Orkla ASA: Utstedelse av nye obligasjonslån

Orkla ASA har i dag gjennomført en emisjon i det norske obligasjonsmarkedet. Et samlet beløp på NOK 2.000 millioner har blitt utstedt, hvorav NOK 1.000 ble utstedt i ett 6,5-års lån, mens NOK 1.000 millioner ble utstedt i et 10-års lån. Lånene ble priset til rente tilsvarende 3 mnd. NIBOR + 0,85 % og 2.35 % for hhv. 6,5-og 10-års lånene.

Orklas egenbeholdning er NOK 600 millioner i 6,5-års lånet og NOK 800 millioner i 10-års lånet. Utestående volum i markedet er henholdsvis NOK 400 millioner og NOK 200 millioner.

Låneformålet er generell finansiering av selskapets drift.

Danske Bank og Nordea har vært tilretteleggere for transaksjonen.

De nye lånene vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Oslo, 9. september 2016

Ref.:

SVP Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 99542789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12