Orkla ASA :Orkla ASA - Emisjon av sertifikatlån

  
Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        20. august 2014
Forfall:                        22. september 2014
Kupong                       1,60 %
Tilrettelegger:             DNB Markets

For ytterligere informasjon kontakt:

Rune Helland SVP IR, +4797713250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12