Orkla ASA: Omarbeidede historiske tall for 2011 og 2012

Vi viser til pressemelding av 9. januar 2013 vedrørende ny konsernstruktur og vedlagt oversendes kvartalsfordelte resultattall i henhold til denne nye strukturen. Excel-ark med omarbeidede tall er tilgjengelig her: http://www.orkla.no/Investor/Download-center

I tillegg er Orklas regnskap for årene 2011 og 2012 omarbeidet som følge av endringer i pensjonsstandarden (IAS 19) og implementering av IFRS 11 Joint Arrangements. Endringene gjelder fra 1.1.2013, men historiske tall er tilsvarende endret. Endringen er beskrevet i note 3 i Orklas årsrapport for 2012.

Hovedendringen i pensjonsstandarden går på at den såkalte "korridorløsningen" ikke lenger kan benyttes. Etter ny standard skal netto pensjonsforpliktelse presenteres i sin helhet i balansen og alle estimatavvik skal således belastes konsernets egenkapital og føres via totalresultatet. Estimatavvikene vil således ikke lenger belaste konsernets EBITA.

I tillegg vil finansdelen i netto pensjonskostnad bli presentert som finanselement i stedet for som en del av netto pensjonskostnad i EBITA.

Innføring av nytt prinsipp medfører at egenkapitalen pr. 31.12.2012 er redusert med omlag 650 mill. kroner som følge av innregning av akkumulerte estimatavvik etter skatt. EBITA for 2012 er øket med 33 mill. kroner (17 mill. kroner i 2011) som følge av at føringen av estimatavvik ikke lenger skal innregnes i det ordinære resultatet. I tillegg er EBITA øket med ytterligere 43 mill. kroner (44 mill. kroner i 2011) som følge av at finanselementet i pensjonskostnaden nå blir presentert som finanspost.

Konsernets eierandel i Rygge som tidligere har vært rapportert som felles kontrollert virksomhet (IFRS 11 Joint Arrangements) etter bruttometoden (konsolidert med konsernets eierandel linje for linje) er omarbeidet og blir i de omarbeidede tallene presentert i henhold til egenkapitalmetoden (énlinje konsolidering etter samme metode som et tilknyttet selskap). Effekten på Orklas regnskap av dette er begrenset, bortfall av inntekter er 105 og 98 mill. kroner i hhv 2012 og 2011, og bortfall av EBITA er 12 og 6 mill kroner.


Orkla ASA,
Oslo, 11. april 2013

Kontaktpersoner:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 97 71 32 50

Anders Kalleberg, Investor Relations
Telefon: +47 99 04 24 98


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12