Positiv utvikling i Orkla

Orklas resultat før skatt i 1. kvartal ble 596 mill. kroner mot 779 millioner for samme periode i fjor. Industriområdet viser fortsatt positiv utvikling, og Orklas driftsresultat før goodwillavskrivninger økte med 33 % til 561 millioner kr.

Konsernet viser positiv utvikling både innen Merkevarer og Kjemi. Resultatfremgangen i Kjemi er drevet av volumvekst i ligninvirksomheten, samt generelt gunstige valutaforhold. Merkevarer er positivt påvirket av periodeforskjøvet påskesalg. Investeringsområdet har hatt en lavere gevinstrealisering enn i samme kvartal i fjor, og er for øvrig påvirket av negativ utvikling i norske og internasjonale aksjemarkeder.

Etableringen av Carlsberg Breweries og oppkjøpene av Det Berlingske Officin (Danmark) og Superfish (Polen) representerer en betydelig ekspansjon for Orkla. Konsernets omsetning økte med 3 milliarder kroner fra i fjor til 10,4 mrd. for første kvartal.

Selskapet Carlsberg Breweries er nå i operativ drift, etter at endelig avtale om etablering ble undertegnet 13. februar. Fra og med 1. kvartal i år er Orklas drikkevarevirksomhet, representert ved 40 % av Carlsberg Breweries, konsolidert som felles kontrollert virksomhet. 1. kvartal er salgsmessig en svak periode for bryggeribransjen. Carlsberg Breweries viser en resultatmessig nedgang på 5 % i forhold til proformatall for 1. kvartal 2000.

Den nye nordiske strukturen for snacks, Chips Scandinavian Company, viser positiv resultatutvikling. Nyervervede Superfish i Polen har også hatt en god start, og utvikler seg bedre enn forutsatt. Berlingske utvikler seg i henhold til forutsetningene, men som tidligere påpekt vil engasjementet de nærmeste årene ha en negativ effekt på resultatet etter goodwillavskrivninger og finansposter.

MERKEVARER:

Orkla Foods fikk et driftsresultat på 128 mill. kroner, opp fra 89 millioner samme periode i fjor. Omsetningen i 1. kvartal ble på 2,7 mrd, for videreført virksomhet en økning på 5% fra i fjor. Salgs- og resultatfremgangen skyldes vesentlig at en større del av innsalget til påsken foregikk i mars i år i forhold til i fjor. Markedsposisjonene ble i hovedsak opprettholdt eller styrket.

Orkla Foods iverksatte en rekke preventive tiltak i 1. kvartal som følge av utbrudd av munn- og klovsyke og BSE (kugalskap). Virksomhetsområdet kjøper storfekjøtt for 265 mill. kr i året, men er så langt i beskjeden grad blitt kommersielt skadelidende av disse dyresykdommene.

Orkla Drikkevarer (40 % av Carlsberg Breweries). Driftsresultatet før goodwill-avskriv-ninger ble 48 mill. kr, 5 % lavere enn proforma for 1. kvartal 2000. Økte drifts-inntekter skyldes blant annet Feldschlösschen Getränke og Carlsberg Breweries Thailand som ikke inngikk i fjorårstallene, samt økte eierandeler i Carlsberg Malaysia. Det er også fortsatt salgsfremgang i Øst-Europa. Totale driftsinntekter for 1. kvartal (40 %-basis) ble dermed på 3,1 mrd. kr, ca. 1 mrd. kr over proformatallene fra i fjor. Utviklingen i de tre markeds-områdene har imidlertid variert mye: Sentral- og Øst-Europa har fortsatt volum- og resultatvekst. Asia utvikler seg som forventet, mens utviklingen innen Nord- og Vest-Europa ikke har vært tilfredsstillende.

De vesentligste transaksjonene i Carlsberg Breweries etter at avtalen ble inngått 31. mai 2000 har vært oppkjøp av Feldschlösschen (Sveits), etablering av Carlsberg Asia og overtagelse av Coca-Cola tapping i Danmark og Finland.

Orkla Brands økte driftsresultatet til 155 mill. kroner, hvilket utgjør 44 % for videreført virksomhet. Omsetningen ble 1,2 mrd. kroner, 13 % opp fra fjorårets første kvartal for videreført virksomhet. Alle enheter viser resultatfremgang, men hovedtyngden er relatert til Lilleborg Dagligvare og Godterier. Salgs- og resultatfremgangen kan delvis forklares med forskyvning av salget som følge av en tidligere påske. Orkla Brands hevet resultatnivået gjennom annet halvår 2000, og resultatveksten i 1. kvartal vil ikke være representativ for året som helhet.

Driftsinntektene for Orkla Media ble nærmest doblet med oppkjøpet av Berlingske, og endte på 1,8 milliarder. Driftsresultatet ble 40 mill. kroner, som for videreført virksomhet betyr en vekst på 6 %. Nyervervede Berlingske (konsolidert fra nyttår) utvikler seg som forventet. Avisene i gruppen har hatt en nedgang i annonsevolum i forhold til i fjor, dog mindre enn for totalmarkedet.

KJEMI:
Borregaards omsetning økte til 1,5 mrd. kroner, det vil si 10 % for videreført virksomhet. Alle områder hadde høyere salg. Driftsresultatet før andre inntekter og kostnader ble 123 mill. kroner, mot 79 mill. kroner for 1. kvartal i fjor. Samtlige områder hadde også resultat-fremgang.
Fredrikstad Blikk- og Metallvarefabrikk ble solgt i begynnelsen av året med en regnskapsmessig gevinst på 46 mill. kr. Borregaard vil investere 310 mill. kr i et nytt anlegg for brenning av restmateriale fra cellulose- og vanillinproduksjonen. Anlegget støtter spesialiseringsstrategien for cellulosevirksomheten og gir gode miljøfordeler gjennom miljøvennlig produksjon av damp, reduserte utslipp og mindre transport.

FINANSIELLE INVESTERINGER:
Etter en nedgang på 1,7 % i 2000 falt Oslo Børs Totalindeks ytterligere 4,5 prosent i 1. kvartal 2001. De øvrige nordiske markedene hadde også en svak utvikling. Størst nedgang hadde den finske børsen med et kursfall på 36 % i 1. kvartal. Orklas investeringsportefølje hadde en negativ avkastning på 9,6 % i kvartalet. Investeringene i Nokia, Merkantildata, StepStone og Storebrand har bidratt mest negativt til resultatet, mens Elkem bidrar positivt.
Investeringsområdets bokførte resultat ble 377 mill. kroner, mot 664 millioner samme periode i fjor. Realiserte gevinster utgjorde 243 millioner, mot 621 mill. kroner i fjor. Verdijustert egenkapital ble redusert med 1,8 mrd. kr i 1. kvartal til 14,1 mrd. kr. Markedsverdien av porteføljen var ved utløpet av kvartalet 16,1 milliarder kroner. Andelen utenlandske investeringer utgjorde 37 %. Urealisert kursreserve utgjorde snaut 3,5 mrd. kroner.

KAPITALFORHOLD:
Orklas netto rentebærende gjeld har fra årsskiftet økt med 2,6 mrd. kroner til 20,6 mrd. kroner. Totalbalansen er på 55,2 mrd. kroner, og bokført egenkapitalandel 32,3 %. Inkluderes de urealiserte aksjegevinstene før skatt, stiger egenkapitalandelen til 36,3 %.
Konsernets netto kontantstrøm er pr. 1. kvartal -2,9 mrd. kr, hvilket avspeiler en høy investeringstakt. Bildet er preget av de strukturelle endringene som er foretatt i konsernet i 2000, spesielt innenfor drikkevarevirksomheten, med påfølgende oppkjøp. Kontantstrømmen pr. 1. kvartal er belastet med 3,5 mrd. kr. til ekspansjon og oppkjøp innen Carlsberg Breweries i perioden 31. mai 2000 - 31. mars 2001.
For Industriområdet er fri kontantstrøm fra driften 549 mill. kr høyere enn i fjor, primært som følge av økt driftsresultat og reduksjon av netto driftskapital.

UTSIKTER:
Styret i Orkla sier blant annet at det er knyttet stor usikkerhet til konjunkturene for amerikansk industri, og den videre utvikling vil være av stor betydning for utviklingen i resten av verden. Veksten på global basis ventes å bli lavere i år enn i fjor, også innen Orklas hovedmarkeder. Merkevareområdet i Orkla er imidlertid mindre konjunkturfølsomt enn mange andre typer virksomheter.
For 2. kvartal isolert vil Orklas merkevareområde få en korrigering for de positive utslagene som en tidligere påske ga i 1. kvartal.


Fullstendig pressemelding med tabeller er tilgjengelig på følgende link: