Resultatfremgang for samtlige forretningsområder

Orklas driftsresultat (EBITA*) endte i 3. kvartal på 1.166 mill. kroner, mot 811 mill. samme kvartal i fjor. Det var resultatfremgang for samtlige forretningsområder. Aksjeporteføljen hadde pr. 3. kvartal en avkasting på 21,3 prosent.
 
- Det er tilfredsstillende å registrere en klar resultatfremgang i kvartalet. Den underliggende driften er styrket i alle forretningsområdene, mens spesielt Elkems silisiumrelaterte virksomhet også har hatt god drahjelp fra bedre markeder og høyere priser, sier konsernsjef Bjørn M. Wiggen.
 
Orklas driftsinntekter ble i 3. kvartal på 16,3 mrd. kroner, opp fra 14,1 mrd. kroner i 2009. Omsetningsveksten kommer primært fra økt kapasitetsutnyttelse og høyere priser for Elkems silisiumrelaterte virksomheter, samt markedsvekst og økte markedsandeler for Sapa. Orkla Brands hadde et nytt godt kvartal med underliggende resultatvekst på 5 prosent.
 
Det var fremgang for flere av Orklas nordiske merkevareselskaper, mens virksomheten i Russland hadde spesielle utfordringer med både produksjon og salg som følge av hetebølge i Russland gjennom sommeren.  Aksjeporteføljen hadde en avkastning hittil i år på 21,3 prosent sammenlignet med 16,0 prosent for den nordiske referanseindeksen og 2,7 prosent for Oslo Børs Benchmark Index.
 
Så lenge børskurs på REC-aksjene er lavere enn balanseført verdi vil den regnskapsmessige verdien bli opp- og nedskrevet i takt med svingningene i RECs børskurs. Børskursen steg gjennom 3. kvartal fra 15,61 til 19,92 kroner. Den totale regnskapsmessige resultateffekten ble 2 mrd. kroner i kvartalet.
 
Resultat før skatt ble i kvartalet 3.434 mill kroner sammen lignet med 494 mill kroner i fjor.
 
Orklas styre utnevnte 8. september Bjørn M. Wiggen til ny konsernsjef. Wiggen kom fra stillingen som CEO i Sapa (Orkla Aluminium Solutions) og konserndirektør for Orkla Materials. Samtidig ble tidligere sjef for Sapas virksomhet i Nord-Amerika, Timothy R. J. Stubbs, utnevnt til ny CEO i Sapa. Svein Tore Holsether, tidligere Business Area President for Sapa Asia & Middle East, er utnevnt til ny konserndirektør med overordnet ansvar for konsernets M&A-aktiviteter. Holsether vil tiltre i januar 2011. Begge går inn som nye medlemmer av Orklas konsernledelse.
 
- Orkla vil også i fremtiden være et porteføljeselskap, sier Wiggen, men det er ønskelig å fokusere porteføljen til et færre antall virksomheter og derigjennom ikke minst sikre tilstrekkelig kapital til å utvikle de områder der vi har de beste forutsetningene for langsiktig verdiskapning for aksjonærene. Vi er imidlertid ikke i noen presset situasjon, og vil ta den tid vi trenger for å finne frem til gode løsninger.
 
Etter at kvartalet ble avsluttet har Orkla inngått avtale om salg av Borregaard Skoger til Statskog for 1,7 mrd. kroner.
 
* Driftsresultat (EBITA): Før amortisering og andre inntekter og kostnader
 
Nøkkeltall Q3-10 (Q3-09) mill. kroner:
Driftsinntekter: 16 263 (14 088)
EBITA: 1 166 (811)
Resultat før skattekostnad: 3 434 (494)
Resultat pr. aksje utvannet: (NOK) 3,1 (0,5)
Kontantstrøm fra driften: 683 (1 663)

Per 30.9.2010 (per 30.9.2009):
Netto rentebærende gjeld: 23 983 (28 226)
Egenkapitalandel (%):49,4 (50,3)
Net gearing: 0,54 (0,59)
 
Hovedtrekk
  • Resultatfremgang for samtlige forretningsområder. EBITA* ble i 3. kvartal 1.166 mill. kroner, sammenlignet med 811 mill. kroner i samme kvartal i fjor.  
  • Orkla Brands hadde fortsatt resultatvekst. EBITA* ble 776 mill. kroner (759 mill. kroner)**. God vekst for Orkla Brands Nordic, men mer krevende utvikling i Russland og Baltikum. 
  • Orkla Aluminium Solutions hadde omsetnings- og resultatfremgang i kvartalet. Omsetningen økte med 29 % og EBITA* for 3. kvartal var 162 mill. kroner (29 mill. kroner)**. 
  • For Orkla Materials var det bedrede markedsforhold både for Elkem Silicon-related og Borregaard Chemicals, med et EBITA* for Elkem Silicon-related på 131 mill. kroner (-162 mill. kroner)** og et EBITA* for Borregaard Chemicals på 92 mill. kroner (90 mill. kroner)**.
  • Aksjeporteføljen hadde pr. 3. kvartal en avkastning på 21,3 %, mot 16,0 % for Morgan Stanley Nordic Index og Oslo Børs Benchmark Index 2,7 %.  
  • Innen Orkla Associates hadde REC et EBITDA på 827 mill. kroner (449 mill. kroner)** i 3. kvartal. Jotun hadde pr. 2. tertial et driftsresultat på 1.041 mill. kroner (858 mill. kroner)**. 
  • Investeringen i REC behandles etter egenkapitalmetoden. Orkla anvender børskurs som verdi på eierandelen, så lenge børskurs er lavere enn bokført verdi etter prinsippene for tilknyttede selskaper. Kursen for REC steg gjennom 3. kvartal fra 15,61 til 19,92 kroner. Den totale regnskapsmessige resultateffekten var på 2 mrd. kroner i kvartalet. 
  • Orkla inngikk 25. oktober avtale om å selge de heleide skogselskapene Borregaard Skoger AS, AS Børresen og Borregaard Vafos AS for totalt 1.725 mill. kroner. Avtalen er inngått med forbehold om Stortingets godkjennelse. Gjennomføring forutsetter også at aksept fra Konkurransetilsynets foreligger.
Konsernet
Orklas driftsinntekter i 3. kvartal ble 16.263 mill. kroner (14.088 mill. kroner)**. Fremgangen fra i fjor var drevet av økt etterspørsel og markedsvekst for Orkla Aluminium Solutions og Elkem Silicon-related.
 
Sammenlignet med 3. kvartal i fjor har den norske kronen styrket seg mot euro. Konsernet hadde valutaomregningseffekter som påvirket omsetningen negativt i kvartalet med 361 mill. kroner, og med cirka 1,8 mrd. kroner hittil i år.
 
Konsernets EBITA* var i 3. kvartal 1.166 mill. kroner (811 mill. kroner)**. Orkla Brands hadde en tilfredsstillende resultatutvikling i kvartalet med en underliggende*** resultatfremgang på 5 %. For Orkla Aluminium Solutions bidro økt omsetning og positive effekter fra interne forbedringsprosjekter til en fremgang på 133 mill. kroner i kvartalet, sammenlignet med i fjor. Orkla Materials hadde et resultat i kvartalet på 321 mill. kroner (139 mill. kroner)**. Det var gode markedsforhold for både Elkem Silicon-related og Borregaards kjemivirksomhet. Elkem Solar økte produksjonen gjennom kvartalet. EBITA* for Elkem Solar isolert sett ble -144 mill. kroner (-191 mill. kroner)**.
 
Borregaards energivirksomhet hadde et godt kvartal med høyere priser enn i fjor, mens det fortsatt var lav magasinfylling i Saudefaldene. Tallene for 3. kvartal i fjor inkluderer imidlertid 81 mill. kroner fra kraftverk avhendet pr. 31.12.2009.
 
For konsernet totalt sett er EBITA* negativt påvirket av valutaomregningseffekter med 70 mill. kroner så langt i år, og 12 mill. kroner i 3. kvartal isolert sett.
 
Aksjeporteføljen hadde pr. 3. kvartal en avkastning på 21,3 %, mot 16,0 % for Morgan Stanley Nordic Index og Oslo Børs Benchmark Index 2,7 %. Gevinster/tap og nedskrivninger for Aksjeporteføljen utgjorde i kvartalet 318 mill. kroner (334 mill. kroner)**, mens dette hittil i år utgjorde 905 mill. kroner (247 mill. kroner)**. Mottatte utbytter i kvartalet og hittil i år utgjorde henholdsvis 60 mill. kroner (14 mill. kroner)** og 448 mill. kroner (238 mill. kroner)**. Pr. 3. kvartal hadde investeringsområdet netto solgt porteføljeinvesteringer for 1.178 mill. kroner, hvorav 674 mill. kroner i 3. kvartal.
 
Eierandelene i REC (39,7 %) og Jotun (42,5 %) presenteres etter egenkapitalmetoden på linjen for tilknyttede selskaper. Orkla anvender børskurs som verdi på eierandelen i REC, så lenge børskurs er lavere enn bokført verdi etter prinsippene for tilknyttede selskaper. Kursen for REC steg gjennom 3. kvartal fra 15,61 til 19,92 kroner. Den totale regnskapsmessige resultateffekten var på 2 mrd. kroner i kvartalet. Det henvises for øvrig til note 8 i denne rapporten.
 
Konsernets resultat før skatt ble 3.434 mill. kroner (494 mill. kroner) i kvartalet og -1.777 mill. kroner hittil i år (461 mill. kroner)**. Skattekostnaden pr. 3. kvartal er beregnet til 750 mill. kroner (92 mill. kroner)**. Resultat pr. aksje utgjorde 3,1 kroner i kvartalet (0,5 kroner)** og -2,5 kroner (1,4 kroner)** hittil i år.
 
Orkla inngikk den 1. oktober avtale om salg av Orkla Finans. Overtagelsen skjer ved at Pareto AS kjøper samtlige aksjer i Orkla Finans AS.
 
* Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader
** Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år
*** Eksklusiv kjøpte og solgte virksomheter samt valutaomregningseffekter
 
Orkla ASA
Oslo, 28. oktober 2010
 
Ref:
 
Direktør Kommunikasjon
Ole Kristian Lunde 
Telefon +47-2254 4431
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland  
Telefon +47-2254 4411
 
Ass. dir. Investor Relations
Siv M. S. Brekke  
Tel.: +47-2254 4455/+47 930 56093
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12