Orkla blir 100 % eier i det globalt største selskapet innenfor bearbeidede aluminiumløsninger

- Orkla og Alcoa gjennomfører strukturløsning

Orkla og Alcoa inngikk 22. desember en avtale om bytte av eiendeler i to felleseide selskaper. Orkla overtar Alcoas 45,45 % eierandel i Sapa Profiler, og blir dermed 100 % eier. Alcoa overtar samtidig Orklas 50 % eierandel i aluminium-smeltingselskapet Elkem Aluminium, som dermed vil bli 100 % eiet av Alcoa.
 
"Orkla har en rekke spennende utviklingsmuligheter, men det er samtidig behov for å prioritere innenfor porteføljen av virksomheter. Orkla ser et betydelig verdiskapingspotensial innenfor Sapa-strukturen når konjunkturene normaliserer seg. Byttetransaksjonen konverterer to deleide posisjoner til én 100 % eiet posisjon, noe som gir større strategisk kontroll og bidrar til en forenkling av Orklas struktur," uttaler konsernsjef i Orkla, Dag J. Opedal.
 
"Elkem Aluminium har vært en viktig del av Elkems utvikling. Selskapet består av to veldrevne verk i Mosjøen og på Lista, men er begrenset til å drive sin virksomhet i Norge. Alcoa har vært Elkems partner og eid 50 % av verkene i nærmere 50 år. Alcoa, en av verdens ledende aluminiumprodusenter, har de beste forutsetninger for å utvikle Elkem Aluminium videre. Samtidig er vi tilfreds med at samarbeidet mellom Alcoa og Elkem fortsetter innenfor definerte energi- og teknologiområder,
" sier Opedal.
 
De to eierandelene verdsettes likt på gjeldfri basis, og transaksjonen medfører ingen vesentlige kontantstrømmessige effekter for Orkla. Transaksjonen forventes sluttført i løpet av 1. kvartal 2009 og antas å medføre at Orkla får en mindre regnskapsmessig gevinst. Avtalen forutsetter godkjennelse fra bedriftsforsamlingen i Orkla og fra relevante myndigheter.
 
"I de krevende tider vi er inne i er det viktig å ha en eier med et langsiktig perspektiv på virksomheten. Gjennom Orklas eierskap får Sapa styringsfart og stabilitet til å gjennomføre den fastlagte strategi, med fokus på å utarbeide differensierte løsninger for kundene. Målsetningen om 15-20 % kapitalavkastning over en konjunktursyklus ligger fast selv om de globale markedene for tiden er meget svake," sier Ole Enger, adm. direktør i Sapa.
 
Bygg/anlegg og bilindustrien er blant de største avtakerne av aluminiumprodukter. Som en følge av den globale finanskrisen har etterspørselen falt kraftig i sluttbrukermarkedene og både Elkem Aluminium og Sapa Profiler har en negativ resultatutvikling i inneværende kvartal.
 
Sapa Profiler har som en følge av dette redusert produksjonen vesentlig i form av midlertidig stans i de fleste fabrikker i en periode gjennom desember og inn i januar. For Sapa-gruppen totalt anslås et underliggende EBITA-resultat på cirka -150 mill. kroner i 4. kvartal og cirka + 650 mill. kroner for året totalt. Grunnet et betydelig fall i aluminiumprisene vil det utover dette bli foretatt regnskapsmessig nedskrivning av lagerverdier med anslagsvis 300-400 mill. kroner.
 
Sapa har redusert bemanningen med 15 % (1800 årsverk) i 2008. Ytterligere strukturelle tiltak og nedbemanninger vil bli gjennomført i 2009. Avsetning for nye restruktureringstiltak anslås til cirka 200 mill. kroner som forventes å bli regnskapsført i 4. kvartal.
 
I Orklas årsregnskap for 2008 vil Elkem Aluminium defineres som ikke-videreført virksomhet. Resultattall fra Elkem Aluminium trekkes dermed ut av Orklas ordinære resultat og presenteres netto på egen linje som ikke-videreført virksomhet. Tilsvarende vil historiske sammenligningstall for 2006 og 2007 bli omarbeidet.
 
Oslo, 23. desember 2008,
Orkla ASA
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Investor Relations (Orkla),
Tel.: +47 97 71 32 50
 
Ole Kristian Lunde, SVP Corporate Communications (Orkla),
Tel.: +47 90 94 31 35
 
Johan Chr. Hovland, SVP Public Affairs (Elkem),
Tel.: +47 91 76 34 91
_____________________________________________________________
Orkla har virksomhet innen merkevarer, aluminiumløsninger, fornybar energi, materialer og finansielle investeringer. Konsernets omsetning er på ca 70 mrd.  kroner og antall ansatte er 35 000. Konsernet har virksomhet i mer enn 40 land.
 
Sapa er et ledende internasjonalt konsern som utvikler og markedsfører høyforedlede aluminiumprofiler, profilbaserte komponenter og systemer, og varmevekslerbånd i aluminium. Sapa er heleid av Orkla og består av de tre heleide forretningsenhetene; Sapa Profiler, Sapa Building System og Sapa Heat Transfer. Sapa har en omsetning på cirka SEK 35 mrd. og har 15 000 ansatte over hele Europa, i Nord- og Sentral-Amerika og Kina. Sapa er et av Europas ledende selskaper innen sine områder og har kunder innen transport, bygg/anlegg, engineering og telekom.
 
Elkem Aluminium ANS er Norges nest største produsent av primæraluminium. Verkene Elkem Aluminium Lista og Elkem Aluminium Mosjøen produserer legerte aluminiumprodukter i forskjellige formater. Støperiene er utstyrt for å betjene det europeiske markedet for høykvalitetsprodukter i form av pressbolter, valseemner og støpelegeringer.
 
Alcoa er verdens ledende produsent og leder av primæraluminium, fabrikkert aluminium og alumina-anlegg, og er aktiv i alle hovedaspektene i bransjen.