Orkla selger deler av kraftvirksomheten

Orkla-eide Elkem selger vannkraftvirksomhetene i Salten og Bremanger for 6 mrd. kroner.
Den avhendede virksomheten utgjør en samlet årlig kraftproduksjon på 1,7 TWh,
hvorav 1,5 TWh er egeneiet. Elkems kraftvirksomhet i Sauda og Borregaards kraftverk i
Sarpsborg beholdes.

Styrene i Orkla ASA og Elkem AS har den 4. oktober 2009 godkjent salgsavtalene.
 
"De eide kraftverkene i Salten og Bremanger har hjemfallsvilkår, og må selges til
offentlige selskaper før hjemfallstidspunktene. Virksomheten i Sauda skal imidlertid
først overtas av Statkraft i 2030 uavhengig av om anleggene beholdes av Elkem
eller overføres til offentlige selskaper. Borregaards eide kraftverk i Sarpsborg er
bygget før hjemfallslovene og kan beholdes til evig tid. Kraftverkene i Sauda og
Borregaard vil derfor beholdes," sier konsernsjef i Orkla Dag J. Opedal.
 
Aksjene i Elkem Energi Siso AS og Elkem Energi Lakshola AS (kraftverkene i Salten)
overtas av Norsk Vannkraftproduksjon AS, som er eiet 50 % av Nord-Trøndelag
Energiverk Energi AS og 50% av Østfold Energi AS. Aksjene i Elkem Energi Bremanger AS
overtas av Svelgen Kraft Holding AS, som er eiet 56 % av Sogn og Fjordane Energi
Produksjon AS, 34 % av Tafjord Kraftproduksjon AS og 10 % av Sognekraft AS.
 
"Eierskapet til vannkraftverkene har vært viktig for utviklingen av Elkems
industrivirksomhet de siste 40 årene. Kraftverkene som må selges før
hjemfallstidspunktene, dvs. senest innen 10-15 år, gir derfor ikke lenger den
langsiktige krafttilgangen vi trenger for å utvikle industrien. Vi har oppnådd
gode betingelser gjennom konkurranse mellom flere budgivere. Vi
velger derfor å selge nå, ut fra en forventning om at en konsolidering blant offentlige
kraftprodusenter i Norge vil kunne gi begrenset konkurranse på et senere tidspunkt",
sier styreleder i Elkem AS og konserndirektør i Orkla Bjørn Wiggen.

Salgssummen er tilsammen 6 009 millioner kroner, hvorav 4 300 millioner kroner for Salten
og 1 709 millioner kroner for Bremanger. Oppgjør vil skje når nødvendige offentlige
godkjennelser foreligger.
 
Høsten 2008 vedtok Stortinget en ny konsesjonslov som skulle sikre offentlig eierskap til
vannkraftverk i Norge. Loven tillater kun offentlig eide kraftselskaper å kjøpe og bygge
større vannkraftverk. Orkla kan derfor ikke videreutvikle vannkraftvirksomheten gjennom
kjøp og utbygging av vannkraftverk.
 
Den nye loven gir offentlig eide selskaper som overtar private kraftverk med hjemfallsvilkår
en lovfestet rett til å få fjernet hjemfallsvilkåret. Stortingets vedtak innebar lovfesting av en
30 år lang praksis for slik omgjøring av konsesjonsvilkårene. Kraftverkene Svelgen III og IV,
Siso og Lakshola, med hjemfall i hovedsak i perioden 2021 til 2029, må derfor selges før
hjemfall.
 
Kraftverkene Svelgen I og II og noen mindre kraftverk i Bremanger er omfattet av leieavtaler
med Statkraft. Kraftverkene drives som en integrert del av kraftvirksomheten i Elkem Energi
Bremanger AS. Det inngås avtaler på 240 GWh som sikrer at kraften fra disse verkene
anvendes som forutsatt ved Elkem Bremanger smelteverk.
 
Kraftverkene i Sauda er regulert av en privatrettslig leieavtale med Statkraft. Leieavtalen løper
til 2030, hvoretter kraftverkene vil bli tilbakelevert til Statkraft mot en økonomisk
kompensasjon tilsvarende skattemessig nedskrevet restverdi av de nybygde anleggene. I et
normalår, og basert på dagens markedsforventninger, antas Saudefaldene å bidra med en årlig
EBITDA på anslagsvis 250-300 millioner kroner.
 
I tillegg til Elkems kraftvirksomhet i Sauda har Borregaard hjemfallsfrie kraftrettigheter
hovedsakelig i Sarpsborg. Orklas vannkraftvirksomhet består etter dette av en produksjon på
omlag 2,5 TWh.
 
Elkem AS og Borregaard AS er heleide datterselskaper i Orklakonsernet.
Elkem AS eier 85 % av AS Saudefaldene.
 
DnB NOR Markets har vært Orklas finansielle rådgiver i disse transaksjonene.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 5. oktober 2009
 
Mediakontakter:
Bjørn Wiggen, styreleder i Elkem og konserndirektør i Orkla ASA, tlf. +47 47 82 09 37
Johan Chr. Hovland, divisjonssjef Elkem Energi og direktør for samfunnskontakt Elkem AS, tlf. +47 91 76 34 91

Investor Relations kontakter:
Rune Helland, Tel: +47 22 54 44 11
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 22 54 44 55