Regnskap for 1999


Styret i Orkla ASA har i styremøte 8.3. 2000 godkjent konsernets regnskap for 1999. Det er ingen avvik fra det foreløpige resultatet for 1999 som ble fremlagt 10.2. 2000.

Utsikter for 2000
Ved inngangen til år 2000 er det fremdeles den vedvarende veksten i amerikansk økonomi som preger verdensøkonomien og de internasjonale kapitalmarkedene. Renteøkninger til tross, de underliggende vekstimpulser i USA samt optimisme i både Asia og Europa, gir grunnlag for fortsatt økonomisk vekst i år 2000. Aksjemarkedet vil fortsette å ha sterk fokus på fusjons- og restruktureringsaktiviteter generelt, samt på nye teknologier.

For Orklas nordiske merkevarevirksomheter forventes ingen vesentlige endringer i de markedsmessige rammebetingelsene. Utfordringer som følge av den økende operasjonelle og eiermessige integrasjonen innen nordisk dagligvarehandel vil bli ivaretatt innenfor rammen av vårt nordiske forretningssystem. Vi forventer fortsatt klare vekstimpulser i den svenske og finske økonomien, mens utviklingen i Norge er mer usikker. De pågående forbedringsprogrammene i konsernets virksomhetsområder forventes å gi de planlagte positive effektene.

Drikkevarevirksomheten i Øst-Europa (Baltic Beverages Holding) fortsatte sin sterke vekst i 1999. Orkla tror på fortsatt volumvekst i år 2000, dog noe avtagende i forhold til siste år. Konkurransen antas å tilta noe.

For Kjemiområdet er det grunn til å tro at resultatutviklingen sett under ett vil bli noe mer positiv i det kommende år, dog med mulighet for en ujevn tertialvis fordeling.