Sammenslåing A- og B-aksjer

Styret i Orkla ASA har i møte 30. september 1999 besluttet å foreta en fortrinnsrettsemisjon mot selskapets A-aksjonærer i forbindelse med opphevelsen av skillet mellom A- og B-aksjene. Kapitalforhøyelsen er besluttet i henhold til fullmakt, tildelt i selskapets ordinære generalforsamling 6. mai 1999.

Det ble vedtatt å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 140.069.513 ved utstedelse av inntil 22.411.122 aksjer. Tegningskursen settes til pålydende kr 6,25. Tegningen rettes mot selskapets A-aksjonærer pr 7. oktober 1999 og gjennomføres ved at syv A-aksjer gir rett til å tegne én ny A-aksje i Orkla ASA mot kontant innbetaling innen 10. desember 1999. Fortrinnsretten til B-aksjonærene i henhold til allmennaksjeselskapsloven § 10-4 er frafalt i generalforsamlingen av 6. mai 1999. Tegningsperiode settes fra og med 8. november til og med 22. november 1999. De nye aksjene vil ha rett til utbytte fra og med regnskapsåret 1999. Tegningsrettene skal noteres på Oslo børs. Straks emisjonen er registrert i Foretaksregisteret vil selskapet kun ha én aksjeklasse med like rettigheter. Dette forventes å skje ca. 15. desember 1999.

Ytterligere informasjon om opphevelsen av skillet mellom A- og B-aksjene finnes i Orklas tertialrapport for 2. tertial 1999.