Orkla ASA: Avtale om salg av Orklas eierandel i Sapa til Hydro er gjennomført

Det vises til børsmelding av 10. juli 2017 vedrørende inngåelse av avtale om salg av Orklas eierandel i Sapa til Norsk Hydro ASA («Hydro»). Transaksjonen er i dag gjennomført i tråd med avtalens bestemmelser.  
 
Orkla har i dag mottatt 11,86 mrd. kroner i kontanter fra Hydro i foreløpig kjøpesum, hvilket representerer en verdsettelse av Sapa på totalt 27 mrd. kroner (på gjeldfri basis). Endelig kjøpesum vil fastsettes på basis av Sapas balanse per 30. september 2017. 
 
Orkla har vært eier i Sapa siden 2005. Ved etablering av Sapa JV i 2013 ble Gränges skilt ut og senere børsnotert på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbørsen) med en samlet salgsverdi på ca. 5 mrd. kroner. Orkla mottok ved etablering av Sapa JV et kontantoppgjør på 1,8 mrd. kroner. For 2016 har Orkla mottatt et ordinært utbytte på 1,5 mrd. kroner fra Sapa. Orkla har dermed realisert en samlet verdi på vel 20 mrd. kroner fra sitt opprinnelige engasjement i Sapa. 
 
Orkla har pr. Q2 reklassifisert sitt engasjement i Sapa til ikke videreført virksomhet. Hensyntatt løpende resultatføring og gjennomføring av salget, vil Orkla pr. Q3 bokføre et akkumulert resultatbidrag under ikke videreført virksomhet på ca. 5 mrd. kroner. Endelig gevinstberegning vil skje i forbindelse med fastsettelse av endelig kjøpesum. 
 
Som det fremgår av separat børsmelding har styret i Orkla i dag besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober 2017 for behandling av forslag om utbetaling av 5 kroner per aksje i tilleggsutbytte.
 
Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på ca. 38 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 18.000 ansatte. 
 
Orkla ASA
Oslo, 2. oktober 2017
 
Ref.:
 
Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no
 
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12