Orkla byr på A-aksjene i Jotun

Tilbudet er fremsatt av Orklas  heleide datterselskap Lilleborg AS, og gjelder kjøp av samtlige A-aksjer i Jotun AS som ikke allerede er i Orklas eie (dvs. totalt 72.019 A-aksjer). Tilbudsprisen på 70.000 kroner per A-aksje er med kontantoppgjør.
 
Gjennomføring av tilbudet er bl.a. betinget av at Orkla etter andre aksjonærers eventuelle utøvelse av forkjøpsretter til aksjer oppnår en samlet eierandel i Jotun AS som representerer mer enn 50 % av stemmene i selskapet. Orkla eier fra før 41.981 A-aksjer og 103.446 B-aksjer i selskapet, hvilket tilsvarer 42,5 % av kapitalen og 38,2 % av stemmene i Jotun.
 
Dersom Orkla oppnår 50,1 % av stemmene, medfører dette en total investering på 1,1 mrd. kroner. Dersom samtlige A-aksjonærer aksepterer tilbudet, vil Orklas eierandel i Jotun utgjøre 63,6 % av kapitalen og 90,9 % av stemmene. Samlet kjøpesum vil i så fall bli 5 mrd. kroner.
 
Det er betydelig forskjell på innflytelsen knyttet til A- og B-aksjen i Jotun, ved at en A-aksje gir 10 ganger så mange stemmer som en B-aksje. Orklas tilbud gjelder de stemmesterke A-aksjene, og det er derfor knyttet en betydelig kontrollpremie til disse A-aksjene.
 
Akseptperioden utløper 30. september 2011, dog slik at Orkla har rett til å forlenge denne fristen.
 
Orkla ASA
Oslo, 31. august 2011

Ref.:
 
Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Johan Chr. Hovland
Telefon +47 22 54 44 86/ +47 917 63 491
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 22 54 44 11
 
Ass. Dir. Investor Relations
Siv M. Skorpen Brekke
Telefon +47 22 54 44 55
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12