Orkla selger sin andel av Carlsberg Breweries for 17,5 mrd. NOK

Orkla selger sin 40 prosent andel av Carlsberg Breweries til Carlsberg AS (CAS) for 17,5 mrd. NOK. I tillegg overtar CAS Orklas andel av gjeld i selskapet, slik at total enterprise value for Orklas andel blir 22,5 milliarder NOK.

Avtalen er utformet slik at Orkla ved gjennomføringen mottar DKK 11 mrd. kontant, og i tillegg et gjeldsbrev pålydende DKK 3,8 mrd. fra en førsteklasses bank, som forfaller om to år, og som løper til markedsmessig rente. I tillegg mottar Orkla DKK 120 mill. i utbytte fra CB for 2003, samt et beløp til dekning av alle transaksjonsomkostninger. Samlet proveny for aksjene i CB blir således knapt DKK 15 mrd.(NOK 17,5 mrd.).
 
I tillegg til provenyet overtar CAS Orklas andel av gjeld i CB på i alt ca DKK 4,5 mrd. Enterprise value for Orklas andel av CB blir således vel DKK 19 mrd., eller ca NOK 22,5 mrd. Salget gir en bokført gevinst på ca NOK 12,5 mrd. Virkningen av salget på Orklas regnskap og relevante nøkkeltall for vurdering av salgssummen er vist i vedlagte bilag.
 
Gjennomføring er betinget av godkjennelse i Orklas bedriftsforsamling, som vil behandle saken i sitt møte 3. mars. Forutsatt godkjennelse i bedriftsforsamlingen, vil oppgjør finne sted primo mars.
 
Orklas linje har fra etableringen av CB i 2000 vært å utvikle verdiene i CB på langsiktige industrielle premisser, med vekt på lønnsom vekst, god drift og kommersielt fokus. Dette skulle skje innenfor rammen av et godt partnerskap mellom CAS og Orkla, der Orkla bidro med sin industrielle erfaring og merkevarekompetanse. Dette var også CAS's holdning, og grunnlaget for den avtale om vekst og utvikling av CB som ble inngått mellom Orkla og CAS ved dannelsen av CB i 2000.
 
Etter Orklas oppfatning har samarbeidet mellom CAS og Orkla inntil nylig fungert tilfredsstillende. I løpet av sommeren 2003 fremkom imidlertid en endret holdning fra Carlsbergfondet og CAS til det etablerte partnerskap. Carlsbergfondet, som er bestemmende aksjonær i CAS, har i økende grad gitt uttrykk for ambisjoner og holdninger som Orkla mener ikke vil fremme verdiskapningen i CB, og som ville svekke viktige intensjoner som lå i samarbeidsavtalen fra år 2000. Partene har således kommet lengre fra hverandre i synet på den videre utvikling av CB. Det naturlige for Orkla var å kjøpe CAS ut av CB. Dette var av flere grunner ikke mulig. Orkla har derfor fremforhandlet en avtale om å selge sine aksjer i CB til CAS for en god pris, og mener at dette tjener Orkla-konsernet og dets aksjonærer best.
 
Orklas aksjer i CB eies av det svenske selskap Orkla AB, og transaksjonen blir således underlagt svenske skatteregler. Gjeldende svenske skatteregler for salg av næringsaksjer medfører at vederlaget Orkla AB mottar vil være skattefritt.
 
Konsernsjef Finn Jebsen sier i en kommentar:
- Orkla hadde fortrinnsvis ønsket å utvikle sin industrielle posisjon i CB videre. Carlsbergfondets endrede holdning og avstanden i syn mellom partene medfører imidlertid at et salg til en god pris alt i alt er å foretrekke. Orkla-konsernet har et solid grunnlag for å videreføre en langsiktig og lønnsom industriell vekst i egen regi, og salget av aksjene i CB tilfører Orkla betydelige finansielle ressurser til å virkeliggjøre en slik utvikling.
 
De ansattevalgte representanter i Orklas styre mener at et salg av aksjene i CB er industrielt galt for Orkla, og de har derfor ikke kunnet gi sin tilslutning til salgsvedtaket.
 
Orkla får etter salget en meget sterk finansiell stilling. Under hensyn til dette, og også hensett til at Orkla i 2004 feirer sitt 350-års jubileum, vil styret innstille til selskapets Generalforsamling 29. april at det utbetales et tilleggsutbytte på kr. 25,- pr. aksje (totalt vel 5,1 mrd. NOK), i tillegg til det ordinære utbytteforslag på kr. 4,- pr. aksje. De øvrige midlene fra salget av CB-andelen vil beholdes i selskapet som basis for videre industriell vekst.
 
  
Vedlegg