Orkla Media overtar Det Berlingske Officin AS

Orkla Media og Det Berlingske Officin danner Nordens femte største mediehus. Selskapet får en sterk posisjon i de nordiske og øst-europeiske mediemarkeder. Virksomhetene som nå samles i Orkla Media hadde i 1999 en omsetning på ca. 6,5 mrd. NOK, driftsresultat på ca. 275 MNOK før restruktureringskostnader og totalt 7.752 årsverk.

Orkla Media overtar etter forhandlinger med Danske Securities, som representerer en gruppe aksjonærer i Det Berlingske Officin (DBO), 65% av A-aksjene og 66% av B-aksjene i DBO. Orkla Media vil etter transaksjonen få en eierandel på 87%, inkludert DBOs egne aksjer.

Overtagelsen vil skje med virkning fra 15.12.2000. Orkla ASAs styre har behandlet saken og enstemmig gitt fullmakt til kjøp av DBO. Avtalen må godkjennes av Orkla ASAs bedriftsforsamling og av de danske konkurransemyndigheter. Det skal gjennomføres en avsluttende due diligence. Når dette er gjennomført, vil kjøpesummen bli offentliggjort og samme tilbud gitt til de øvrige aksjonærer.

DBO er Danmarks største avishus, med hovedaktiviteter innen trykte medier og internett. DBO eier Berlingske Tidende, som er en riksdekkende morgenavis med en ledende posisjon i Storkøbenhavn og Danmarks største markedsplass for trykte annonser. I tillegg eier DBO tabloidavisen BT og ukeavisen Weekendavisen. DBO har også eierinteresser i flere regionale og lokale aviser med sterke markedsposisjoner. DBO er hovedaksjonær i Metropol Online, som er Danmarks ledende innenfor nettavis og rubrikktjenester på internett. I 1999 hadde DBO en omsetning på 2.932 MDKK, et driftsresultat før restruktureringskostnader på 95 MDKK og 3.741 årsverk.

Orkla Media er Norges nest største medieselskap med virksomheter innen Ukepresse i Norge, Direkte Markedsføring i Norge, Danmark og Sverige og Dagspresse i Norge, Sverige, Polen, Litauen og Ukraina. I tillegg har Orkla Media et betydelig antall internettbaserte virksomheter. Orkla Media hadde i 1999 en omsetning på 3.332 MNOK, et driftsresultat på 171 MNOK og 4.011 årsverk.

DBO vil bli etablert som egen sektor og konsolidert som datterselskap i Orkla Media AS fra 1. januar 2001.

Orkla Media AS vil etter oppkjøpet av DBO være det femte største mediehus i Norden. Oppkjøpet vil legge forholdene godt til rette for en videre satsning i de nordiske og øst-europeiske mediemarkedene. Orkla Media er nest størst i det polske avismarked med et daglig opplag på ca 650.000.

Orkla Medias strategi er å satse på annonsebærende medier i Skandinavia og Øst-Europa. DBO er Danmarks ledende aviskonsern og passer således utmerket inn i Orkla Medias strategi. I tillegg har DBO, som Orkla Media, kommet langt i å utvikle sine papirbaserte markedsposisjoner inn i de nye markedsmulighetene som skapes bl.a. gjennom Internett.

Orkla Media og DBOs ledelse er enige om den danske enhetens forretningsmessige retning og hovedmål. DBO vil bli utviklet videre basert på selskapets strategiske planer. Konsernledelsen i DBO, som består av Joachim Malling og Niels Leth Espensen, forsetter uendret. Konsernsjef Joachim Malling går i tillegg inn i Orkla Medias konsernledelse.


For fullstendig pressemelding med tabellene: "Hovedtall og virksomhetsområder 1999", følg linken nedenfor: