Resultatfremgang for Orkla i 4. kvartal - omfattende kostnadstiltak gir positive effekter

Orklas driftsresultat (EBITA*) ble 1.070 mill. kr i 4. kvartal, mot 998 mill. kr samme periode året før. Godt resultat for Orkla Brands og redusert kostnadsnivå for Sapa bidro til fremgangen. Aksjeporteføljen hadde positiv utvikling i 4. kvartal, og avkastningen for året endte på 39 prosent, som er 3 prosent bedre enn nordisk benchmark.

For året som helhet ble Orklas driftsinntekter 56,2 mrd. kroner (65,6 mrd. kroner**). Nedgangen kan tilskrives svak pris- og volumutvikling i Sapas og Elkems markeder. Konsernets driftresultat (EBITA) endte på 2,4 mrd. kr (4,2 mrd. kr). Orkla Brands og Jotun (Orkla eier 42,5 prosent) leverte beste årsresultat så langt, og omfattende kostnadsprogrammer ga redusert break even-nivå for Sapa, Elkem og Borregaard.

Orklas kontantstrøm fra drift økte fra 2,5 mrd kr i 2008 til 5,8 mrd. kr i 2009. Samtidig ble den finansielle stilling styrket gjennom en reduksjon av den netto rentebærende gjeld med 7,6 mrd. kroner.

I tråd med Orklas utbyttestrategi foreslår styret et ordinært utbytte på kr 2,25 pr. aksje for 2009, samme beløp som de foregående to år.

- 2009 ble et utfordrende år med svake markeder for flere av Orklas virksomheter. Omfattende tiltak har imidlertid gitt effekter, og den finansielle stillingen er styrket gjennom året. Konsernet er godt rustet fremover, sier konsernsjef Dag J. Opedal.

I 2009 ble det også gjennomført flere strategiske trekk. Orkla overtok Alcoas eierandel i Sapa Profiler, og ble dermed 100 prosent eier, samtidig som at Alcoa overtok Orklas eierandel i Elkem Aluminium. Gjennom oppkjøpet av aluminiumsprofilselskapet Indalex i USA har Sapa styrket sin posisjon i det nord-amerikanske markedet betydelig. Elkem Solars fabrikk i Kristiansand og utvidelse av Sapa Heat Transfers fabrikk i Kina var andre viktige ekspansjonsprosjekter i 2009. Samtidig er også REC (Orklas eierandel 39,7 prosent) inne i en opprampingsfase som vil fortsette over i 2011.

Orklas investering i REC føres som tilknyttet selskap (TS). Så lenge RECs børskurs er lavere enn bokført TS verdi i Orklas regnskaper, vil Orkla anvende børskurs ved utløp av kvartalet som regnskapsmessig verdi. Verdien vil skrives opp og ned i henhold til børskurs fremover inntil børskurs er høyere enn bokført TS verdi. I 4. kvartal medfører dette en regnskapsmessig belastning på 3,1 mrd. kroner.

Salgsverdien for Elkems vannkraftsvirksomheter i Salten og Bremanger var seks milliarder kr, og ga en regnskapsmessig gevinst på vel fire mrd. kroner.

Nøkkeltall Q4-09 (Q4-08) mill. kroner:
Driftsinntekter: 15 040 (16 492)
EBITA: 1 070 (998)
Resultat før skattekostnad: 610 (4 375)
Resultat pr. aksje utvannet: (NOK) 1,1 (4,1)
Kontantstrøm fra driften: 2 687 (1 070)

Per 31.12.2009 (per 31.12.2008):
Netto rentebærende gjeld: 19 848 (27 424)
Egenkapitalandel (%): 51,7 (47,7)
Net gearing: 0,41 (0,55)

Hovedtrekk

 • Forbedret kostnadsposisjon bidro til resultatfremgang i kvartalet. Konsernets EBITA* ble 1.070 mill. kroner, 72 mill. kroner bedre enn tilsvarende kvartal året før.
 • Fortsatt svake markeder for Aluminium Solutions og Materials forklarer nedgangen i omsetning til 15.040 mill. kroner (16.492 mill. kroner)**.
 • Omfattende kostnads- og kapitalfrigjøringstiltak gjennom 2009 ga sterk kontantstrøm fra drift i kvartalet på 2,7 mrd. kroner (1,1 mrd. kroner)**. For året som helhet var kontantstrøm fra drift 5,8 mrd. kroner (2,5 mrd. kroner)**. 
 • Resultatfremgang for Orkla Brands på 9 % i kvartalet. For året som helhet fikk Orkla Brands et sterkt resultat, med EBITA* på 2.793 mill. kroner (2.590 mill. kroner)**.
 • Positivt resultat og kontantstrøm fra Orkla Aluminium Solutions i 4. kvartal, med EBITA på 117 mill. kroner (-102 mill. kroner)** og kontantstrøm fra drift på 581 mill. kroner (-371 mill. kroner)**. Markedene er fortsatt svake.
 • Noe høyere kapasitetsutnyttelse, men fortsatt svake markeder for Elkems silisiumrelaterte virksomhet (ekskl. Elkem Solar). Borregaards kjemivirksomhet hadde et tilfredsstillende resultat i kvartalet. Både priser og produksjonsvolum var noe lavere for energivirksomhetene i Elkem og Borregaard, sammenlignet med et godt 4. kvartal 2008.
 • REC fikk et EBITDA på 567 mill. kroner i 4. kvartal (936 mill. kroner**. Jotun hadde positiv utvikling i 4. kvartal og resultatfremgang for året sett under ett. 
 • Investeringen i REC behandles etter egenkapitalmetoden. Orkla vil fremover regnskapsmessig anvende børskurs som verdi på eierandelen, så lenge børskurs er lavere enn bokført TS-verdi. Verdien vil reguleres opp eller ned basert på børskurs på balansedagen. Børskurs pr. 31.12.2009 var 44,75, mens bokført verdi var 56,62, noe som medfører en regnskapsmessig belastning på 3.135 mill. kroner i 4. kvartal. 
 • Aksjemarkedene viste positiv utvikling i 4. kvartal, og for året som helhet hadde Orklas aksjeportefølje en avkastning på 39,0 % sammenlignet med Morgan Stanley Nordic Index på 36,1 % (Oslo Børs Benchmark Index 64,8 %). 
 • Etter Stortingets vedtak om nytt hjemfallsregime høsten 2008, inngikk Elkem 4. oktober 2009 avtale om salg av sine konsesjonsbelagte vannkraftvirksomheter i Salten og Bremanger for 6 mrd. kroner. Økonomisk risiko og kontroll var overført til kjøperne pr. 31.12.2009 og transaksjonen ga en regnskapsmessig gevinst etter skatt på 4,2 mrd. kroner i 4. kvartal. 
 • Hensyntatt salget av kraftvirksomhetene var netto rentebærende gjeld ved årets slutt 19.848 mill. kroner, en reduksjon på 7,6 mrd. kroner fra inngangen til 2009. 
 • Styret foreslår et ordinært utbytte på 2,25 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2009.

Konsernet
Orklas driftsinntekter ble i 4. kvartal 15.040 mill. kroner (16.492 mill. kroner)**. Nedgangen forklares av fortsatt svake markeder for Orkla Aluminium Solutions og Orkla Materials. For året som helhet endte omsetningen på 56.228 mill. kroner (65.579 mill. kroner)**. Valutaomregningseffektene påvirket driftsinntektene negativt i kvartalet med 933 mill. kroner, men var positive for året som helhet med 722 mill. kroner.

Konsernets EBITA* ble i 4. kvartal 1.070 mill. kroner (998 mill. kroner)** og for 2009 totalt sett ble EBITA* 2.448 mill. kroner (4.240 mill. kroner)**. Resultatet var negativt påvirket av valutaomregningseffekter på -64 mill. kroner i kvartalet, og -102 mill. kroner for året som helhet.

Orkla Brands hadde god resultatfremgang også i 4. kvartal. For 2009 totalt oppnådde Orkla Brands sitt beste EBITA* noensinne. Fremgangen skyldtes primært kostnadsforbedringsprogrammer og effekt av tidligere prisøkninger. Vellykkede innovasjoner og salgskampanjer bidro til relativt sett bedre volum- og markedsandelsutvikling mot slutten av året.

Selv om Orkla Aluminium Solutions' markeder har vært relativt stabile gjennom 2009, er både Europa og Nord-Amerika på årsbasis estimert ned med henholdsvis 23 % og 19 % i forhold til 2008. Gjennom omfattende kostnads- og kapitaleffektiviseringsprogrammer har imidlertid virksomheten i 2. halvår vist positive driftsresultater på dette lave volumnivået. Sapa nådde også målsetningen om nøytral kontantstrøm for året som helhet, selv hensyntatt oppkjøpet av Indalex i Nord-Amerika. I tillegg har Sapa i 4. kvartal besluttet å legge ned en produksjonslinje i Nederland, og det er i kvartalet gjort en restruktureringsavsetning på 91 mill. kroner knyttet til dette. For året som helhet utgjorde restruktureringsavsetninger 195 mill. kroner, som også dekker forenkling av produksjonsstrukturen i Nord-Amerika etter oppkjøpet av Indalex

Innenfor Orkla Materials økte gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse for Elkems silisiumrelaterte enheter (ekskl. Elkem Solar) til 67 % i kvartalet, men veksten i markedene var fortsatt svak. Elkem Solar har fulgt oppkjøringsplanen i 4. kvartal og målsetter full kapasitet ved utgangen av 2010.

Gevinst fra salg av Elkems kraftvirksomhet i Salten og Bremanger utgjorde 4,2 mrd. kroner. Gevinsten er presentert på to linjer i resultatoppstillingen; 3,1 mrd. kroner er vist på egen linje over driftsresultatet, mens 1,1 mrd. kroner er ført som tilbakeført utsatt skatt.

Eierandelene i REC (39,7 %) og Jotun (42,5 %) presenteres etter egenkapitalmetoden på linjen for tilknyttede selskaper (TS). Orkla har imidlertid besluttet å benytte børskurs på balansedagen som regnskapsmessig verdi på investeringen i REC så lenge børskurs er lavere enn konsernets bokførte TS-verdi. Denne verdien var pr. 31.12.2009 på 56,62 kroner pr. aksje, mens børskurs var 44,75 kroner pr. aksje. Dette medfører isolert sett en regnskapsmessig belastning på 3,1 mrd. kroner i 4. kvartal 2009. Fremover vil den regnskapsmessige verdien skrives opp og ned i tråd med børskurs og resultateffekten vil vises på linjen for tilknyttede selskaper.

Orklas aksjeportefølje hadde i 2009 en avkastning på 39,0 % sammenlignet med Morgan Stanley Nordic Index på 36,1 % (Oslo Børs Benchmark Index 64,8 %). Markedsverdien av Aksjeporteføljen var 11.037 mill. kroner ved årets slutt etter netto salg av aksjer på 2.866 mill. kroner gjennom året. I kvartalet isolert sett utgjorde Gevinster, tap og nedskrivninger Aksjeporteføljen 337 mill. kroner (-3.537 mill. kroner)**. For hele året var tilsvarende tall 584 mill. kroner (-6.043 mill. kroner)**. Regnskapsmessige nedskrivninger i tråd med IFRS utgjorde 47 mill. kroner i kvartalet og 1.214 mill. kroner for året som helhet.

Mottatte utbytter i kvartalet og for 2009 samlet, utgjorde henholdsvis 13 mill. kroner (16 mill. kroner)** og 252 mill. kroner (473 mill. kroner)** for konsernet.

I rettstvisten om beskatning av konvertible obligasjoner ble Orkla og Sentralskattekontoret for storbedrifter (SfS) i september 2009 enige om at verdsettelsen av REC-aksjen på konverteringstidspunktet i mars 2006 skulle settes ned fra 81,50 kroner pr. aksje til 65 kroner pr. aksje. I nytt ligningsvedtak for 2006 har SfS derfor redusert Orklas skatt på gevinsten med cirka 189 mill. kroner, fra opprinnelig 751 mill. kroner. Selv om skattebeløpet Orkla har innbetalt derved er redusert til 562 mill. kroner, er Orkla fortsatt uenig i grunnlaget for skatteplikt og vil fortsette å bestride dette rettslig. Orkla har derfor i januar 2010 anket Oslo tingretts dom av desember 2009 som frifant Staten ved SfS.

Orklas industrivirksomhet belastes ordinær selskapsskatt i de land man har virksomhet. Aksjeporteføljens investeringsvirksomhet innenfor EØS er i hovedsak fritatt for beskatning. Salg av kraftverk medførte tilbakeføring av utsatt skatt med 1,1 mrd. kroner og ga dermed en regnskapsmessig skatteinntekt på 496 mill. kroner for konsernet i 2009.

Orklas resultat pr. aksje utvannet ble 2,5 kroner i 2009 mot -2,8 kroner i 2008.

Styret foreslår et ordinært utbytte på 2,25 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2009, likt som for regnskapsåret 2008. 

* Driftsresultat før amortisering, gevinst ved salg av kraftverk, nedskrivning varelager Sapa Profiles i 2008, restruktureringer og vesentlige nedskrivninger. 
** Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år.

Orkla ASA
Oslo, 30. oktober 2009
 
Ref:
 
Kommunikasjonsdirektør
Ole Kristian Lunde 
Telefon +47-2254 4431

Direktør Investor Relations
Rune Helland  
Telefon +47-2254 4411
 
VP Investor Relations
Siv M. S. Brekke  
Tel.: +47-2254 4455/+47 930 56093

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)