Pressemelding fra styret i Orkla

26.01.2005: Med referanse til dekningen i media av konsernsjef Finn Jebsens avgang, har et av hovedtemaene vært saksbehandlingen i styret.

De aksjonærvalgte styremedlemmene er av den oppfatning at det har vært en god og grundig saksbehandling. En redegjørelse for saksbehandlingen og de viktigste elementer de aksjonærvalgte styremedlemmer har lagt vekt på i sin vurdering vil bli fremlagt for Bedriftsforsamlingen.  De ansattes representanter fastholder at saksbehandlingen etter deres mening har vært mangelfull.
 
 
for styret i Orkla ASA
 
Johan Fr. Odfjell