Orkla-styret: Undersøkelsesrapporten fremlagt

Undersøkelsesutvalget oppnevnt av styret i Orkla ASA har lagt sin rapport frem for styret, og styret har gjennomgått utvalgets vurderinger og konklusjoner.

Utvalget har med hensyn til de faktiske forhold trukket følgende konklusjoner:

- Aksjeposten i Orkla tilhørte Livsförsäkringsaktiebolaget Skandia
- Det finnes ikke holdepunkter for at Skandia har akkumulert aksjeposten for Orklas regning og risiko, eller at hverken Skandia eller Orkla har ytet noen ”gave”
- Utvalget har ikke fakta som med sikkerhet identifiserer kjøper av aksjeposten, men har likevel funnet en slik grad av sikkerhet for at selskap kontrollert av Kjell Inge Røkke var kjøper, til at dette er lagt til grunn som premiss i utvalgets arbeide med saken
- De opplysninger utvalget har innhentet gir ikke grunnlag for å konkludere med at det har vært etablert en forståelse mellom Skandia og Orklas ledelse som har gitt Orklas ledelse kontroll over posten, men utvalget har heller ikke opplysninger som gjør det mulig å utelukke dette.

- Kommisjonens rapport gjør det klart at Orklas ledelse ikke har gjort seg skyldig i brudd på lov eller forskrift i forbindelse med aksjeposten, sier styrets formann Finn Hvistendahl. Styret finner det nødvendig fortsatt å arbeide for ytterligere avklaring av enkelte avgrensede spørsmål. Styret finner også at rapporten selv ikke gir grunnlag for en så bastant konklusjon som den utvalget selv trekker når det gjelder spørsmålet om den aktuelle posten er solgt på termin. Styrets konklusjon er etter dette at det har tillit til konsernsjef Jens P. Heyerdahl og konsernets hovedledelse for øvrig.


Styret i Orkla ASA nedsatte sitt undersøkelsesutvalget 10. oktober på bakgrunn av omstendighetene rundt en aksjepost på ca 20 mill. aksjer som Skandia ble påstått å være eier av, og som senere ble overdratt først til Rabobank, via Deutsche Bank til Morgan Guaranty Trust.

Formålet med undersøkelsen var å fastslå om det hadde skjedd en urettmessig verdioverføring fra selskapet til aksjonærene eller andre, eller om ledelsen hadde gjort seg skyldig i brudd på lov eller forskrift.

Med dette formål for øye skulle utvalget foreta de undersøkelser det fant nødvendig.

Utvalget har bestått av advokat Jan Fredrik Wilhelmsen, Sørlie Wilhelmsen ANS, advokat Stig Tufte-Johnsen, Kluge ANS, samt statsautorisert revisor Anders Grini, Pricewaterhouse Coopers DA.

Utvalgets konklusjoner

Utvalgets konklusjoner med hensyn til det faktiske er følgende:

(i)
Utvalget har funnet at aksjeposten i Orkla tilhørte Livförsäkringsaktiebolaget Skandia.

(ii)
Utvalget finner ikke holdepunkter for at Skandia har akkumulert aksjeposten i Orkla for Orklas regning og risiko. Aksjeposten er kjøpt og senere avhendet på termin for Skandias regning og risiko. I forbindelse med at aksjeposten ble solgt på termin har hverken Skandia eller Orkla ytet noen ”gave”.

(iii)
Utvalget har ikke skriftlige eller muntlige bevis som med sikkerhet identifiserer kjøper av aksjeposten. Utvalget har imidlertid funnet en grad av sikkerhet for at et selskap kontrollert av Kjell Inge Røkke var kjøper av aksjeposten til å kunne legge dette til grunn som en premiss i sitt arbeid med saken.

(iv)
Utvalget kan på bakgrunn av de opplysninger som er innhentet ikke trekke den konklusjon at det har vært etablert en forståelse mellom Skandia og Orklas ledelse som har gitt Orkla kontroll med posten, herunder om fremtidig stemmegivning på Orklas generalforsamling. På den annen side forligger det ikke for Utvalget opplysninger som gjør det mulig å utelukke et slikt faktum.