Restrukturering av Elkems silisiummetallvirksomhet i USA

19.12.2005: I tråd med uttalt strategi om restrukturering av silisiummetallvirksomheten, har Elkem inngått en avtale om salg av silisiummetallverket i Alloy West Virginia til Globe Metallurgical.

Det er samtidig inngått en opsjonsavtale for salg av det tilhørende vannkraftverk til investeringsfondet D.E. Shaw. Samlet verdi av avtalene for Elkem er ca. 130 MUSD.
 
Gjennomføringen av salgene forventes avsluttet i løpet av 1. halvår 2006. Salget vil medføre en regnskapsmessig gevinst for Elkem, men i forbindelse med oppkjøpet av Elkem henfører imidlertid Orkla merverdier til angjeldende anleggsmidler og det vil derfor ikke fremkomme noen regnskapsmessig gevinst i Orklas konsernregnskap i forbindelse med disse salgene.
 
Silisiummetallverket har en årskapasitet på ca 70.000 tonn. Omsetning og driftresultat (EBITA) for virksomhetene som avtalen gjelder var i 2004 henholdsvis 96 MUSD og 6 MUSD. Silisiumverkets kraftbehov er i størrelsesorden 900 - 1000 GwH.
 
Vannkraftverket er basert på elvekraft og regulert av en tidsbegrenset lisens (2017). Vilkårene i lisensen er delvis knyttet til drift av silisiumverket. Kraftverket har en normal årskapasitet på vel 500 GWh.