Orkla vil selv utvikle verdiene i Elkem, Sapa og Borregaard

17.10.2005: Orklas styre mener at det foreligger et betydelig verdiskapningspotensial i Elkem, Sapa og Borregaard. Å realisere dette krever aktiv selskapsutvikling og restrukturering, og styret mener at Orkla med sine industrielle og finansielle ressurser er best egnet til å kunne forløse disse verdiene. Samtidig mener styret at en utskillelse i dag ikke vil gitt den samme langsiktige verdiutviklingsmulighet for Orklas aksjonærer.

Styret har også lagt vekt på at merkevareområdet skal utvikles med uforminsket styrke, og at den valgte eiermodell ikke vil begrense merkevareområdets videre forutsetninger for vekst.
 
Orkla vil nå forsterke fokus på de respektive selskapenes kritiske suksessfaktorer. For å oppnå det vil Elkem, Sapa og Borregaard bli organisert som sideordnede selskaper i konsernet.
 
Samtidig har Elkem-sjef Ole Enger som følge av styrets beslutning stilt sin plass til disposisjon, og konsernsjef Dag J. Opedal har anmodet ham om å ta en sentral rolle på styreplan i den videre utviklingen av selskapene, noe Enger har akseptert. Adm. dir. i Elkem Aluminium, John G. Thuestad, foreslås overfor styret i Elkem som adm. dir. i selskapet.
 
Orkla vil for øvrig bygge videre på den ledelse, kompetanse og bedriftskultur som har vært sentral for utviklingen av Elkem, Sapa og Borregaard. De industrielle utviklingsprosessene vil også fremover skje i nært samarbeid mellom ledelsene og de tillitsvalgte.
 
I arbeidet med saken har styret lagt vekt på å vurdere alle relevante argumenter og på at de berørte parters synspunkter har fremkommet gjennom prosessen. Dette inkluderer ledergruppene i Elkem, Sapa og Borregaard, de ansattes organisasjoner, en rekke av Orklas eiere og andre. Blant de som har gitt sine innspill har det vært ulike syn på hva som er den optimale løsningen.
 

 
Fremtidig porteføljeutvikling og plan for verdiskapning
 
- Styret vurderer det slik at Orkla vil representere en god eierplattform for å videreutvikle Elkem, Sapa og Borregaard. Målsettingen er både å synliggjøre og øke selskapenes underliggende verdier gjennom selskapsutvikling og videre restrukturering. Orkla har evnen til å bidra til operative forbedringer, og vil samtidig være i stand til å forfølge struktur- og vekstmuligheter for selskapene. I dette ligger at vi også mener at en slik utvikling bedre vil få frem de reelle verdiene i selskapene enn en børsnotering på det nåværende tidspunkt, sier styreleder Johan Fr. Odfjell.
 
Orkla vil aktivt videreutvikle virksomhetene i Elkem, Sapa og Borregaard basert på følgende hovedpunkter:
 
Vekstambisjoner innenfor "Fornybar Energi" (vannkraft og solenergi)
 •         Videreutvikle Elkems og Borregaards posisjoner innen vannkraft.
  Samlet kraftgenerering utgjør i dag 4,1 TWh.
 •         Videreføre satsingen innen solenergi, dels gjennom Elkems eget solarprosjekt, og dels ved eierskapet i REC (Renewable Energy Corporation). Elkems solarprosjekt omfatter industrialisering av en kostnadseffektiv prosess for fremstilling av råmateriale (feedstock) til solcelleindustrien. Elkem eier i tillegg 20,8% (26,9 % fullt utvannet) i REC, som er et av de ledende selskapene innen produksjon av feedstock og "wafers" til solcelleindustrien.
 •  
  Sikre fortsatt god lønnsomhet innen primær-aluminium/Elkem ANS
 •         Videreføre partnerskapet med Alcoa, med god lønnsomhet og kontantstrøm
 •         Konkurranseposisjonen styrkes gjennom byggingen av ny anodefabrikk i Mosjøen
 •         Krafttilgangen er sikret med Vattenfall-kontrakt fram til 2020.
 •  
  Lønnsomhetsforbedring innenfor nedstrøms-aluminium/Sapa
 •         Gjenopprette historisk lønnsomhet gjennom driftseffektivisering og organisk vekst
 •         Videreutvikle den attraktive nisjen innen varmevekslere
 •         Utvikle de geografiske posisjonene
 •         Vurdere strukturelle tiltak som kan styrke selskapet
 •  
  Restrukturering innen silisium-engasjementet
 •         Nødvendig restrukturering av norske smelteverk
 •         Utnytte kompetansen innen silisiummetall til å bygge posisjoner innen solindustrien og microsilica
 •  
  Forfølge vekstmuligheter innen materialer og karbon
 •         Fortsette veksten innen microsilica
 •         Fortsette veksten innen karbon til aluminiumsindustrien
 •  
  Ytterligere driftseffektivisering og spesialisering av Borregaard
 •         Implementering av nye produktivitetstiltak
 •         Vurdere strukturelle tiltak som kan styrke selskapet
 •  
   

   
   
  Orklas strategiske retning fremover
   
  Orklas konsernsjef Dag J. Opedal viser til at Orkla erfaringsmessig har bidratt til å utvikle sine virksomheter gjennom dedikert ledelsesmessig fokus og utnyttelse av konsernets kompetanse og ledelse på tvers av forretningsområdene.
   
  - Vi vil på en Capital Markets Day 29. november gi en ytterligere utdypning av hvordan vi ønsker å utvikle Orkla videre.
   
  - Vi skal, slik Orkla historisk har gjort, fortsette å skape betydelige merverdier med basis i en aktiv, industriell eierplattform. I videreføringen ligger ikke et status quo - det er behov for fortsatte strukturelle og driftsmessige endringer og forbedringer. Vi vil i tiden fremover øke takten i porteføljeutviklingen og restruktureringen i konsernet. Orkla har finansielle og ledelsesmessige ressurser til å forfølge flere interessante muligheter parallelt. Merkevareområdet vil videreutvikles med uforminsket kraft. Samtidig er vi i ferd med å utbygge de ressursene vi bruker til å drive systematiske driftsforbedringer i våre virksomheter, sier Opedal.
   
  Han minner om at Orkla har en tradisjon for å skape verdier gjennom kontinuerlige tilpasninger i porteføljen. Orkla har eksempelvis deltatt i utviklingen av ulike virksomheter som Carlsberg, Netcom, Frionor, Helly Hansen og Orkla Finans/Enskilda Securities - for deretter å bidra til nye eierløsninger. I sum har disse gitt en betydelig verdiskapning for aksjonærene. 
   
   
  Ole Enger over i ny rolle i Orkla ASA
   
  - Jeg legger ikke skjul på at jeg primært hadde ønsket en utskillelse, men en videreføring innenfor Orkla er også et godt alternativ for Elkem og selskapets ansatte, uttaler Ole Enger.
  - I den foreliggende situasjon har jeg funnet det riktig å stille min plass til disposisjon.
   
  Dag J. Opedal har anmodet Enger å bidra i fortsettelsen ut fra et Orkla-ståsted.
  - Jeg har bedt Enger om å være styreformann i Sapa, og styremedlem i Elkem, Borregaard og REC. Enger har gjort en fremragende innsats i utviklingen av Elkem over de siste 14 år. I denne perioden har selskapet skapt aksjonærverdier på i størrelsesorden 16 mrd. kr, tilsvarende en årlig avkastning på 24 prosent. Jeg er glad for at Enger har takket ja til å bidra bredt også i Orklas utvikling fremover, sier Opedal.
  Ole Enger vil i sin funksjon rapportere til konsernsjefen.
   
  John G. Thuestad foreslås som administrerende direktør i Elkem
   
  Adm. dir. i Elkem Aluminium ANS, John G. Thuestad (45), vil overfor styret i Elkem bli foreslått som administrerende direktør i selskapet. Thuestad er sivilingeniør og har en MBA. Han har vært ansatt i Elkem siden 1984, med unntak av perioden 1995-2000 da han arbeidet i Hydro Aluminium og Norzink.