Orkla ASA Generalforsamling 2012

Orkla ASA gjennomførte ordinær generalforsamling torsdag 19. april 2012 i Oslo.
 
Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs den 29. mars 2012.
 
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2011 med kroner 2,50 per aksje. Utbytte vil bli utbetalt 3. mai 2012 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato. Orkla-aksjen blir notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra 20. april 2012.
 
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
 
1. Generalforsamlingen vedtok å nedsette selskapets aksjekapital ved sletting av egne aksjer:
 
«Generalforsamlingen i Orkla ASA beslutter å nedsette aksjekapitalen med kr 12.500.000 fra kr 1.286.163.712,50 til kr 1.273.663.712,50 ved å innløse (amortisere) 10.000.000 aksjer eiet av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 1.028.930.970 til 1.018.930.970. Nedsettingsbeløpet brukes til sletting av egne aksjer. »

I forbindelse med ovennevnte vedtak endres vedtektenes § 1 første punktum til å lyde:

«Orkla ASA er et allmennaksjeselskap med en aksjekapital på kr 1.273.663.712,50 fordelt på 1.018.930.970 aksjer á kr 1,25 fullt innbetalt. »
 
2. Generalforsamlingen vedtok å fornye styrets fullmakt til å erverve egne aksjer:
 
«(i) Generalforsamlingen i Orkla ASA gir herved styret fullmakt til å la
selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr 125.000.000 fordelt på inntil 100.000.000 aksjer, dog slik at beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 20 og kr 80. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten skal gjelde fra og med 20. april 2012 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2013.
 
(ii) Fullmakten kan benyttes til oppfyllelse av eksisterende insentivprogrammer for ansatte, og insentivprogrammer for ansatte vedtatt av generalforsamlingen i henhold til dagsorden punkt 2.3.
 
(iii) Fullmakten kan benyttes til erverv av aksjer for amortisering.»
 
3.  Vedtak om valg av følgende medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen for en periode på ett år:
 
Medlemmer (gjenvalg):
Johan H. Andresen jr.  
Idar Kreutzer    
Rune Bjerke    
Nils-Henrik Pettersson 
Gunn Wærsted   
Lars Windfeldt 
Olaug Svarva    
Dag Mejdell   
Marianne Blystad  
Nils Selte   
Terje Venold   
Ann Kristin Brautaset 
 
Nye medlemmer:
Odd Gleditsch d.y.
Gunnar Rydning
 
Varamedlemmer (gjenvalg):
Scilla Treschow Hokholt    (1)
Benedicte Bjørn    (4)
Mimi K. Berdal   (6)
 
Nye varamedlemmer:
Kjetil Houg    (2)
Camilla Hagen   (3)
Kirsten Idebøen    (5)
 
Parantesen angir nummer i rekken for innkalling.
 
4.  Vedtak om valg av følgende medlemmer til og leder av valgkomiteen for en periode på to år:
Idar Kreutzer (leder) (gjenvalg)
Olaug Svarva  (gjenvalg)
Leiv Askvig (gjenvalg)
 
Videre består valgkomiteen i Orkla av:
Nils-Henrik Pettersson (ikke på valg)
 
Orkla ASA,
Oslo, 19. april 2012

Kontakter Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 977 13250
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 930 56093
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12