Restruktureringsprogrammer innen Orklas kjemiområde skal bedre lønnsomheten med ca. 125 mill. kroner fra 2006.

25.10.04: Orkla vil regnskapsføre i alt 515 mill. kroner i nedskrivninger og avsetninger innen Denofa (oljer/fett og fôr) og Borregaard Synthesis (finkjemi) i 3. kvartal.

I Denofa utgjør beløpet 265 mill. kroner og er i hovedsak knyttet til nedskrivninger og avsetninger ved anlegget i Fredrikstad. En del av beløpet er relatert til ytterligere tap i 3. kvartal knyttet til ubalanse i soyamarkedet og avsetning for avvikling av dagens innkjøpsoperasjon i Brasil. Innen Borregaard Synthesis omfatter restruktureringstiltakene virksomhetene i Italia, USA og Kina, og beløper seg til i alt 250 mill. kroner.
 
Etter at restruktureringene er gjennomført i løpet av 2005 forventes Borregaards driftsresultat på årsbasis å forbedres med ca. 125 mill. kroner sammenlignet med resultatnivået i inneværende år. Den største andel av resultatforbedringen kommer i Denofa, men også finkjemivirksomheten vil forbedres betydelig. 
 
Denofas markeder og rammebetingelser har de senere år utviklet seg meget negativt, og særlig olje- og fettvirksomheten har gått med betydelige driftsunderskudd til tross for gjennomførte forbedringsprosesser. Denofa er derfor inne i en restruktureringsprosess hvor alternative driftsformer og strukturelle løsninger vurderes. Nedleggelse av virksomhet i Fredrikstad er et aktuelt alternativ, særlig gjelder det fettfabrikken (oljer og fett). Det arbeides med alternativer for videre drift av Denofas ekstraksjonsverk (fôr), eventuelt i samarbeid med nye partnere. Muligheten for ny næringsvirksomhet på fabrikkområdet utredes samtidig. Beløpet som belastes regnskapet for 3. kvartal vurderes imidlertid som tilstrekkelig til å dekke også en full avvikling av virksomheten i Fredrikstad.
 
Borregaards finkjemivirksomhet fremstiller avanserte finkjemikalier til farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri og andre utvalgte markeder. Forretningsområdet har produksjon i Norge, Italia, Kina og USA, og virksomheten er delvis integrert gjennom interne leveranser av strategiske råstoffer. Finkjemivirksomheten er i sum lønnsom, men resultatene ved anleggene utenfor Norge har utviklet seg negativt de senere år. Det er derfor iverksatt et program for restrukturering av disse virksomhetene. Salg eller nedleggelse av virksomhet og samarbeidsløsninger med andre aktører er tiltak som vurderes. De restruktureringskostnader som regnskapsføres i 3. kvartal bedømmes å dekke de samlede kostnader ved dette programmet.