Orkla - kommentar til valgkomitéens innstilling

1. Bedriftsforsamlingen valgte i møte 14.05.2001 Tore Lindholt, Allan Åkerstedt og Elisabeth Grieg som medlemmer av valgkomitéen. I tillegg er bedriftsforsamlingens formann også formann i valgkomitéen. Med hensyn til innstilling på valg av styreformann, er i tillegg Harald Johansen som representant for de ansatte, medlem av valgkomitéen.

Alle valgkomitéens innstillinger er enstemmige.

2. Valgkomitéen har etter oppnevnelsen arbeidet kontinuerlig med vurdering av og innstilling til styret i Orkla. Arbeidet har vært svært omfattende.

Innledningsvis foretok valgkomitéen blant annet med bistand av Per Inge Hjertaker i Right Management Consultants, en grundig vurdering av styrets medlemmer, arbeidsform og styrets funksjon som kollegium.

Valgkomitéens medlemmer har innhentet synspunkter fra representanter fra alle norske aksjonærer i selskapet med aksjepost på over 0,45%, og valgkomitéens formann har vært i kontakt med representanter for større utenlandske aksjonærer.


3. Valgkomitéen har i sitt arbeid hensyntatt at sammensetningen av styret som helhet blant annet bør reflektere følgende kriterier:

o Internasjonal erfaring.
o Innsikt i Orklas bransjeområder.
o Bred samfunnsmessig erfaring.
o Erfaring fra ledelse og styrearbeid i større virksomheter.
o Bakgrunn fra teknologidrevet industri og IT.
o Personlig og faglig tyngde, høy integritet.
o God relasjonsbygger og kommunikatør, evne til å arbeide i et kollegium.
o Beslutningsdyktig
o Styremedlemmer også med annen nasjonalitet enn norsk, og da gjerne svensk, dansk eller finsk.

Valgkomitéen har videre lagt vekt på at det er viktig å beholde kontinuitet i styret og samtidig skape ro omkring selskapets styringsorganer. Samtidig er det nødvendig med et handlekraftig og sterkt styre, hvor det etableres en hensiktsmessig og god arbeids-deling mellom styret og selskapets administrasjon. Valgkomitéens innstilling bygger på disse synspunkter, som vil bli utdypet i bedriftsforsamlingens møte.

Det er valgkomitéens oppfatning at Orklas styre på sikt bør internasjonaliseres ytterligere.


4. Når det gjelder innstillingen på Tom Ruud, har valgkomitéen særlig vektlagt hans erfaring og handlekraft. Tom Ruud arbeider i Nordea/Nordea Securities, men valg-komitéen har lagt til grunn at det gjennom tillegg til styreinstruksen gjøres klart at normale forretningsforhold mellom Orkla og Nordea opprettholdes, men slik at Tom Ruud ikke deltar i eventuell styrebehandling av slike saker.

De aksjonærvalgte medlemmer av valgkomitéen har lagt vekt på at også de ansatte har tiltrådt innstillingen på Tom Ruud som styreformann.


5. Som det fremgår, innstiller valgkomitéen på at fire av de aksjonærvalgte styremedlemmer etter det forestående valg får en funksjonsperiode på to år, mens tre av medlemmene får en funksjonsperiode på ett år. Dette for å oppnå en mer normal valgstruktur enn den som nå foreligger, hvor fem av styremedlem-mene er på valg i år, mens ett er på valg neste år.


Oslo, 20. august 2001
Harald Arnkværn