Strategiske posisjoner styrket - regnskapsmessige nedskrivninger belaster resultatet

Orklas driftsinntekter ble i 2008 på 65,6 mrd. kroner (opp fra 61,4 mrd. kroner i 2007). Driftsresultat (EBITA) endte på 4,2 mrd. kr (4,8 mrd. kr ), mens særlig regnskapsmessig nedskrivning av aksjeporteføljen bidro til at resultat før skatt ble minus 2,0 mrd. kr (pluss 9,8 mrd.). For 4. kvartal ble driftsinntektene 16,5 mrd. kr (17,5), og EBITA 998 mill. kr (1,2 mrd. kr).

I tråd med Orklas utbyttestrategi foreslår styret et ordinært utbytte på 2,25 kr pr. aksje for 2008, samme beløp som foregående år.
 
- Ved inngangen til 2009 er de økonomiske rammebetingelsene meget svake. Den internasjonale finanskrisen forsterker en global oppbremsing i realøkonomien. Orkla-selskapene vil i ulik grad på bli påvirket av lavere økonomisk vekst, og vil møte utfordringene med skreddersydde mottiltak. Det er iverksatt kraftfulle tiltak innenfor virksomhetsområdene for å tilpasse kostnadsbase og produksjonskapasitet til lavere etterspørsel og volumutvikling, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
Fokus vil særlig være rettet mot å sikre en tilfredsstillende kontantstrøm.  Dette vil lede til streng husholdering med kapitalbruk i konsernet og økte ambisjoner når det gjelder kostnadsproduktivitet.
 
- Orkla er godt rustet til å møte utfordringene.  Konsernet har selskaper med solide markedsposisjoner, samtidig som refinansieringsbehovet er begrenset i 2009 og 2010, sier Opedal.
 
I 2008 ble det gjennomført aktive strategiske trekk som flytter Orklas posisjoner fremover eller fører til restrukturering.  Orkla overtar Alcoas eierandel i Sapa Profiler og blir dermed 100 prosent eier, samtidig som Alcoa overtar Orklas eierandel i Elkem Aluminium.  Byttetransaksjonen bidrar til en forenkling av Orklas struktur og gir konsernet strategisk kontroll i Sapa.
 
REC fortsatte sin opprusting teknologisk og kapasitetsmessig. Elkem Solars fabrikk i Kristiansand ble mekanisk ferdigstilt og igangkjøring vil skje gjennom 2009.
 
Orkla solgte sin eierandel i Hjemmet Mortensen og avsluttet dermed sitt engasjement innenfor trykte medier.  Nedleggelse av Borregaards cellulosevirksomhet i Sveits ble besluttet. Orkla Brands' virksomhet i Øst-Europa ble restrukturert.
 
Nøkkeltall Q4-08 (Q4-07) mill. kroner:
Driftsinntekter: 16 492 (17 514)
EBITA: 998 (1 206)
Resultat før skattekostnad: -4 375 (1 249)
Resultat pr. aksje utvannet: (kr) -4,1 (1,1)
Kontantstrøm fra driften: 1.246 (1 243)
 
Per Q4-08 (per Q4-07):
Netto rentebærende gjeld: 27 424 (16 178)
Egenkapitalandel (%): 47,7 (58,3)
Net gearing: 0,55 (0,29)
 
Hovedtrekk
- Driftsresultat (adjusted EBITA1) ble i 4. kvartal 998 mill. kroner (1.206 mill. kroner)2.
 
- Orkla Brands hadde nok et godt kvartal med en resultatfremgang på cirka 16 %.
 
- Svake markeder og kraftig fall i etterspørselen ga som ventet et svakt resultat for Orkla Aluminium Solutions i 4. kvartal.
 
- I Orkla Materials hadde energivirksomhetene høy produksjon og resultatfremgang i 4. kvartal. Dette ble motvirket av svakere markeder mot slutten av året for både kjemivirksomheten i Borregaard og silisiumområdet i Elkem. Elkem Solars fabrikk er mekanisk ferdigstilt og oppstartprogrammet er startet.
 
- Orkla har iverksatt kraftige tiltak for å motvirke realeffektene av finanskrisen. Borregaards cellulosefabrikk i Sveits er nedlagt. I Orkla Aluminium Solutions er produksjonskapasiteten betydelig redusert og bemanningen er redusert med cirka 2.000 årsverk i 2008, tilsvarende 15 %. I tillegg er det innført tiltak for å frigjøre arbeidskapital samt streng styring av investeringer. Som følge av disse tiltakene er det gjort nedskrivinger og avsetninger for restrukturering på 1.620 mill. kroner i 4. kvartal.
 
- Resultatbidraget fra Orkla Associates ble 284 mill. kroner i 4. kvartal mot 5 mill. kroner i fjor. REC hadde fremgang i EBITDA på 10 %, mens krevende markeder ga lavere vekst for Jotun mot slutten av 2008 enn tidligere i året.
 
- Den svake utviklingen i aksjemarkedene fortsatte i 4. kvartal og Aksjeporteføljen hadde i 2008 en avkastning på -45,3 % (-46,0 % for Morgan Stanley Nordic Index). Store nedskrivninger medfører et regnskapsmessig tap på porteføljeinvesteringer på -3.537 mill. kroner i kvartalet.
 
- Etter regnskapsmessige nedskrivninger og avsetninger for restrukturering på totalt 4.839 mill. kroner ble resultat før skatt i 4. kvartal -4.375 mill. kroner (1.249 mill. kroner)2.
 
- Iverksatte tiltak bidro til redusert arbeidskapital i 4. kvartal og kontantstrøm fra drift i industrivirksomheten var 1.246 mill. kroner. Egenkapitalandelen var ved årsskiftet på 47,7 %, mens net gearing var på 0,55.
 
- Orkla inngikk i kvartalet en avtale med Alcoa der Orkla overtar Alcoas aksjer i Sapa Profiles i bytte mot Orklas eierandel i Elkem Aluminium. Som følge av dette rapporteres Elkem Aluminium som ikke videreført virksomhet.
 
Konsernet
Orklas driftsinntekter ble i 4. kvartal 16.492 mill. kroner (17.514 mill. kroner)2. Nedgangen forklares av svakere markedsutvikling for Orkla Aluminium Solutions samt for deler av virksomheten innenfor Orkla Materials. Fra å ha vært relativt sterk i første del av 2008 har den norske kronen i 4. kvartal svekket seg mot USD og EUR. Valutaomregningseffekter for konsernet i 4. kvartal var på 1.367 mill. kroner, mens omregningseffektene for hele året var 39 mill. kroner.
 
Konsernets EBITA1 ble i 4. kvartal 998 mill. kroner (1.206 mill. kroner)2 og for hele 2008 ble EBITA1 4.240 mill. kroner (4.825 mill. kroner)2. Finanskrisen påvirker Orklas forretningsområder i ulik grad. Orkla Brands hadde god resultatfremgang også i 4. kvartal, til tross for økte kostnader på innkjøp i EUR og USD. Samtidig hadde energivirksomhetene i både Elkem og Borregaard god utvikling som følge av økt produksjon og høye kraftpriser. Høye priser i starten på 4. kvartal gjorde at Elkems silisiumrelaterte virksomhet hadde resultatfremgang, korrigert for økt kostnadsføring i Elkem Solar. Orkla Aluminium Solutions har gjennom 2008 jobbet med å tilpasse virksomheten til svakere markeder både i USA og Europa. Utviklingen var spesielt svak i desember og virksomheten hadde i 4. kvartal negativ EBITA1 på -102 mill. kroner (205 mill. kroner)2. Svekkede markedsforhold ga tilbakegang også for Borregaards kjemivirksomhet, samtidig som lav aktivitet medførte svake resultater for Orkla Finans. Valutaomregningseffekter i kvartalet utgjorde 81 mill. kroner, mens omregningseffektene for hele året var 26 mill. kroner.
 
Resultatregnskapet er i 4. kvartal belastet med avsetninger for restruktureringer og vesentlige nedskrivninger, samt nedskrivning av metallager i Orkla Aluminium Solutions. Totalt utgjør dette -1.620 mill. kroner. De største postene er knyttet til annonsert nedleggelse av Borregaards fabrikk i Sveits med -527 mill. kroner, nedskrivning av goodwill i SladCo med -547 mill. kroner, samt -188 mill. kroner i avsetninger for restrukturering i Orkla Aluminium Solutions. Situasjonen ved årsskiftet er preget av usikkerhet både med hensyn til utvikling i etterspørsel og priser. Lager av aluminium ut over det som forventes solgt til normale betingelser er derfor nedskrevet til gjenanskaffelseskost. Nedskrivningen på -372 mill. kroner er klassifisert på egen linje i resultatet. Av den samlede kostnaden knyttet til restrukturering og nedskrivning i 4. kvartal er kontantstrømseffekten cirka -300 mill. kroner, hvorav cirka -100 mill. kroner er utbetalt i kvartalet.
 
Orkla og Alcoa inngikk 22. desember 2008 en avtale om bytte av eierandeler i felles eide selskaper der Orkla skal overta Alcoas 45,45 % eierandel i Sapa Profiles, mens Alcoa skal overta Orklas 50 % eierandel i Elkem Aluminium. Regnskapstall for Elkem Aluminium for 2008 og 2007 presenteres på egne linjer i resultat og balanse som ikke videreført virksomhet.
 
Eierandelene i REC (39,73 %) og Jotun (42,5 %) presenteres etter egenkapitalmetoden på linjen for tilknyttede selskaper. Orklas resultatbidrag fra REC ble i 4. kvartal 441 mill. kroner (-3 mill. kroner)2 og for året som helhet 1.217 mill. kroner (607 mill. kroner)2. Resultatbidraget fra REC var i 4. kvartal 2007 negativt påvirket med helårseffekt av prinsippendring knyttet til kostnadsføring av innebygde derivater på salgskontrakter i USD. Resultatbidraget fra Jotun i 2008 var 253 mill. kroner (209 mill. kroner)2.
 
Regnskapsmessig tap for porteføljeinvesteringer var i 4. kvartal -3.537 mill. kroner (gevinst på 337 mill. kroner)2. Realiserte tap utgjorde -264 mill. kroner, mens regnskapsmessige nedskrivninger utgjorde -3.219 mill. kroner. Markedsverdien av Aksjeporteføljen var ved utgangen av året 11.426 mill. kroner og resultatreserven var 847 mill. kroner. Aksjeporteføljen hadde i 2008 en avkastning på -45,3 % mot Morgan Stanley Nordic Index -46,0 % og Oslo Børs Benchmark Index -54,1 %.
 
Orklas resultat pr. aksje utvannet ble -2,8 kroner i 2008 mot 8,1 kroner i 2007. Regnskapsmessige nedskrivninger og avsetninger for restruktureringer utgjør i sum -8,0 kroner pr. aksje i 2008.
 
Orkla Financial Investments' investeringsaktivitet innenfor EØS området er i hovedsak fritatt for beskatning, mens industrivirksomheten belastes ordinær selskapsskatt i de land man opererer. Regnskapsmessig tap for Orkla Financial Investments i 2008 kan derfor ikke motregnes overskudd fra industrivirksomheten i skatteberegningen. Dette, sammen med mottatt vedtak om endring av ligning for 2006 knyttet til konvertering av to konvertible obligasjonslån i REC i mai 2006, bidrar til å forklare årets skattekostnad. Myndighetenes nevnte skattekrav på 750 mill. kroner er delvis motvirket av oppløsning av tidligere skatteavsetninger i konsernet. Orkla er uenig både i det anførte grunnlaget for skatteplikt og i den verdsettelsen som fremgår av vedtaket, og vil følge opp vedtaket med rettslige skritt.
 
Styret foreslår et ordinært utbytte på 2,25 kroner pr. aksje for 2008, samme beløp som for regnskapsåret 2007.
 
1) Før amortisering, nedskrivninger varelager Sapa Profiles, restruktureringer og vesentlige nedskrivninger
2) Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år
 
Orkla ASA
Oslo, 19. februar 2009
 
Ref.:
 
CFO
Terje Andersen
Telefon +47-2254 4419
  
Direktør Investor Relations
Rune Helland   
Telefon +47-2254 4411
 
Kommunikasjonsdirektør
Ole Kristian Lunde  
Telefon +47-2254 4431
 
Investor Relations
Lars Røsæg
Telefon +47-2254 4426