Orkla overtar hele Pripps RingnesOrkla

Orkla og Volvo har inngått en avtale om at Orkla umiddelbart overtar Volvos eierinteresser i Pripps Ringnes som dermed blir et heleiet datterselskap i Orkla konsernet. Pripps Ringnes omfatter selskapene Pripps i Sverige, Ringnes i Norge og det 50% eide Baltic Beverages Holding (BBH) med 7 bryggerier i Baltikum, Russland og Ukraina. Utover dette eier Pripps Ringnes 20,5% i det finske bryggeriet Hartwall, den andre eieren i BBH.

Volvos 55% eierinteresse i Pripps Ringnes er verdsatt til ca. 4 milliarder norske kroner på overtagelsestidspunktet. Partene er enige om at storparten av kjøpesummen skal betales mot slutten av 1997. Avtalen er inngått med forbehold om godkjennelse i Orklas bedriftsforsamling. Orkla vil ikke foreta noen egenkapitalutvidelse i tilknytning til oppkjøpet.

I 1995 overtok Orkla Volvos matvareselskaper Procordia Food og Abba Seafood. Samtidig ble Pripps og Ringnes fusjonert til det felles eide drikkevareselskapet Pripps Ringnes hvor Orkla så langt har hatt en 45% økonomisk eierinteresse. Når Orkla nå overtar Pripps Ringnes fullt ut settes sluttstreken for overtagelsen av Volvos samlede mat- og drikkevarevirksomhet.

Norden er Orklas naturlige hjemmemarked for merkevarevirksomhetene. Utenfor Norden skal veksten hovedsakelig skje i nisjer eller i spesielle geografiske områder. Øst-Europa er et slikt område som Orkla har bearbeidet fra flere hold over lengre tid. Full overtagelse av Pripps Ringnes befester Orklas posisjon i Norden og gir konsernet en sterk posisjon i Øst-Europa. Oppkjøpet er således en styrking av konsernets merkevarevirksomhet.

Pripps Ringnes er markedsleder for øl, mineralvann og brus både i Sverige og Norge og eier sterke merker i disse markedene. Tidlig på 90-tallet etablerte Pripps og det finske bryggeriet Hartwall det felles eide selskapet Baltic Beverages Holding (BBH). BBH er majoritetseier i syv bryggerier i Baltikum, Russland og Ukraina. Disse bryggeriene har sterke lokale merker i sine markeder. I 1997 forventes BBH alene å produsere ca. 460 mill. liter øl som er mer enn det samlede volum for Pripps og Ringnes.

I 1996 hadde Pripps Ringnes (inkl. 50% eierandel i BBH) en omsetning på 7.522 millioner svenske kroner og et driftsresultat for videreført virksomhet på 711 millioner svenske kroner. Resultatutviklingen var spesielt positiv for BBH. Pripps Ringnes hadde i 1996 en fri kontantstrøm fra driften på 1.053 millioner svenske kroner. Pripps Ringnes vil bli konsolidert som datterselskap i Orklas regnskaper for 1997.

Pripps Ringnes vil fortsette som et svensk registrert selskap under dagens ledelse med hovedkontor i Stockholm.


Informasjonsmøter for pressen:

Oslo i dag kl. 10.30 i DnBs lokaler på Bryggetorget, Aker Brygge.
Fra Orkla møter adm.dir. Finn Jebsen og øk.dir. Bjørn Erik Næss.

Stockholm i dag kl. 12.00 på Grand Hotel.
I forbindelse med fremlegging av Orklas foreløpig resultat for 1996 er det allerede satt opp et møte for investorer og analytikere. Dette møtet åpnes nå for pressen og det vil også bli gitt informasjon om oppkjøpet i dette møtet.
Fra Orkla kommer adm.dir Tom Vidar Rygh. Fra Pripps Ringnes kommer VD Paul Bergqvist.

Lisbeth Lindberg, Direktør Informasjon og Investor Relations
Bjørn-Erik Næss, Økonomidirektør
Harald Ullevoldsæter, Økonomisjef

Tel.: 22 50 10 80

Orkla Hugin