Resultatfremgang for Orkla Brands - regnskapsmessige nedskrivninger i Aksjeporteføljen

Orklas driftsresultat (EBITA)1 endte i 3. kvartal på 1.003 mill. kroner, mot 1.232 mill. kr samme kvartal i fjor. Avviket forklares blant annet av svakt resultat på energihandel og engangskostnader knyttet til Kam Kiu-oppkjøpet, som ikke ble fullført. Orkla Brands fortsetter den positive resultatutviklingen, mens Sapa merker nedgangen både i USA og Europa. Svake finansmarkeder påvirker Orklas investeringsområde negativt.

- Flere av Orklas virksomheter opplever en ekstraordinær markedssituasjon som vil bli møtt med kraftfulle tiltak. Dette vil omfatte både neddragning av kapasitet, bemanningsreduksjoner og stram styring av investeringer og arbeidskapital, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
- Finansmarkedene er krevende, men Orkla har en solid balanse og en komfortabel finansieringsstruktur, hvor kommiterte lånerammer mer enn dekker låneforfall ut 2010. Vi har samtidig en god kontantstrøm fra Orkla Brands og energivirksomheten i Orkla Materials, som er mindre påvirket av turbulensen i markedet. Dette gir konsernet finansiell fleksibilitet og styringsfart, sier Opedal.
 
Nøkkeltall Q3-08 (Q3-07) mill. kroner:
Driftsinntekter: 16 559 (17 795)
EBITA: 1 003(1 232)
Resultat før skattekostnad: -955 (2 234)
Resultat pr. aksje utvannet: (kr) -1,2 (1,7)
Kontantstrøm fra driften: 202 (1 313)
 
Per Q3-08 (per Q3-07):
Netto rentebærende gjeld: 25 244 (16 969)
Egenkapitalandel (%): 51,2 (57,6)
Net gearing: 0,50 (0,32)
 
 
1) Driftsresultat (EBITA): Før amortisering, restruktureringer og vesentlige nedskrivninger

 
 
HOVEDTREKK
 • Orklas driftsresultat (EBITA) i 3. kvartal ble 1.003 mill. kroner (1.232 mill. kroner)1, mens EBITA hittil i år utgjorde 3.295 mill. kroner (3.893 mill. kroner)1.

 •  Orkla Brands hadde et godt kvartal og den positive resultattrenden fra 1. og 2. kvartal fortsatte med en vekst i EBITA på 19 % i kvartalet. Så langt i 2008 er EBITA 17 % bedre enn i fjor.

 • Resultatet til Orkla Aluminium Solutions er preget av svake markeder med volumnedgang for profiler både i USA og Europa. Heat Transfer og Building System har tilfredsstillende resultater og er i mindre grad påvirket av finanskrise og lavere økonomisk vekst.

 • Orkla Materials hadde EBITA i 3. kvartal som var 78 mill. kroner svakere enn 3. kvartal i fjor. Tap på energihandel og svake resultater i primæraluminium ble bare delvis motvirket av fortsatt høye priser og resultatfremgang for silisiumvirksomheten.

 • Innenfor Orkla Associates hadde REC i 3. kvartal en økning i EBITDA med 11 % til 711 mill. kroner, mens Jotun pr. 2. tertial hadde fremgang i driftsresultatet på 15 % til 807 mill. kroner.
 •  
 • Aksjeporteføljen hadde så langt i 2008 en avkastning på -27,6 % mot -31,7 % for Morgan Stanley Nordic Index (Oslo Børs Benchmark Index -35,1 %). Orkla Financial Investments bokførte i 3. kvartal et netto tap i Aksjeporteføljen på -2.323 mill. kroner (1.398 mill. kroner)1. Av dette utgjorde regnskapsmessige nedskrivninger som følge av verdifall på porteføljeinvesteringer 2.170 mill. kroner. Dette er hovedforklaringen til at konsernets resultat før skatt ble -955 mill. kroner i 3. kvartal (2.234 mill. kroner)1.
 •  
 • Konsernet har en sterk balanse med en egenkapitalandel på 51,2 % og net gearing på 0,5. Konsernet har også en robust finansieringsstruktur med langsiktige kommiterte trekkfasiliteter som mer enn dekker refinansieringsbehovet i 2009 og 2010.
 •  

  KONSERNET
  Orklas driftsinntekter i 3. kvartal ble 16.559 mill. kroner (17.795 mill. kroner)1. Korrigert for at Alcoas tidligere profilvirksomhet ble innkonsolidert med fire måneders effekt i 3. kvartal 2007 var driftsinntektene tilnærmet på nivå med i fjor. Så langt i år ble inntektene 51.072 mill. kroner (45.732 mill. kroner)1. Veksten skyldes primært at Alcoas tidligere profilvirksomhet er innkonsolidert i Orkla Aluminium Solutions med virkning først fra og med 1. juni 2007.
   
  Både Orkla Brands og Orkla Materials hadde underliggende2 inntektsvekst i kvartalet. Den norske kronen var også i 3. kvartal vesentlig sterkere mot USD enn i fjor, mens den var noe svakere målt mot Euro. Netto påvirket valutaomregningseffekter driftsinntektene positivt med 19 mill. kroner i kvartalet, mens effekten pr. utgangen av 3. kvartal var -1.328 mill. kroner.

  Konsernets EBITA ble i 3. kvartal 1.003 mill. kroner (1.232 mill. kroner)1, mens EBITA hittil i år var 3.295 mill. kroner (3.893 mill. kroner)1. Orkla Brands er relativt sett mindre eksponert mot internasjonal finanskrise og lavere økonomisk vekst, og denne virksomheten hadde også i 3. kvartal meget god resultatfremgang. Av de øvrige virksomhetene er det spesielt Sapa Profiles og Orkla Financial Investments som er negativt påvirket av urolighetene i kvartalet, og disse hadde EBITA som var henholdsvis 142 mill. kroner og 76 mill. kroner svakere enn samme periode i fjor. EBITA i Sapa Profiles er negativt påvirket med -40 mill. kroner i engangskostnader knyttet til det ikke realiserte oppkjøpsprosjektet Kam Kiu i Kina. Resultatene fra finansiell krafthandel vil naturlig kunne svinge betydelig og i enkelte perioder også kunne være negative. I 3. kvartal var EBITA fra slik krafthandel i Elkem -44 mill. kroner mot en gevinst på 76 mill. kroner i fjor. Elkem Aluminium hadde et svakt resultat drevet av svak USD og økte priser på innsatsfaktorer. I tillegg realiseres det i 2. halvår 2008 en høyere andel sikringskontrakter til lave priser, enn i 1. halvår. Markedet for Silisiummetall og Ferrosilisium er fortsatt bra og silisiumvirksomheten hadde en resultatfremgang på 92 mill. kroner i kvartalet. Borregaard har et resultat på nivå med i fjor, men også her registreres det fallende etterspørsel i enkelte markedssegmenter. Krevende markeder og redusert aktivitet for Orkla Finans gjør at Orkla Financial Investments hadde EBITA i 3. kvartal som var 76 mill. kroner svakere enn et godt 3. kvartal 2007. Konsernets EBITA ble negativt påvirket av valutaomregningseffekter med -55 mill. kroner så langt i året, mens effekten i kvartalet er positiv med 10 mill. kroner.
   
  Eierandelene i REC (39,73 %) og Jotun (42,5 %) presenteres etter egenkapitalmetoden på linjen for tilknyttede selskaper. Resultatbidraget fra tilknyttede selskaper så langt i år utgjør i sum 1.905 mill. kroner (843 mill. kroner)1, mens bidraget i kvartalet var 573 mill. kroner (197 mill. kroner)1. Herav utgjør Orklas resultatbidrag fra REC så langt i år 776 mill. kroner (610 mill. kroner)1, hvorav 496 mill. kroner (123 mill. kroner)1 er bidraget i 3. kvartal.
   
  Aksjeporteføljen hadde ved utgangen av 3. kvartal en avkastning på -27,6 % mot -31,7 % for Morgan Stanley Nordic Index (-35,1 % for Oslo Børs Benchmark Index). Det ble i kvartalet realisert brutto porteføljegevinster på 38 mill. kroner, men -2.170 mill. kroner i nedskrivninger i henhold til IFRS gjør at netto realiserte porteføljegevinster og endring i virkelig verdi på tilknyttede selskaper ble -2.323 mill. kroner (1.398 mill. kroner)1. Mottatte utbytter utgjorde i 3. kvartal 58 mill. kroner (65 mill. kroner)1.
   
  Orklas resultat pr. aksje utvannet utgjør så langt i år 1,3 kroner. Nøkkeltallet er negativt påvirket med -3,2 kroner fra nedskrivning av porteføljeinvesteringer. Samtidig var det høye porteføljegevinster i 2007 som gjorde at resultat pr. aksje utvannet på samme tid i fjor utgjorde 7,1 kroner.
   
  Konsernets samlede skatteprosent påvirkes i stor grad av investeringsområdets andel av resultat før skatt. Den vesentligste delen av gevinster og tap fra investeringsområdet er unntatt fra beskatning. I 2008 har investeringsområdet store regnskapsmessige tap som derfor heller ikke vil være fradragsberettiget. I et slikt tilfelle vil konsernets skatteprosent fremstå som spesielt høy og basert på situasjonen etter 3. kvartal anslås en skatteprosent på cirka 40 % for året som helhet.
   
  1) Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år.
  2) Eksklusiv kjøpte og solgte virksomheter samt valutaomregningseffekter.
   
   
  Orkla ASA
  Oslo, 31. oktober 2008
   
  Ref.:
  CFO
  Terje Andersen
  Tlf.: +47 2254 4419

  Direktør Investor Relations
  Rune Helland
  Tlf.: +47 2254 4411
  Kommunikasjonsdirektør
  Ole Kristian Lunde
  Tlf.: +47 2254 4431
   
  Investor Relations
  Lars Røsæg
  Tlf.: +47 2254 4426