Orkla og Alcoa etablerer verdens ledende aluminiumsprofil selskap

Orkla og Alcoa har i dag signert avtalen hvor partene slår sammen sine virksomheter innen aluminiumsprofiler til et globalt ledende selskap.

Selskapets navn blir Sapa AB og blir det største aluminium profil selskapet i verden. Sapa AB vil i Orkla-konsernet bli konsolidert som et datterselskap i Sapa Holding som for øvrig består av de 100 % eide virksomhetene Heat Transfer og Building System (se vedlegg).
 
"Vi danner den globale markedslederen innenfor aluminiumsprofiler med potensialet for videre vekst. Gjennom nært samarbeid med våre kunder og en effektiv produksjon skal selskapet skape verdier. Vi kommer til å bygge på det beste fra de to organisasjonene," sier Ole Enger, CEO Sapa.
 
Det nye selskapet vil ha en sterk markedsposisjon med markedsandel på 19 % i Europa og 27 % i Nord Amerika. Samlet omsetning for det nye selskapet i 2006 ville ha vært ca. USD 4,2 milliarder, og antall ansatte er omlag 12,000.
 
Sammenslåingen gjennomføres ved at både Sapa og Alcoa skyter inn sine respektive virksomheter som tingsinnskudd i form av aksjer og fordringer i det felles selskapet. Orkla foretar ingen finansielle transaksjoner i form av kapitalinnskudd, lån eller utstedelse av ny egenkapital ved dannelsen av det nye selskapet. Transaksjonen medfører kun marginal endring i Orklas netto rentebærende gjeld.
 
Den foreløpige eierfordelingen i Sapa AB er fastsatt til 54 % for Orkla og 46 % for Alcoa. Beregningen av den endelige eierfordelingen vil bli fastsatt i henhold til avtalen med basis i Orkla og Alcoas respektive bidrag til siste tolv måneders justerte EBITDA (01.06.06 - 31.05.07). Endelig eierfordeling vil bli fastlagt når reviderte tall for perioden foreligger.
 
En betydelig del av den virksomheten som Alcoa skyter inn i det felles selskapet har historisk ikke vært organisert som selvstendige juridiske enheter. Det er for Alcoas virksomhet utarbeidet et 2006 regnskap, som er basert på "carve out" regler i henhold til USGAAP. Dette innebærer bl.a anvendelse av en rekke forutsetninger og allokeringer, noe som medfører at dette regnskapet ikke nødvendigvis fult ut reflekterer de faktiske resultater dersom virksomheten hadde vært organisert som en selvstendig juridisk enhet.
 
2006 tall for de to sammenslåtte virksomhetene:
 
 
Sapa Profiles
Alcoa "carve out"
Revenues
MSEK 12 600
MUSD 2 500
EBITDA (som rapportert)
MSEK      800
MUSD      99
Total Assets*
MSEK   7 200
MUSD 1 088
* Eksklusiv goodwill på Orkla-nivå.
 
I Sapa AB, vil Orkla og Alcoa ha like mange styrerepresentanter. Styret vil bestå av Dag J. Opedal og Hilde Myrberg fra Orkla. Orkla har i tillegg utnevnt Anders G. Carlberg som sin tredje representant i styret. Alcoa har utnevnt Rudi Huber, Barbara Jeremiah og Paul Thomas.  Dag J. Opedal vil bli valgt til styreformann i Sapa AB.
 
Ledelsen i Sapa AB vil bestå av CEO Ole Enger, CFO Svein-Tore Holsether, Corporate Business Marius Grønningsæter, Corporate Strategy Henrik Østberg, Technology  and R&D Karl Forster, Human Resources Paul Hogg, Corporate Communications Gabriella Ekelund, Business Area North America Jack Miller, Business Area North Europe Paul Warton, Business Area Central Europe Arne Rengstedt and  Business Area South Europe Tor Gule.
 
Partene tar sikte på børsnotering (IPO) av selskapet innen 18 måneder.
 
Orkla vil utarbeide et informasjonsdokument i henhold til Oslo Børs regelverk. Informasjonsdokument vil bli offentliggjort innen 20 børsdager.
 
 
 
Kontakter:
Ole Enger, CEO Sapa AB, tlf. +4684595911
Svein Tore Holsether, CFO Sapa AB, tlf. +4795155222
Gabriella Ekelund, Communication Director, Sapa AB, tlf. +46709530853
Rune Helland, Direktør Investor Relations, Orkla ASA, tlf.+4722544411