ORK - Resultater for 3. kvartal

Konsernet har i begrenset grad blitt rammet av de svake generelle økonomiske rammebetingelsene med unntak av investeringsporteføljen og Orkla Media. Industriområdet viser fortsatt fremgang, og driftsresultat før andre inntekter og kostnader økte med 27% til 933 mill. kroner i tredje kvartal. Resultatfremgangen skyldes hovedsakelig ekspansjon innen Orkla Drikkevarer med en økning i driftsresultatet på 70% gjennom dannelsen av Carlsberg Breweries og fortsatt lønnsom vekst i BBH, samt gode resultater for Orkla Brands og Kjemi.

I Orkla Brands var resultatfremgangen hovedsakelig knyttet til Lilleborg Dagligvare og Godterier. Volumvekst for lignin, stabile priser for spesialcellulose, høy dollarkurs og reduserte kostnader var hovedforklaringene til Kjemis bedrede resultat.

Driftsresultatet i Orkla Foods var marginalt høyere enn i fjor selv med en svak svensk krone og høye råvarepriser. Stabburet i Norge og Felix Abba i Finland viser en positiv utvikling.
Orkla Medias driftsinntekter økte som følge av konsolidering av Berlingske, men driftsresultatet ble svekket pga tilbakegangen i det polske, danske og den senere tid også det norske annonsemarkedet. Orkla Media har implementert omfattende kostnadsreduksjonsprogram for å møte det svake annonsemarkedet.

Resultat etter skatt falt betydelig i sammenligning med i fjor pga svært høye realiserte gevinster på salg av finansielle investeringer i tredje kvartal i 2000. Aksjeporteføljen har i de første 9 måneder hatt en negativ avkastning på 21% sammenlignet med Oslo Børs med en negativ avkastning på 24,9%. Porteføljens markedsverdi pr. 30.09.2001 var 13,5 mrd. kr, og urealisert kursreserve (før skatt) var 1,0 mrd. kr.

Hovedtall - alle tall i millioner NOK :

Resultatregnskap 3. kvartal og hittil i år (2000 i parentes)
Driftsinntekter 11283 (8623) HIÅ: 33222 (24903)
Andre inntekter og kostnader 0 (0) HIÅ:19 (40)
Driftsresultat 933 (737) HIÅ: 2456 (1931)
Resultat fra tilknyttede selskaper 75 (111) HIÅ: 235 (239)
Utbytter 56 (44) HIÅ: 541 (411)
Salgsgevinster porteføljeaksjer -335 (2349) HIÅ: 172 (3080)
Finansposter, netto -359 (-205) HIÅ: -952 (-681)
Resultat før skatt 370(3036)HIÅ: 2452 (4980)
Skattekostnad -100 (-816) HIÅ: -662 (-1337)
Resultat etter skatt 270 (2220) HIÅ: 1790 (3643)
Resultat pr. aksje (kr) HIÅ: 7,7 (16,5).

Balanse per 30.09.2001 (30.09.2000 i parentes)
Anleggsmidler 28914 (21306)
Porteføljeinvesteringer 12689 (12856)
Omløpsmidler 14727 (9635)
Sum eiendeler 56330 (43797)
Egenkapital/minoriteter 18939 (17819)
Rentebærende gjeld 24681 (16935)
Rentefri gjeld og avsetninger 12710 (9043)
Bokført egenkapitalandel (%) 33,6 (40,7)

Kontantstrøm 3. kvartal og hittil i år (2000 i parentes)
Fri kontantstrøm Industri 907 (882) HIÅ: 1669 (895)
Konsernets selvfinansieringsevne 829 (873) HIÅ: 1204 (-289)
Netto kontantstrøm 368 (3238) HIÅ: -3638 (-178)
Endring netto rentebærende gjeld -254 (-3325) HIÅ: 3425 (223)
Netto rentebærende gjeld pr. 30.09.2001 er 21406

Virksomhetenes resultater 3. kvartal og hittil i år (2000 i parentes)
Driftsinntekter
Orkla Foods 2682 (2693) HIÅ: 8079 (8010)
Orkla Drikkevarer 4144 (2019) HIÅ: 11227 (5564)
Orkla Brands 1080 (1156) HIÅ: 3328 (3349)
Orkla Media 1744 (841) HIÅ: 5517 (2585)
Merkevarer 9614 (6674) HIÅ: 28046 (19414)
Kjemi 1641 (1836) HIÅ: 4923 (4971)
HK/ufordelt -18 (68) HIÅ: 102 (182)
Industri 11237 (8578) HIÅ: 33071 (24567)
Investeringer 46 (45) HIÅ: 151 (336)
Konsernet 11283 (8623) HIÅ: 33222 (24903)

Driftsresultat
Orkla Foods 204 (196) HIÅ: 507 (503)
Orkla Drikkevarer 527 (310) HIÅ: 1021 (622)
Orkla Brands 142 (154) HIÅ: 451 (392)
Orkla Media -20 (16) HIÅ: 89 (114)
Merkevarer 853 (676) HIÅ: 2068 (1631)
Kjemi 108 (96) HIÅ: 426 (311)
Hk/ufordelt-30 (-27) HIÅ: -80 (-126)
Industri 931 (745) HIÅ: 2433 (1856)
Investeringer 2 (-8) HIÅ: 23 (75)
Konsernet 933 (737) HIÅ: 2456 (1931)