Regnskapsmessige konsekvenser for 3. kvartal

De strukturelle endringene knyttet til Sapa profiler og byggesystemer, Borregaard Chemicals og aksjeposten i REC får betydelig effekt på presentasjonen av Orklas konsernregnskap. Alle disse områdene vil pr. 30. september 2012 presenteres som «ikke videreført virksomhet». Dette medfører at de omtalte virksomhetene ikke lenger konsolideres som henholdsvis datterselskap og tilknyttet selskap, men presenteres med netto resultat etter skatt samlet på linjen «ikke videreført virksomhet» i resultatregnskapet. I balansen presenteres den ikke videreførte virksomheten på to linjer, en for eiendeler og en for gjeld.

For resultatregnskapet med tilhørende noter blir både resultatregnskapet for 2012 og sammenligningstall for 2011 omarbeidet. Når det gjelder balanse og kontantstrømmen er det kun periodens tall som blir omarbeidet. Omarbeidede historiske tall for 2011 og 2012 vil bli gjort tilgjengelig før offentliggjøring av Q3-resultatet.

Orkla ASA,
Oslo, 24. oktober 2012

Kontaktperson:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 22 54 44 11 / +47 97 71 32 50

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12