Orkla overtar aksjemajoriteten i Elkem (pdf)

Orkla har i dag inngått avtaler om å erverve Folketrygdfondets, Storebrand Livsforsikring AS's og DnB NOR Bank ASAs til sammen 5.018.037 aksjer i Elkem for NOK 235 pr. aksje. Orkla eier etter dette i alt 24.655.035 aksjer, svarende til 50,03 % av aksjene og stemmene i Elkem. Orkla passerer dermed grensen for tilbudsplikt, og vil gi pliktig tilbud på alle utestående aksjer i Elkem forutsatt at Orklas bedriftsforsamling gir sin tilslutning til dette i sitt møte 13. januar.

De inngåtte avtalene gir Orkla rett til å omgjøre handlene innen 14. januar dersom bedrifts­forsamlingen ikke godkjenner at Orkla fremsetter pliktig tilbud på alle utestående aksjer i selskapet. Melding om utfallet av bedriftsforsamlingens behandling vil bli sendt umiddelbart etter at vedtak foreligger.
 
I tillegg til kontantvederlaget på NOK 235 pr. aksje, gir de inngåtte avtaler selgerne rett til et tilleggsvederlag dersom Orkla i perioden frem til utløpet av mars 2006 kjøper eller selger aksjer i Elkem, og den veide gjennomsnittskursen pr. aksje i slike transaksjoner overstiger NOK 235. Tilleggsvederlaget skal da være et kontantbeløp tilsvarende differansen mellom den veide gjennomsnittskursen og NOK 235. Transaksjoner mellom selskap i Orkla-konsernet, eller i forbindelse med en eventuell tvangsinnløsning av aksjer i Elkem, skal ikke tas med i beregningen av den veide gjennomsnittskursen.
 
Ervervet hviler på industrielle så vel som finansielle premisser. I tillegg endrer det styrkeforholdet i Elkems eiersituasjon.
 
Elkem har over tid beveget seg i en mer spesialisert og mindre kapitalkrevende retning.  Ervervet av aksjemajoriteten i Sapa er et sentralt element i denne strategien. Elkem fremstår i dag som et økonomisk sunt og veldrevet selskap med tyngdepunkt innen spesialmaterialer og -produkter. Denne utviklingsretningen sammenfaller med viktige deler av Orklas strategi, og har gradvis gjort det mer naturlig for Orkla å betrakte Elkem som en industriell mulighet for konsernet.
 
Ervervet skjer på vilkår som vurderes å være verdiskapende for Orklas aksjonærer. En pris på 235 pr. aksje gir en EV/EBITA multippel under 10, og en P/E under 13, og vil ha en betydelig innvannende effekt på Orklas resultater. Dersom Orkla erverver 100 % av Elkem, vil selskapet ha en gjennomsnittskost på ca NOK 180 pr. aksje. Dersom de øvrige aksjonærer ikke velger å selge sine aksjer til Orkla, er konsernets gjennomsnittskost pr. aksje ca NOK 125. Et utlegg for de resterende aksjer i Elkem (ca NOK 7 mrd) vil samtidig ikke være større for Orkla enn at det fortsatt er betydelige finansielle ressurser tilbake for videre ekspansjon av konsernet.
 
Orkla endrer balansen i den fastlåste situasjonen som har eksistert mellom Elkems hovedeiere over noen tid. Uavhengig av hvorledes Alcoa vil vurdere tilbudet er Orklas vurdering at overtagelsen av majoritetsposisjonen i Elkem åpner for muligheter som alle vil være mer verdiskapende enn dagens situasjon. Orkla legger vekt på et fortsatt godt partnerskap med Alcoa i Elkem Aluminium, hvor Alcoa eier 50 %.
 
Som en konsekvens av ervervene vil dagens finansielle aksjepost i Elkem omgjøres til et industrielt engasjement, og Orklas investeringsvirksomhet blir tilsvarende redusert i omfang.
 
Det er Orklas intensjon å videreutvikle Elkem med fortsatt vekt på lønnsom vekst, spesialisering og markedslederskap. Orkla vil se Elkem sammen med Borregaard i et samlet forretningsområde med betegnelsen "Speciality Materials". Området vil representere en omsetning på ca NOK 26 mrd, mot ca NOK 30 mrd for Orklas samlede merkevare­virksomhet ("Branded Consumer Goods"). Elkem og Borregaard har begge sterke miljøer innen drift og utvikling av spesialisert prosessindustri som vil styrke hverandre gjennom et tettere samarbeide. Slik samordning vil både i form og grad måtte ses i lys av hvorvidt Orkla oppnår fullt eierskap i Elkem. Orkla vil imidlertid under enhver omstendighet bygge videre på Elkems ledelse og organisasjon, som bedømmes som sterk.
 
Orklas virksomhet innen Branded Consumer Goods vil utvikles videre med uforminsket styrke, og ytterligere ekspansjon bearbeides innen dette området.
 
Orkla vil fremover satse på Branded Consumer Goods så vel som på Speciality Materials og Finansielle Investeringer. Hvert område vil bli utviklet på sine premisser, med ledelsesmessig fokus og med konsentrasjon om valgte kjerneområder. Samtidig vil Orkla fortsette å skape verdier ved å utnytte konsernets kompetanse og ledelse på tvers av forretningsområdene. Elkem vil tilføre Orkla ytterligere kompetanse særlig innen produksjonsforbedringer og drift, mens Orkla vil tilføre Elkem økt finansiell slagkraft og kompetanse i utvikling og salg av foredlede produkter.
 
Orkla vurderer mulighetene for videre lønnsom utvikling innen Speciality Materials- området som gode, og vil satse på å utnytte disse. Orkla vil som alltid ivareta hensynet til verdiskapning for selskapets aksjonærer. Skulle det således over tid vise seg at selskapet kan skape større verdier gjennom andre løsninger, ligger det i konsernets struktur en mulighet til senere å kunne vurdere en utskillelse av "Speciality Materials"-området.
 
 
 (Full and) English version enclosed to www.newsweb.no and www.orkla.com