntekter 10.405 (7.405). Andre inntekter og kostnader 19 (40). Driftsresultat 471(344). Resultat tilknyttede selskaper 63(20). Utbytter 98(15). Salgsgevinster porteføljeaksjer 243(621). Finansposter, netto -279(-221). Resultat før skatt 596(779). Skattekostnad-161(-209). Resultat etter skatt 435 (570). Resultat pr. aksje NOK 1,9(2,6).

Balanse 31.03.2001 (31.03.00 i parentes)
Anleggsmidler 28.152(21.603). Porteføljeinvesteringer 12.895(12.572). Omløpsmidler 14.152(9.274). Sum eiendeler 55.199(43.449). Egenkap/minoriteter 17.829(14.893). Rentebærende gjeld 24.094(19.505). Rentefri gjeld 13.276(9.051)

Kontantstrøm
Fri kontantstrøm Industri 457 (-45). Konsernets selvfinansieringsevne 700 (-462).
Netto kontantstrøm -2.904 ( -1.807). Endring netto rentebærende gjeld +2.613 (+1.944)

Virksomhetenes resultater
Orkla Foods: Driftsinnt 2.706(2.487). Driftsres 128(89).
Orkla Drikkevarer: Driftsinnt 3.091(1.400). Driftsres 25(-42)
Orkla Brands: Driftsinnt 1.166(1.080). Driftsres 155(101).
Orkla Media: Driftsinnt 1.843(846). Driftsres 40(39).
Merkevarer: Driftsinnt 8.763(5.777). Driftsres 348(187).
Kjemi: Driftsinnt 1.529(1.374). Driftsres 123(79).
HK/ufordelt: Driftsinn 54(55). Driftsres -34(-24).
Investeringer: Driftsinnt 59(199). Driftsres 15(62).