Orkla vil implementere EVA®-basert ledelses- og styringssystem

Orkla har besluttet å innføre EVA-modellen som nytt, økonomisk styringssystem i konsernet. Formålet er ytterligere å sikre at alle deler av konsernet arbeider med sikte på økt verdiskapning for Orklas aksjonærer.

Konsulentselskapet Stern Stewart & Co., som har utviklet EVA-konseptet og implementert dette i en rekke internasjonalt kjente selskaper, er engasjert til å bistå konsernet i dette arbeidet som vil pågå gjennom hele år 2000. EVA-systemet vil utdype og forsterke organisasjonens orientering mot ”shareholder value” gjennom å videreutvikle tradisjonelle styringssystemer basert på nøkkeltall som driftsresultat/-margin, avkastning på anvendt kapital og resultat per aksje. Samtidig vil alle operative ledere settes bedre i stand til å treffe beslutninger med fokus på verdiskapning.

EVA synliggjør den verdiskapning som har skjedd i en periode på ulike nivå i organisasjonen. Samtidig skal EVA-konseptet motivere hele organisasjonen, ikke bare toppledelsen, til å treffe mer verdiskapende beslutninger. Derfor omfatter konseptet også bruk av et belønnings- og insentivsystem basert på verdiskapning. Orkla vil således videreutvikle nåværende ledelsesinsentivsystemer i tråd med EVA-konseptet. Det er Orklas intensjon at en større lederkrets etterhvert direkte skal belønnes ut fra deres bidrag til EVA-forbedringer og derigjennom øket verdiskapning.

EVA® er et registrert varemerke for Stern Stewart & Co