Sterk vekst for Orklas industriaktiviteter

2001 var preget av sterk vekst for Orkla. Inntektene økte med 31 prosent fra foregående år, og driftsresultatet med 26 prosent. Utviklingen i aksjemarkedene ga derimot Orklas investeringsområde et svakt år med betydelig tapsrealisering, mens man i 2000 hadde ekstraordinært høye gevinster. Konsernets resultat etter skatt endte dermed lavere enn i foregående år.

Driftsresultatet ble på 3,3 mrd. kroner, opp fra 2,6 i 2000. Konsernets inntekter var 44,8 milliarder, 10,7 milliarder høyere enn i 2000. Utviklingen er preget av konsernets ekspansjon innen Drikkevarer og Media, samtidig som at fremgangen har fortsatt både i Brands og Kjemi.

Hovedtrenden fra de tre første kvartalene fortsatte i 4. kvartal. Carlsberg Breweries utviklet seg i henhold til planer. Media lider under den kraftige nedgangen i annonsemarkedene. Den positive utviklingen i Brands fortsatte, med flere vellykkede lanseringer. Salget av Hartwallaksjene ga en gevinst på 1,35 milliarder kr.

For året som helhet ga Investeringsområdet en negativ avkastning på 15,3 prosent, som er i tråd med Oslo Børs Benchmark og FT World Index.

Orklas resultat pr. aksje ble 10,7 kroner, mot 17,0 kr året før. Før goodwillavskrivninger og engangsposter er resultat pr. aksje 13,3 kr, mot 19,5 kr i 2000.

MERKEVARER
- Orkla Foods fikk et driftsresultat for 2001 på 791 mill. kroner, mot 787 foregående år. Med ca. 40 prosent av omsetningen i Sverige, er Foods vesentlig påvirket av den svenske valutaen, som mot norske kroner lå ni prosent lavere enn snittet for foregående år. For videreført virksomhet og omregnet med stabile valutakurser ville driftsresultatet steget med fem prosent. En betydelig økning i viktige råvarepriser er i hovedsak kompensert for gjennom prisøkninger.
- Orkla Drikkevarer (40 prosent av Carlsberg Breweries)
Orklas 40 prosent andel av Carlsberg Breweries representerte i 2001 et driftsresultat på 1,2 milliarder kr, mot 712 mill. kr i 2000 (daværende Pripps Ringnes). Omsetningen ble på 14,9 mrd. kr, en dobling for Orkla Drikkevarer fra 2000. Den betydelige fremgangen både i inntekter og resultat skyldes etableringen av Carlsberg Breweries, der fortsatt sterk vekst i markedsområdene Sentral- og Øst-Europa, samt oppkjøpet av Sveits' største bryggerigruppe Feldschlösschen, bidro spesielt positivt.
- Orkla Brands økte driftsresultatet fra 543 til 611 mill. kroner i fjor. Resultatveksten er primært drevet av høy innovasjonstakt i Lilleborg Dagligvare. I tillegg til mange vellykkede lanseringer i 2001, bidro også lanseringer i 2000 positivt til omsetnings- og lønnsomhetsutviklingen. Brands oppnådde for året 2001 driftsinntekter på 4,5 mrd. kr, som for videreført virksomhet er en økning på fem prosent fra foregående år.
- Orkla Media fikk et driftsresultat for året på 155 millioner kroner, en tilbakegang fra 205 millioner året før. Annonsemarkedene særlig i Polen og Danmark fikk en sterkt negativ utvikling mot slutten av året. Også i Norge så man samme trend, men med mindre utslag. Kostnadsreduksjoner, blant annet betydelige nedbemanninger, er gjennomført i Danmark og Polen for å tilpasse driften til et redusert inntektsnivå. Ytterligere tiltak vil bli gjennomført for å møte den negative utviklingen.

KJEMI
Borregaards driftsresultat økte fra 450 millioner i 2000 til 554 mill. kr i 2001. Særlig bidro Borregaard LignoTech med en betydelig resultatbedring, men også spesialcellulosevirksomheten ChemCell hadde god resultatfremgang. Stengningen av en av LignoTechs hovedkonkurrenter i USA førte til knapphet i tilbudet gjennom hele 2001. Det er besluttet å tredoble kapasiteten ved fabrikken i Sør-Afrika, med ferdigstillelse i 2003. Omsetningen ble på 6,6 milliarder kr, en økning på tre prosent for videreført virksomhet korrigert for valutaeffekter.

FINANSIELLE INVESTERINGER
Etter en nedgang på 24,9 prosent pr. 3. kvartal 2001, steg Oslo Børs Benchmark med 13,7 prosent i 4. kvartal. Orklas investeringsportefølje viste også positiv underliggende utvikling, og verdijustert egenkapital økte med 882 mill. kroner i 4. kvartal isolert.
Det er imidlertid foretatt nedskrivninger og gjennomført realiseringer med betydelige regnskapsmessige tap i kvartalet, slik at bokført resultat for Investeringsområdet ble - 887 mill. kroner i kvartalet. Størst resultateffekt fikk realiserte tap i Merkantildata og nedskrivning av StepStone. Resultatet må sees i sammenheng med at urealisert kursreserve er økt med 1,7 milliarder kr i samme periode. Samtidig bidro tapsrealiseringen til en lav skatteprosent på 23,8 for Orkla for 2001.


KAPITALFORHOLD
Konsernets selvfinansieringsevne utgjorde i 4. kvartal 2,5 mrd. kroner. Salget av Hartwall-aksjene innbrakte 2,4 mrd. kr, som er hovedforklaringen på at netto rentebærende gjeld ble redusert med 2,3 mrd. kr. 2001 er totalt sett preget av betydelig ekspansjon for konsernet, og konsernets netto kontantstrøm for året ble -1,6 mrd. kr. Regnskapsmessig fremkommer ekspansjonen i Carlsberg Breweries siste halvår 2000 som ekspansjonsinvesteringer i Orklas konsernregnskap først i 2001. Dette utgjør en vesentlig del av konsernets ekspansjonsinvesteringer på totalt 5,5 mrd. kr. Fri kontantstrøm fra driften ble i 2001 på 2,6 mrd. kr.
Gjennomsnittlig lånerente pr 31.12.01 var 5,8 prosent. Pr. 31.12 var den bokførte egenkapitalen 34,7 prosent. Inkluderes kursreserven i aksjeporteføljen (før skatt) var egenkapitalandelen på 37,8 prosent.