Orkla ASA: Meldepliktig handel –sikring av langtidsinsentivordning

Orkla har den 25. mai 2020 inngått «total return swap»-avtaler knyttet til Orkla-aksjens kursutvikling tilsvarende 500.000 underliggende aksjer med forfall 16. april 2021, 440.000 aksjer med forfall 22. april 2022, 480.000 aksjer med forfall 14. april 2023, og 210.000 aksjer med forfall 19. april 2024. Transaksjonene er avregnet til initiell kurs kr 85,89. Avtalene er en sikring av Orklas aksjekurseksponering under konsernets kontantbaserte langtidsinsentivordning (LTI), nærmere beskrevet i note 5 i Orkla ASAs årsregnskap for 2019. Denne ordningen utgjør en økonomisk eksponering på Orkla-aksjens kursutvikling ettersom tildelte beløp reguleres med utviklingen av Orkla-aksjen frem til utbetalingsdato. Etter denne transaksjonen har Orkla en sikringsposisjon tilsvarende 1.630.000 underliggende aksjer.

Orkla eier 1.125.182 egne aksjer.

Orkla ASA

Oslo, 25. mai 2020

  

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12