Orkla konsernet - 3 tertialer 1995Dato:Mon, 26.Feb 1996Orkla

Hovedtrekk
1995 var et fremgangsrikt år for Orkla. Resultatutviklingen var positiv, og resultat pr. aksje økte med 24% til kr 29,80. Industrivirksomhetene viste samlet sett god fremgang, og Investeringsområdets avkastning på aksjeporteføljen oversteg nok en gang utviklingen i Oslo Børs Totalindeks. I 1995 var overtagelsen av matvarevirksomhetene Procordia Food og Abba Seafood fra Volvo samt etableringen av det felleseide drikkevareselskapet Pripps Ringnes AB, viktige skritt for å realisere Orkla-konsernets internasjonaliseringsstrategi. Vel halvparten av konsernets driftsinntekter kommer nå fra markeder utenfor Norge.

Konsernets driftsinntekter økte med 831 mill. kroner (+4,0%) til 21.529 mill. kroner. Nettoeffekt av kjøp og salg av virksomheter har ikke påvirket driftsinntektene vesentlig.

Driftsresultatet i 1995 ble 1.745 mill. kroner mot 1.541 mill. kroner året fø r.

I konsernets driftsresultat for 1995 inngår poster av engangskarakter på netto 127 mill. kroner. Disse er skilt ut på egen linje i resultatoppstillingen under "Andre inntekter og kostnader". Dette knytter seg til gevinster ved salg av industrivirksomheter på netto 367 mill. kroner, samt nedskrivinger/avsetninger knyttet til restrukturering av virksomheter på 240 mill. kroner. De vesentligste postene er gevinst ved salg av drikkevarevirksomheten i Polen (219 mill. kroner), restruktureringsavsetninger i Abba Seafood (160 mill. kroner) og avsetning for eventuelle endringer i avtaleforholdet til The Coca-Cola Company for det svenske markedet (80 mill. kroner for Orklas 45% andel). Eksklusive "Andre inntekter og kostnader" ble driftsresultatet 1.618 mill. kroner, og driftsmarginen ble bedret fra 7,0% i 1994 til 7,5%. Resultatfremgangen kom primært innenfor Orkla Drikkevarer, Orkla Brands og Kjemiområdet og forklares av god pris- og volumutvikling, samt reduserte kostnader.

Konsernets resultat før skatt økte med 352 mill. kroner (+22%) til 1.926 mill. kroner. Skattekostnaden ble 470 mill. kroner tilsvarende 24,4% av resultat før skatt. Konsernets resultat etter skatt økte med 25% til 1.432 mill. kroner, som gir en fortjeneste pr. aksje på kr 29,80.

For å gi et godt bilde av utviklingen i den underliggende drift og inntjening, er driftsresultatet for virksomhetsområdene presentert eksklusive "Andre inntekter og kostnader". Fordelingen av denne posten er vist i fotnote til tabell på side 3.

Vedlagt: Hele pressemeldingen , inkludert nøkkeltall (pdf)

Lysaker, 26.2.1996

Administrasjonen i Orkla