Orkla har mottatt utkast til vedtak i skattesaken om realiserte konvertible obligasjoner i REC

Orkla har som nevnt i årsrapportene for 2006 og 2007 lagt til grunn at gevinst realisert i 2006 på opsjonselementet i konvertible obligasjoner i Renewable Energy Corporation ASA (REC) er skattefri i henhold til fritaksmetoden. Som det fremgår av note 21 i Orklas årsrapport for 2007, har Sentralskattekontoret for storbedrifter (SfS) varslet at kontoret vurderer å endre likningen for 2006 slik at hele gevinsten beskattes med 28 %. Orkla har nå mottatt et utkast til kontorvedtak der SfS fastholder full beskatning og verdsetter hver REC-aksje per konverteringstidspunktet i begynnelsen av mars 2006 til 81,50 kroner.
 
Orkla er uenig både i det anførte grunnlaget for skatteplikt og i den verdsettelsen som fremgår av utkastet til vedtak. Orkla vil følge opp et eventuelt vedtak i tråd med utkastet med klage eller rettslige skritt.
 
Dersom det fattes vedtak i tråd med utkastet, vil Orkla imidlertid måtte innbetale beløpet på 751 mill. kroner og deretter påklage vedtaket. Ut fra de signaler som SfS tidligere har kommet med har Orkla i regnskapet allerede foretatt en regnskapsmessig avsetning for en antatt påstand om skatteplikt (men ut fra en vesentlig lavere verdsettelse av REC-aksjene på konverteringstidspunktet). Et vedtak i tråd med utkastet vil derfor medføre en økt regnskapsmessig skattekostnad på om lag 500 mill. kroner i 2008-regnskapet ettersom regnskapsavleggelsen vil bli basert på SfS sitt vedtak selv om Orkla er uenig i SfS sitt synspunkt.
 
Orkla ASA,
Oslo, 5. november 2008
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations
Tel: +47 22 54 44 11
 
Ole Kristian Lunde, SVP Corporate Communications
Tel.: +47 22 54 44 31
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations
Tel: +47 22 54 44 26