Pressemelding: Resultatfremgang og fokusering av virksomheten

Orklas driftsresultat (EBITA) økte med 19 % til 786 mill kroner i 1. kvartal 2011. Resultatfremgangen for Sapa fortsetter, og det er sterke markeder og gode resultater i Borregaard. Orkla Brands' nordiske virksomheter hadde tilfredsstillende utvikling, hensyntatt negative påskeeffekter.
 
Hensyntatt påskeeffekter leverte den nordiske virksomheten i Orkla Brands et resultat på nivå med samme periode i fjor i. Orkla Brands kompenserer for fortsatt stigende internasjonale råvarepriser inn i 2011, men det er naturlig med en viss forsinkelseseffekt. Det planlegges derfor ytterligere prisøkninger. På grunn av sen påske kommer effekten av påskesalget først i 2. kvartal.
 
Restrukturering og sammenslåingen av Sladco og Krupskaya til Orkla Brands Russia forventes å styrke konkurranseevnen til den russiske virksomheten. Kvartalsresultatet er preget av engangskostnader knyttet til restruktureringen, samt høyere inputkostnader som ikke er fullt kompensert gjennom prisøkninger.
 
Sapa hadde resultatvekst i forhold til samme periode i fjor, og også i forhold til 4. kvartal 2010. Selv om markedet for aluminiumprofiler fortsatt er betydelig under nivåer for en normalisert konjunktursituasjon, reflekterer resultatet en bedring i det amerikanske profilmarkedet, særlig innen transportsegmentet. Markedet for Heat Transfer er fortsatt sterkt.
 
"Sammen med veksten i Asia, er styrkingen av det amerikanske markedet viktig for den globale veksten i markedet for aluminiumprofiler. Intensiveringen av arbeidet med kostnadsreduksjoner fortsetter i påvente av bedring innen bygg og anlegg i det europeiske markedet", sier konsernsjef i Orkla Bjørn M. Wiggen.
 
Borregaard leverer et meget godt kvartalsresultat. Det er sterk etterspørsel og høye priser på spesialcellulose, og også god etterspørsel etter øvrige produkter. Det svake resultatet i Hydro Power skyldes lavt tilsig både i Sauda og til Borregaards kraftverk. Investeringsporteføljen hadde en noe høyere avkastning enn de nordiske indeksene den sammenliknes med. 
 
Orkla tok i kvartalet nye skritt i retning av en fokusering av virksomheten. Avtalen med kinesiske Bluestar om salg av Elkem ble gjennomført 14. april. Samtidig har Sapa kjøpt ekstruderingsvirksomhet i India, og inngått avtale om etablering av produksjon av aluminiumprofiler til jernbanevogner i et felleseiet selskap med Kinas største aluminiumselskap, Chalco. Orkla Brands har inngått en avtale om å kjøpe den indiske produsenten av krydder og kryddermikser Rasoi Magic Foods.
 
"Med salget av Elkem er en viktig del av grunnlaget lagt for et sterkere fokus på videre satsing og utvikling av Orkla Brands og Sapa, både operasjonelt og strukturelt. Inngåelsen av Joint Venture med Chalco er et godt eksempel på denne satsingen", sier konsernsjef i Orkla Bjørn M. Wiggen.
 
Orkla ASA
Oslo, 5. mai 2011
 
Ref.:
 
Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Johan Chr. Hovland
Telefon +47 22 54 44 86/ +47 917 63 491
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 22 54 44 11
 
Ass. Dir. Investor Relations
Siv M. S. Brekke
Telefon +47 22 54 44 55/ +47 930 56 093
 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12