Pressemelding: Fortsatt fremgang for Orkla

Orklas driftsresultat (EBITA) økte med 16 % til 1.079 mill. kroner i 2. kvartal 2011. Resultatfremgangen for Sapa fortsatte. Resultatet var også positivt påvirket av sterke markeder og gode resultater i Borregaard, og normalisert produksjon i vannkraftvirksomheten. Resultatet for Orkla Brands er påvirket av et naturlig etterslep i prisene for å kompensere for økte råvarepriser. Det er gjennomført prisøkninger for 2. halvår.
 
"God drift er kjernen i Orklas verdiskapning, og det er derfor gledelig at driftsresultatet viser fremgang for 8. kvartal på rad. For Sapa er det positiv utvikling i Nord-Amerika, både markedsmessig og operasjonelt, mens utviklingen i Europa fortsatt er svak. Situasjonen med økte råvarepriser påvirker resultatet for Orkla Brands negativt i kvartalet", sier konsernsjef Bjørn M. Wiggen.
 
Sapas profilvirksomhet i Nord-Amerika opplever bedrede markeder særlig for leveranser til markedet for produksjon av transportmidler, og leverer et tilfredsstillende resultat i 2. kvartal. Restruktureringen av den nord-amerikanske virksomheten etter oppkjøpet av Indalex har lagt grunnlaget for en god operasjonell utvikling.
 
Sapa gjennomfører nå ytterligere restrukturering og optimalisering av sitt europeiske produksjonsapparat. I første omgang berører det virksomheten i Danmark, Benelux og Portugal. Restruktureringen innebærer forslag om stengning av hele og deler av anlegg, samt flytting av produksjonsutstyr. Restruktureringen berører 450 personer.
 
"Restruktureringen er et viktig tiltak for å styrke Sapas langsiktige konkurranseevne og nå de operasjonelle målene for virksomheten", sier Bjørn M. Wiggen.
 
Orkla Brands hadde et noe lavere resultat i 2. kvartal i år enn i fjor. Særlig Stabburet og Procordia leverer gode resultater, mens Orkla Brands Russia og Bakers hadde svake resultater. Den nordiske merkevarevirksomheten har et naturlig etterslep i prisøkninger for å kompensere for økte råvarepriser, og det er gjennomført prisøkninger som vil få effekt i 2. halvår. Prosessen med å selge Bakers pågår fortsatt.
 
Borregaards kjemivirksomhet opplever svært gode markedsforhold på flere av sine produkter, og leverer gode resultater. Den høye norske kronekursen svekker imidlertid resultatet noe, og det er forventet en noe svakere markedsutvikling mot slutten av året. Etter mye nedbør i 2. kvartal var vannkraftproduksjonen på tilnærmet normalt nivå i kvartalet, og vesentlig høyere enn i fjor. Magasinene er samtidig bygget opp fra betydelig under normalt til over normalt.
 
Aksjeposten i REC er i tråd med Orklas regnskapsprinsipper skrevet ned til markedskurs pr. 30.06. Avkastningen på investeringsporteføljen var høyere enn avkastning for Oslo Børs og Morgan Stanley Nordic Index i kvartalet, mens beholdningen i porteføljen er redusert til under 10 mrd. kroner i løpet av kvartalet, i tråd med den strategiske målsetningen.
 
Orkla ASA
Oslo, 20. juli 2011
 
Ref.:
 
Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Johan Chr. Hovland
Telefon +47 22 54 44 86/ +47 917 63 491
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 22 54 44 11
 
Ass. Dir. Investor Relations
Siv M. Skorpen Brekke
Telefon +47 22 54 44 55/ +47 930 56 093
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12