Orklas 1. halvår 2010: Solid fremgang i driftsresultat og omsetning

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }
Orklas driftsresultat (EBITA)* endte i 1. halvår på 1,641 mrd. kroner, mot 567 mill. kr samme periode i fjor. Samtlige forretningsområder bidrar til resultatfremgangen. Konsernet hadde en omsetningsvekst på 14 prosent** til 30,9 mrd. kroner etter årets seks første måneder, særlig drevet av bedrede markeder for Sapa og Elkems silisiumrelaterte virksomhet.

Driftsresultatet (EBITA) ble 937 mill. kr i 2. kvartal, mot 334 mill. kr i samme periode i fjor. Omsetningsveksten i kvartalet var på 17 prosent.
 
- Det er gledelig at gjennomførte tiltak de siste årene gir effekt. Orkla Brands og Jotun (42,5 prosent eierandel) leverer fortsatt sterke resultater og marginvekst. Sapa har en positiv resultatsving drevet av interne forbedringer og bedrede markeder. Elkems silisiumrelaterte virksomhet opplever god etterspørsel og høyere priser. Konsernets to solar-investeringer (REC (39,7 prosent) og Elkem Solar) er inne i en opptrappingsfase som vi forventer å se resultater av i 2010/2011, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
Orklas aksjeportefølje fikk 1. halvår en avkastning på 9,3 prosent, mot Morgan Stanley Nordic Index på 5,9 prosent og Oslo Børs Benchmark Index på minus 11,7 prosent.
 
Så lenge børskurs på REC-aksjene er lavere enn balanseført verdi vil den regnskapsmessige verdien bli opp- og nedskrevet i takt med svingningene i børskurs. Børskurs pr 30. juni var 15,61 kr. For 2. kvartal utgjorde dette en regnskapsmessig nedskrivning på 3,0 mrd. kroner. Orklas resultat før skatt i 2. kvartal ble dermed minus 1,8 mrd. kroner (282 mill. kr i 2009).
 
Dag J. Opedal har meddelt styret i Orkla ASA at han ønsker å gå av som konsernsjef i løpet av inneværende år. Styret har igangsatt arbeidet med å finne en ny konsernsjef, og Opedal vil fortsette i stillingen til etterfølger er på plass. Opedal fortsetter som styreleder i REC, og som Orklas representant i Jotuns styre. Styret takker Opedal for hans omfattende innsats for konsernets utvikling og vekst gjennom 20 år, siden 2005 som konsernsjef.
 
Resultatene presenteres kl 08.00 - NB! På Orklas hovedkontor, Skøyen.

*Driftsresultat (EBITA): Før amortisering, andre inntekter og kostnader
**Prosentvis endring sammenlignet med tilsvarende periode foregående år.
 
Nøkkeltall Q2-10 (Q2-09) mill. kroner:
Driftsinntekter: 16 002 (13 652)
EBITA: 937 (334)
Resultat før skattekostnad: -1 789 (282)
Resultat pr. aksje utvannet: (NOK) -2.0 (0.3)
Kontantstrøm fra driften: 55 (1 197)

Per 30.6.2010 (per 30.6.2009):
Netto rentebærende gjeld: 24 786 (27 903)
Egenkapitalandel (%):47.3 (50.0)
Net gearing: 0.60 (0.59)

Hovedtrekk
  • Bedrede markedsforhold for Orkla Aluminium Solutions og Elkems silisiumvirksomhet bidro til 14 % omsetningsvekst i 1. halvår og 17 % i 2. kvartal.
  • Orklas driftsresultat (EBITA*) i 1. halvår økte til 1.641 mill. kroner (567 mill. kroner)**. EBITA* for 2. kvartal isolert ble 937 mill. kroner (334 mill. kroner)**.
  • Orkla Brands fortsatte den positive resultattrenden og hadde 10 % resultatfremgang i 1. halvår, der EBITA* ble 1.281 mill. kroner (1.160 mill. kroner)**, mens tilsvarende tall for kvartalet var 657 mill. kroner (638 mill. kroner)**.
  • Orkla Aluminium Solutions erfarte økt etterspørsel og salgsvolum gjennom 1. halvår og oppnådde et EBITA* på 427 mill. kroner (-490 mill. kroner)**. I 2. kvartal, som sesongmessig er det sterkeste kvartalet, var EBITA* 298 mill. kroner (-148 mill. kroner)**.
  • Orkla Materials hadde god etterspørsel etter silisiumrelaterte produkter med tilnærmet full kapasitetsutnyttelse (ekskl. Elkem Solar) ved utgangen av 1. halvår. Lavt tilsig og lave fyllingsgrader for Saudefaldene medførte betydelig lavere produksjon enn normalt og svakere resultater for Orkla Materials Energy. EBITA* for Orkla Materials ble i 1. halvår 121 mill. kroner (84 mill. kroner)**, mens det for 2. kvartal ble 61 mill. kroner (-54 mill. kroner)**.
  • Aksjeporteføljen hadde pr. 1. halvår en avkastning på 9,3 %, mot 5,9 % for Morgan Stanley Nordic Index (Oslo Børs Benchmark Index -11,7 %).
  • REC hadde et EBITDA på 869 mill. kroner (760 mill. kroner)** pr. 1. halvår. Jotun hadde fortsatt positiv utvikling pr. 1. tertial, med et driftsresultat på 446 mill. kroner (339 mill. kroner)**.
  • Investeringen i REC behandles etter egenkapitalmetoden. Orkla anvender børskurs som verdi på eierandelen, så lenge børskurs er lavere enn bokført verdi etter prinsippene for tilknyttede selskaper. Børskurs pr. 30.6.2010 var 15,61 kroner. Dette gir en regnskapsmessig resultateffekt på -7,6 mrd. kroner hittil i år og -3,0 mrd. kroner i kvartalet.
  • Konsernets resultat før skatt i 1. halvår ble dermed -5.211 mill. kroner (-33 mill. kroner)**, mens det for 2. kvartal isolert ble -1.789 mill. kroner (282 mill. kroner)**.
* Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader
** Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år

Konsernet
Orklas driftsinntekter i 1. halvår ble 30.895 mill. kroner (27.100 mill. kroner)**, mens driftsinntektene i 2. kvartal isolert ble 16.002 mill. kroner (13.652 mill. kroner)**. Fremgangen fra i fjor var i hovedsak drevet av økt etterspørsel for Orkla Aluminium Solutions, samt for silisiumvirksomheten innen Elkem.
 
Sammenlignet med 1. halvår i fjor, har euroen svekket seg mot norske kroner. Konsernet hadde i 1. halvår negative valutaomregningseffekter som påvirker driftsinntektene med cirka 1,5 mrd. kroner og for 2. kvartal isolert med cirka 630 mill. kroner.
 
Konsernets EBITA* ble pr. 1. halvår 1.641 mill. kroner (567 mill. kroner)**, mens det i 2. kvartal var 937 mill. kroner (334 mill. kroner)**. Orkla Brands hadde tilfredsstillende resultatutvikling og underliggende*** resultatfremgang både i 1. halvår og i 2. kvartal isolert sett. Bedrede markeder og positive effekter fra interne forbedringsprosjekter ga en resultatsving for Orkla Aluminium Solutions på 917 mill. kroner sammenlignet med et meget svakt 1. halvår 2009. Orkla Materials hadde et resultat i 1. halvår på 121 mill. kroner (84 mill. kroner)**. Økt etterspørsel etter silisiumrelaterte produkter har ført til tilnærmet full kapasitetsutnyttelse og et EBITA* på 435 mill. kroner for den silisiumrelaterte virksomheten (ekskl. Elkem Solar). Elkem Solar er inne i en ramp-up fase som innebærer planmessige stopp for å gjennomføre justeringer og optimaliseringer. Elkem Solar belaster EBITA* med 381 mill. kroner i 1. halvår. Resultatbidraget fra Orkla Materials Energy var lavere enn normalt som følge av den ekstremt lave magasinfyllingen i Saudefaldene. Sammenligningstall for 1. halvår i fjor inkluderer for øvrig resultater fra solgt kraftvirksomhet. For konsernet totalt sett er EBITA* negativt påvirket av valutaomregningseffekter med 58 mill. kroner så langt i år, og 34 mill. kroner i kvartalet isolert sett.
 
Andre inntekter og kostnader utgjorde -161 mill. kroner i 1. halvår (-188 mill. kroner i 2. kvartal). De største postene kan henføres til 2. kvartal og var nedskrivning av goodwill i Orkla Finans med 105 mill. kroner, samt avsetning på 63 mill. kroner for avvikling av Borregaards fabrikk i Italia som blant annet produserte råstoff til Borregaards vanillinproduksjon i Sarpsborg. Borregaard har samtidig inngått en langsiktig avtale om råvareleveranser fra ekstern leverandør. Disse endringene anslås på årsbasis å gi en positiv resultateffekt i størrelsesorden 25 mill. kroner.
 
Eierandelene i REC (39,7 %) og Jotun (42,5 %) presenteres etter egenkapitalmetoden på linjen for tilknyttede selskaper. Orkla anvender børskurs som verdi på eierandelen i REC, så lenge børskurs er lavere enn bokført verdi etter prinsippene for tilknyttede selskaper. Børskurs pr. 30.6.2010 var 15,61 kroner. Det er dermed totalt resultatført -7.576 mill. kroner hittil i år og -3.024 mill. kroner i kvartalet knyttet til REC. Resultatbidraget fra tilknyttede selskaper så langt i år utgjorde i sum -7.392 mill. kroner (-75 mill. kroner)**, mens det i kvartalet var -2.908 mill. kroner (-210 mill. kroner)**.
 
Aksjeporteføljen hadde pr. 1. halvår en avkastning på 9,3 %, mot Morgan Stanley Nordic Index 5,9 % (Oslo Børs Benchmark Index -11,7 %). Gevinster, tap og nedskrivninger fra Aksjeporteføljen ble 587 mill. kroner (-87 mill. kroner)** i 1. halvår. For 2. kvartal isolert var resultatbidraget 248 mill. kroner (228 mill. kroner)**. Mottatte utbytter for konsernet utgjorde pr. 1. halvår 389 mill. kroner (225 mill. kroner)** og i kvartalet 251 mill. kroner (180 mill. kroner)**.
 
Orklas resultat pr. aksje utvannet ble i 1. halvår -5,6 kroner (0,9 kroner)**. Verdiendringen på REC utgjorde -3,0 kroner pr. aksje i kvartalet og -7,4 kroner pr. aksje i 1. halvår. Skattekostnaden pr. 1. halvår er beregnet til 428 mill. kroner.
 
Orkla tegnet seg den 6. mai 2010 for totalt 132.078.878 aksjer til en tegningskurs på 12,10 kroner pr. aksje i fortrinnsrettsemisjonen i REC. Tegningen innebar at Orkla ASA tegnet seg for samtlige tegningsretter tildelt Orkla ASA og Elkem AS. Etter gjennomført fortrinnsrettsemisjon eier Orkla ASA 396.236.635 aksjer, og opprettholder således sin eierandel i REC på cirka 39,7 %.
 
* Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader
** Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år
*** Eksklusiv kjøpte og solgte virksomheter samt valutaomregningseffekter
 
Orkla ASA
Oslo, 21. juli 2010
 
Ref:
 
Direktør Kommunikasjon

Ole Kristian Lunde 
Telefon +47-2254 4431
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland  
Telefon +47-2254 4411
 
Ass. dir. Investor Relations
Siv M. S. Brekke  
Tel.: +47-2254 4455/+47 930 56093
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12