Orklas saksbehandling i spørsmålet om tilbudsplikt i Sapa

18.01.2005: Det vises til diverse oppslag i mediene der det spørres hvorfor Orklas ledelse ikke inkluderte opplysninger om mulig tilbudsplikt i Sapa i sin redegjørelse for bedriftsforsamlingen da denne møttes torsdag 13. om morgenen.

Orklas ledelse ville selvsagt ha informert både styre og bedriftsforsamling om tilbudsplikt dersom problemstillingen hadde vært klar da de styrende organer behandlet Elkem-saken. Når dette ikke skjedde, var begrunnelsen som følger:
 
Orkla hadde trukket inn ekstern juridisk ekspertise allerede fra den første forberedelse av en mulig overtagelse av majoritetsposisjon i Elkem. Under forberedelsene ble en rekke juridiske problemstillinger trukket frem og belyst. Spørsmålet om mulig tilbudsplikt i Sapa dukket imidlertid aldri opp under denne prosessen. Det ble derimot første gang reist tirsdag 11 januar om ettermiddagen. Bakgrunnen var et spørsmål om Orkla var eier av aksjer i Sapa direkte. Da det ble avklart at så ikke var tilfelle, oppfattet Orkla at problemstillingen derved var falt bort.  Orkla ba likevel rådgiverne å vurdere om et rent indirekte erverv i Sapa blant annet kunne innebære noen form for tilbudsplikt. Vi hadde på dette tidspunkt ingen indikasjoner om at så kunne være tilfelle.
 
Onsdag var juridisk direktør og konsernsjef på Åland for å delta i generalforsamling i Chips AB. De returnerte til Norge onsdag kveld. Det hadde da samme ettermiddag innløpt en mail fra Elkems juridiske direktør til juridisk direktør i Orkla om at man i Elkem var av den oppfatning at de svenske regler syntes å medføre en offentlig budplikt for Orkla. Da mailen fra Elkem ble avlest etter tilbakekomt fra Åland ble det umiddelbart lagt ytterligere kraft i arbeidet med å avklare det spørsmål som var reist. Arbeidet fortsatte ut over kvelden onsdag 12 januar og natten til torsdag 13. januar.
 
De aktuelle regler som kunne utløse tilbudsplikt i Sapa er i Sverige av privatrettslig karakter og er således ikke svensk lov, og det viste seg å være uklart hvorledes de svenske børsreglene på området skulle forstås. Umiddelbart før møtet i bedriftsforsamlingen torsdag kl. 0800 mottok Orkla en mail fra sine juridiske rådgivere (sendt kl. 01.30 natt til torsdag). Den oppsummerer deres foreløpige vurdering, som var at det mest sannsynlig ville utløses tilbudsplikt i Sapa, dog var det tvil om spørsmålet. Samtidig reiste saken andre spørsmål som krevde avklaring. Juridisk direktør orienterte Orklas hovedledelse kort om rådgivernes vurdering umiddelbart før møtet kl 0800. Basert på de uavklarte spørsmål som da forelå og den korte tid som hadde vært til rådighet, fant man at det var behov for en nærmere gjennomgang og avklaring før man kunne si noe bestemt om spørsmålene til styret og til bedriftsforsamlingen.
 
Først om kvelden 13. januar bekreftet Orklas svenske juridiske rådgivere skriftlig at de vurderte at Orkla ville få tilbudsplikt på aksjene i Sapa, selv om det også på dette tidspunkt fortsatt rådde tvil om denne konklusjonen. Da Sapas styre fredag ca kl. 14.00 sendte ut sin melding om at man der antok at tilbudsplikt forelå for Orkla, valgte imidlertid Orkla, i samråd med sine rådgivere, å sende melding til Oslo børs om sitt syn på tilbudsplikten.
 
Administrasjonen beklager at problemstillingen vedrørende tilbudsplikt i Sapa ikke ble reist av oss eller av våre juridiske rådgivere og avklart tidligere. Når spørsmålet om tilbudsplikt ble bragt opp, viste det seg at problemstillingene saken reiste ikke var enkle. Det var for Orkla viktig å kunne avklare alle vesentlige spørsmål før man offentliggjorde noe om saken, slik at unødig usikkerhet ikke oppsto. På den bakgrunn kunne den aktuelle saksbehandlingen først foreløpig avsluttes med børsmeldingen fredag.     
 
Orklas vurdering er samtidig at det over tid er i Elkems interesse å løse ut minoritetsaksjonærene i Sapa. Det vurderes også at en pris i området SEK 186/187 pr. aksje, svarende til en kostnad for Orkla på ca  SEK 2 mrd. for minoritetsandelen samlet, er fair.