Orkla ASA : Orkla ASA - Emisjon av sertifikatlån

   
Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        12. mai 2014
Forfall:                        12. juni 2014
Kupong                       1,65 %
Tilrettelegger:             DNB Markets

For ytterligere informasjon kontakt:
Rune Helland, SVP Investor relations
Tel: 97713250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12