Pripps Ringnes og The Coca-Cola Company har inngått intensjonsavtale


Dato:Thu, 20.Jun 1996OrklaPripps Ringnes og The Coca-Cola Company (TCCC) har i dag inngått en intensjonsavtale om styrt avvikling av Pripps Ringnes' markedsføring, salg, distribusjon og tapping av TCCCs produkter i Sverige og i de norske franchiseområder som Pripps Ringnes i dag betjener. Hansa er holdt utenfor avtalen. TCCC overtar ansvaret for sine produkter i Norge og Sverige i løpet av første halvår 1997, men Pripps Ringnes vil utføre tapping av alle TCCC-produkter i begge land ut 1998. Poster av engangskarakter knyttet til avviklingen vil over avviklingsperioden gi et positivt resultatelement. Utover dette forventes Pripps Ringnes' ordinære resultat å bli opprettholdt omtrent på dagens nivå

I den fremforhandlede intensjonsavtalen skal Pripps Ringnes forestå markedsføring, salg og distribusjon av TCCCs produkter i de to landene frem til 28. februar 1997. TCCC har en rett til å be Ringnes distribuere produktene i Norge i tiden frem til 31. mai 1997. Pripps Ringnes skal frem til 31. desember 1998 leieprodusere Coca-Cola produktene for TCCC. Partene skal utarbeide en endelig avtale basert på prinsippene i intensjonsavtalen.

Under intensjonsavtalen påtar TCCC seg å betale et engangsbeløp til Pripps Ringnes samt å betale for tjenester med videre som Pripps Ringnes yter under avviklingsperioden. For Pripps Ringnes er samlet verdi av dette ca. 1,1 mrd. svenske kroner. Engangsbeløpet utgjør godt over halvparten av avtalens totale verdi. Det resterende beløpet er betaling for tjenester med videre frem til utgangen av 1998. I tillegg skal TCCC betale for kostnader direkte knyttet til ovennevnte leieproduksjon.

TCCC-produktene står for ca. 35% av den samlede omsetningen i Pripps Ringnes. Bortfall av en så stor del av virksomheten vil resultere i et betydelig restruktureringsarbeide i begge land. Det antas at Pripps Ringnes over tid må redusere sin bemanning med ca. 1.400 ansatte.

Pripps Ringnes avsatte 200 mill. svenske kroner i regnskapene for 1995 for å møte eventuelle restrukturerings-kostnader forbundet med en endring av avtaleforholdet med TCCC i Sverige. Denne avsetningen bedømmes som tilstrekkelig for sitt formål. Det er imidlertid behov for ytterligere restruktureringsavsetninger i hovedsak som følge av at den norske tappeavtalen også avvikles. Disse kostnadene vurderes å bli beløpsmessig i overkant av det som var nødvendig i Sverige. Det er for tidlig å tidfeste når engangsbeløp og restruktureringskostnader vil regnskapsføres, men disse postene vil bli ført som "andre inntekter og kostnader" og vil i sum bidra positivt.

Den reduksjon i driftsresultat fra løpende drift som forventes å følge av bortfallet av TCCC-produktene, vil delvis kompenseres av lavere avskrivninger. Når TCCC-volumene forsvinner, vil Pripps Ringnes ha god kapasitet og følgelig lavere investeringsbehov. Dette kombinert med engangsbeløpets størrelse vil bedre selskapets finansielle situasjon og følgelig redusere finanskostnadene. Resultat etter finanskostnader, såvel som kontantstrøm, forventes dermed å bli omtrent som fø r.

Pripps Ringnes har et sterkt forretningssystem med egne sterke merkevarer. Så snart første fase av avviklingen er gjennomført, vil de disponible ressurser til markedsføring, salg og distribusjon bli konsentrert om Pripps Ringnes' egne merker.

Orkla vurderer den fremforhandlede intensjonsavtalen å være hensiktsmessig for begge parter. Pripps Ringnes ønsker på samme måte som de øvrige virksomheter i Orkla, å kontrollere de viktigste varemerkene. Avtalen medfører at forholdet til handelen og forbrukerne ivaretas på en god måte samtidig som en gradvis avvikling gir Pripps Ringnes nødvendig tid til omstilling. Sistnevnte reduserer de negative konsekvensene for de ansatte.

Adm.dir. Halvor Stenstadvold,
øk.dir. Bjørn Erik Næss,
inf.dir. Lisbeth Lindberg,    
Orkla ASA, tel. 22 50 10 80
   
Adm.dir. Paul Bergqvist,
Pripps Ringnes, tel. 00 46 8 757 70 00   

19.06.1996