Sterk resultatvekst for Orkla

Orkla viste i 1. kvartal en sterk vekst både i omsetning og resultat. Konsernets resultat før skatt ble 2,2 mrd. kr, mot 1,7 mrd. i fjor. Bedrede markedsforhold i Europa gir økt salg og god resultatfremgang for Sapa, mens økte energipriser og høye gevinster fra krafthandel bidrar til sterke resultater for energiområdene i både Elkem og Borregaard. Fremgangen for Orkla Media i Danmark fortsatte også i 1. kvartal, og Investeringsområdet har realisert høyere gevinster enn samme kvartal i fjor.

Veksten i driftsinntekter for 1. kvartal var på 9,5 prosent, fra 13,3 mrd. kr i fjor til 14,5 mrd. i år.
Resultat pr aksje har steget med 53 prosent til 8,4 kr for 1. kvartal.
 
Positiv markedsutvikling i Europa bidro til økt salgsvolum og resultatfremgang for Sapa. Positive bidrag fra krafthandel bidro til høye resultater for både Elkems og Borregaards energivirksomheter. Elkem Aluminium har fin fremgang, drevet av høye markedspriser og god drift ved verkene.
 
Oppkjøp har bidratt til vekst både i Orkla Foods og Orkla Brands. Flere vellykkede lanseringer, blant annet Grandiosa Lørdagspizza, har gitt god vekst i omsetningen for Orkla Foods Nordic. I Danmark hadde Orkla Media fortsatt positiv resultatutvikling drevet av vekst i annonseinntektene.
 
I Orkla Finans fortsatte den positive trenden fra 2005. Resultatførte porteføljegevinster innen investeringsområdet utgjorde i 1. kvartal 696 mill. kroner. I 1. kvartal hadde investeringsporteføljen en avkastning på 11,5 prosent, og verdijustert egenkapital økte med 1,9 mrd. kroner i kvartalet. Under "Andre finanskostnader" er det i tråd med IFRS inntektsført en kalkulatorisk gevinst knyttet til verdistigningen på Elkems konvertible obligasjoner i REC med 283 mill. kr. Obligasjonene ble konvertert til aksjer mot slutten av kvartalet.
 
- Vi er fornøyd med utviklingen på viktige markedsområder for Spesialmaterialer og Orkla Media Danmark. I det nordiske markedet hadde Orkla Foods og Orkla Brands en stabil resultatutvikling på nivå med tilsvarende periode i fjor. Det svenske markedet er fortsatt krevende, men både Procordia Food og snacksvirksomheten i Sverige hadde i kvartalet en viss resultatmessig fremgang, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
1. kvartal 2006: