Orkla Media-avtalen undertegnet

Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende salg av Orkla Media
(1) og senest børsmelding 3. juli 2006, der Orkla meldte at det var
innledet eksklusive forhandlinger med Mecom Group Plc (Mecom).

Avtale om salg av Orkla Media til Mecom er nå undertegnet. Mecoms
finansiering er klar, og Mecom vil finansiere ervervet ved en
kombinasjon av ny egenkapital og lånekapital.

Salgspris for aksjene utgjør NOK 7 550 mill. (2) som etter justering for kontanter og annen finansiell kapital tilsvarer en enterprise value for overdratt virksomhet på
 NOK 6 966 mill.(12x2005 EBITDA).
 
Oppgjør av salgssummen skjer ved kontanter NOK 5 608 mill., aksjer i Mecom for GBP 73 mill.(NOK 852 mill.) og en selgerkreditt (3) fra Orkla på GBP 93,4 mill. (NOK 1 090 mill.). Aksjene vil utgjøre en eierandel i Mecom på 19,97 % i Mecom. Orkla vil ha rett til å utpeke ett styremedlem.

Det forventes at avtalen gjennomføres september/oktober. Mecom skal utarbeide et prospekt i forbindelse med sin kapitalforhøyelse og re-notering på AIM-listen (Alternative Investment Marked som er en del av London Stock Exchange). Kapitalutvidelsen skal godkjennes av Mecoms ekstraordinære generalforsamling. Videre skal transaksjonen godkjennes av konkurransemyndighetene i enkelte land
 
"Den fremforhandlede salgspris på 7,6 milliarder gir god verdiskapning for Orklas aksjonærer. Avtalen medfører en kapitalfrigjøring på 5,6 milliarder kroner, samtidig som Orkla får en interessant finansiell posisjon i et nytt og spennende europeisk medieselskap med vekstmuligheter. Avtalen er også god for Orkla Media, som vil videreføre sin virksomhet ledet fra Oslo. Det er også gledelig at adm. dir. Bjørn Wiggen i Orkla Media har blitt tilbudt og akseptert stillingen som CEO for Mecom Europe." sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
(1) Orklas eierandel i Hjemmet Mortensen (50 prosent av aksjene, 40 prosent økonomisk interesse) og det tyske internettselskapet Netzeitung Gmbh
 beholdes av Orkla ASA. Hjemmet Mortensen hadde i 2005 en EBITDA (100 prosent) på NOK 344 millioner.
(2) Avtalen omfatter enkelte eiendeler hvor eksisterende eiere har forkjøpsrett. Det vil bli søkt en løsning med de øvrige eierne. Dersom dette ikke oppnås vil disse eierandelene inntil videre bli beholdt av Orkla og Mecom kompensert for dette. Samlet transaksjonsverdi for disse eiendelene utgjør NOK 544 millioner
(3) Selgerkreditten har en rente på 6 måneders LIBOR + 5% og kan når som helst i en 2 års perioden innfris av Mecom. Hvis kreditten ikke er innfridd etter 2 år, vil kreditten konverteres til aksjer basert på kurs 65p eller Mecoms gjennomsnittlig aksjekurs siste 30 dager hvis sistnevnte er lavere enn 65p. Orklas samlede eierandel i Mecom skal imidlertid ikke gjennom en slik konvertering overstige 29,99%. Et eventuelt resterende utestående beløp vil i så fall bli konvertert til et omsettelig rentepapir med rente 6 måneders LIBOR + 10% og løpetid inntil 8 år. Mecom har rett til å kapitalisere påløpte renter i perioden.
 
Deutsche Bank har vært Orklas finansielle rådgiver i denne transaksjonen.
 
Det vil bli holdt en pressekonferanse i Orklas hovedkontor på Skøyen kl. 11:00
 
Vedlagt følger Mecoms børsmelding