Stabil utvikling for Orklas industrivirksomhet

Orkla fikk i 2002 et driftsresultat før goodwill på 3,7 milliarder kr, som er på nivå med 2001. Orkla Brands og Carlsberg Breweries viste god resultatfremgang, mens Orkla Media fortsatt må leve med et svakt annonsemarked. Finansområdet hadde en negativ utvikling, men likevel klart bedre enn gjennomsnittet for Oslo Børs.

Hovedtrenden fra de tre første kvartalene fortsatte i 4. kvartal. Den sterke norske kronen gir store omregningseffekter for Orkla, som nå har over 70 prosent av virksomheten utenfor Norge. Berlingske i Danmark og Superfish i Polen trekker totalen ned, men justert for valutaomregnings­effekter var konsernets driftsresultat før goodwill fire prosent opp i 2002. Årsresultat før skatt var imidlertid ned fra 3,3 til 2,4 milliarder kroner. Nedgangen skyldes i hovedsak at 2001-resultatet ble løftet med 1,35 mrd. kr av gevinsten fra salget av Orklas Hartwallaksjer.
 
- Til tross for enkelte svake punkter fikk Orklas industrivirksomhet en uendret avkastning på anvendt kapital på 12,7 prosent, som er et bra nivå, sier konsernsjef Finn Jebsen. - Likevel er det nødvendig med omlegginger og kostnadsreduksjoner en rekke steder, og vi har stort trykk i dette arbeidet.
 
Orkla Foods hadde fremgang for de norske, svenske og internasjonale virksomhetene eksklusive sjømat. Carlsberg Breweries utviklet seg i henhold til sine ambisiøse planer. Orkla Brands viser fortsatt god fremgang, mens Orkla Media tross svake tall i Danmark og Polen kan vise til gode resultater både for Ukepresse og Dagspresse Norge. Kjemi hadde vekst innen områdene lignin og spesial­kjemi, mens markedene for øvrige produkter viste svakere utvikling.
Investeringsområdet ga en negativ avkastning for året som helhet på 14,8 prosent. Oslo Børs Benchmark ga til sammenligning minus 31,1 prosent i 2002.
 
Konsernets inntekter var på 43 mrd. kroner, tilbake fire prosent fra i 2001. Valuta­omregnings­effekten er beregnet til minus 2,1 milliarder kr etter årets kronekurser.
 
Orklas resultat pr. aksje ble 7,7 kroner, mot 10,7 kr året før. Hovedforklaringen på nedgangen var gevinsten fra Hartwallaksjene på 1,35 mrd. kroner, noe som alene representerte 3,8 kr pr aksje i 2001-resultatet. Styret foreslår å dele ut et utbytte på 3,40 kr pr aksje, opp fra 3,25 i 2001.

MERKEVARER
 •         Orkla Foods fikk et driftsresultat før goodwill for 2002 på 902 mill. kroner, mot 952 i 2001. Foods har hatt resultatfremgang i Norge og Orkla Foods International, mens et meget negativt resultat i Superfish i Polen er hovedårsak til svekkelsen i driftsresultat for Orkla Foods. I det andre selskapet i Polen, Kotlin, har det imidlertid lyktes å snu utviklingen fra minus til pluss.
 •  
 •         Orkla Drikkevarer (40 prosent av Carlsberg Breweries)
  Orklas 40 prosent andel av Carlsberg Breweries representerte i 2002 et driftsresultat før good­will på 1,36 milliarder kr, mot  1,31 mrd. kr i 2001. Omsetningen ble på 14,5 mrd. kr, ned fra 14,9 i 2001. Justert for valutaomregningseffekter var veksten i 2002 på henholdsvis fem prosent for driftsinntektene og 14 prosent på driftsresultat før goodwill. Carlsberg Breweries kan vise til gode resultater i Norden og positive effekter av restrukture­rings­arbeid, mens virksomheten i Tyrkia hadde svake resultater. Carlsberg­merket fikk en volumvekst på seks prosent.
 •  
 •         Orkla Brands økte driftsresultatet før goodwill fra 648 til 787 mill. kroner. Resultatveksten er primært drevet av nylanseringer og interne effektiviseringsprosjekter. I tillegg til mange vellykkede lanseringer i 2002, bidro også lanseringer i 2001 positivt til omsetnings- og lønnsomhetsutviklingen. Brands oppnådde for året 2002 driftsinntekter på 4,5 mrd. kr. Dette er en svak nedgang i kroner, men noe opp korrigert for valutaomregningseffekter.
 •  
 •         Orkla Medias driftsresultat før goodwill ble 148 millioner kroner, en tilbakegang fra 294 millioner året før. Ukepresse, med sterk opplagsfremgang særlig for Her og Nå, samt Dags­pres­­se Norge viste god fremgang. Annonsemarkedene i Polen og Danmark hadde fortsatt en negativ utvikling. Betydelige kostnadsreduksjoner i Berlingske på til sammen 190 mill. kr har ikke vært tilstrekkelig til å motvirke hele fallet i annonseinntektene. Betydelige nedbe­man­ninger er gjennomført i Danmark og Polen for å tilpasse driften til et redusert inn­tekts­­­­nivå. Ytterligere tiltak vil bli gjennomført i disse markedene for å møte den negative utviklingen.
 •  
  KJEMI
  Borregaards driftsresultat før goodwill ble på 537 millioner kr i 2002, mot 569 i 2001. Styrket norsk krone og svekket dollar påvirket omsetning og resultater negativt, mens finansiell krafthandel bidro positivt særlig i fjerde kvartal. Lignin og finkjemikalier hadde positiv resultatutvikling, men øvrige områder har for tiden svake markeder. Omsetningen ble på 5,7 milliarder kr, mot 6,6 i 2001; en nedgang på 13 prosent. Resultatsvekkelsen var på seks prosent.
   
  FINANSIELLE INVESTERINGER
  Investeringsområdets resultat før skatt ble 340 mill. kr. Det er netto realisert tap på 95 mill.kr i 2002. Mens nedgangen for Oslo Børs Benchmark var 31,1 prosent og FT World Index 24,6 prosent fikk Orklas investeringsområde en avkastning på minus 14,8 prosent. Største poster i fjerde kvartal var kjøpet av aksjer i Rieber & Søn med 307 millioner kr, samt avhendelsen av eierandelen i Norway Seafoods Holding for 361 millioner. Investeringsområdets verdijusterte egenkapital ble i løpet av året redusert med 2,3 milliarder kr til 10,2 milliarder.
   
  KAPITALFORHOLD
  Fri kontantstrøm fra industriområdet var på 3,1 milliarder kroner, en halv milliard bedre enn i 2001.  Tilbakekjøp av egne aksjer utgjorde i 2002 i alt 351 millioner kr. Bokført egenkapitalandel økte til 35,2 prosent.