Svake konjunkturer påvirker Orklas resultater

Den globale nedgangen i økonomien forsterket seg i 1. kvartal og bidro til svakere markeder for Aluminium Solutions og Materials. Orkla Brands hadde tilfredsstillende resultater med en fremgang på seks prosent. Orklas driftsresultat (EBITA) endte i 1. kvartal på 233 mill. kroner, mot 1,0 mrd. kroner samme periode 2008. Resultat etter skatt ble 638 mill. kroner, mot 687 mill. kroner samme periode i fjor. Orkla har iverksatt og planlagt omfattende tiltak for å styre kontantstrømmen og tilpasse produksjonskapasiteten til den svake markedssituasjonen.

Konsernets driftsinntekter ble i 1. kvartal på 13,4 mrd. kroner, ned fra 16,3 mrd. kroner i 2008. En vesentlig del av nedgangen skyldes svake markeder og et volumfall på 40 prosent for Orkla Aluminium Solutions. Volum- og prisutviklingen for Orkla Materials var også negativ i kvartalet. Orklas egenkapitalandel var 50 prosent ved utgangen av kvartalet, mens netto rentebærende gjeld var på nivå med utgangen av 2008.
 
- Orkla har en diversifisert portefølje hvor de mindre konjunkturavhengige virksomhetene som Orkla Brands og energi hadde tilfredsstillende resultater, mens de mer internasjonale og sykliske områdene innen Aluminium Solutions og Materials har blitt hardt rammet av den kraftige globale nedgangskonjunkturen. Orkla har imidlertid en robust finansiell posisjon, og på kort sikt er det avgjørende å tilpasse kapasitet og kostnader til de svake markedene og samtidig være best mulig posisjonert når konjunkturene igjen peker oppover, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
Han peker på noen viktige milepæler som er passert i løpet av 1. kvartal:
 
- Bytteavtalen der Orkla overtar Alcoas 45 prosent eierandel i Sapa Profiles i bytte for Orklas 50 prosent i Elkem Aluminium er endelig gjennomført med en regnskapsmessig gevinst på 993 millioner kr. Det nye Elkem Solar-anlegget er en investering på drøyt fire milliarder kr, og opptrappingsprogrammet mot full drift i løpet av 2009 følger planen. Samtidig har vi også kunnet innvie et av de siste store vannkraftanleggene i Norge - Saudefaldene. Dette var en investering på over to milliarder kr, og totalt produserer anlegget tilsvarende 20 prosent av Oslo bys energiforbruk, sier Opedal.
 
1) Inkludert ikke videreført virksomhet
 
Nøkkeltall Q1-09 (Q1-08) mill. kroner:
Driftsinntekter: 13 448 (16 332)
EBITA: 233 (1 029)
Resultat før skattekostnad: -315 (846)
Resultat pr. aksje utvannet: (kr) 0,7 (0,6)
Kontantstrøm fra driften: 214 (839)
Per 31.3.2009 (per 31.12.2008):
Netto rentebærende gjeld: 26 588 (27 424)
Egenkapitalandel (%): 49,9 (47,7)
Net gearing: 0,56 (0,55)

Hovedtrekk
- Den internasjonale nedgangskonjunkturen forsterket seg i 1. kvartal og bidro til svakere etterspørsel i viktige produktmarkeder innen Orkla Aluminium Solutions og Orkla Materials.
 
- Orkla har iverksatt og planlagt omfattende tiltak for å tilpasse produksjonskapasitet og kostnader til den utfordrende markedssituasjonen.
 
- Orklas driftsresultat (EBITA) ble i 1. kvartal 233 mill. kroner (1.029 mill. kroner)1.
 
- Orkla Brands hadde et tilfredsstillende EBITA på 522 mill. kroner (492 mill. kroner)1.
 
- Volum for Orkla Aluminium Solutions var 40 % lavere enn samme kvartal i fjor. Dette bidro til et svakt resultat, med EBITA på -342 mill. kroner (343 mill. kroner)1. 
 
- Innen Orkla Materials var det resultatfremgang for Elkems energivirksomhet, mens markedene for de silisiumrelaterte enhetene svekket seg betydelig gjennom kvartalet. Elkem Solar følger målsatt oppstartsplan, og belaster resultatet med -159 mill. kroner.
 
- REC rapporterte i 1. kvartal EBITDA på 527 mill. kroner (742 mill. kroner)1. Jotun har hatt en tilfredsstillende start på året med fortsatt omsetningsvekst.
 
- Aksjemarkedene var pr. kvartalet noe svakere enn ved utgangen av året og dette bidro til at Aksjeporteføljen i 1. kvartal hadde en avkastning på -5,7 % mot Morgan Stanley Nordic Index og Oslo Børs Benchmark Index på henholdsvis -7,3 % og 0,4 %. Verdifallet medførte ytterligere regnskapsmessige nedskrivninger, og netto resultat for Aksjeporteføljen ble -315 mill. kroner.
 
- Resultat før skatt i 1. kvartal ble -315 mill. kroner (846 mill. kroner)1.
 
- Bytteavtalen mellom Orkla og Alcoa er gjennomført. Transaksjonen gir et regnskapsmessig resultatbidrag for Orkla på 993 mill. kroner som er vist på linjen for ikke videreført virksomhet.

Konsernet
Orklas driftsinntekter ble i 1. kvartal 13.448 mill. kroner (16.332 mill. kroner)1. Nedgangen var i hovedsak drevet av fortsatt svake markeder for Orkla Aluminium Solutions, samt svakere markeder for Elkems silisiumrelaterte produkter og Borregaards kjemivirksomhet. Den norske kronen har styrket seg siden nyttår, men var i kvartalet fortsatt svakere enn i samme kvartal i fjor, både mot USD og Euro. Dette medførte 696 mill. kroner i positiv valutaomregningseffekt på driftsinntektene.
 
EBITA ble i 1. kvartal 233 mill. kroner (1.029 mill. kroner)1. Det negative resultatavviket forklares hovedsakelig av svakt salgsvolum innen Orkla Aluminium Solutions. Det samlede volumet var 40 % lavere enn i fjor. Markedet i Nord-Amerika har nå hatt 10 sammenhengende kvartal med nedgang i etterspørselen, og er ned cirka 60 % siden toppen i 1. kvartal 2006. Orkla Brands hadde resultatfremgang sammenlignet med fjoråret. Gjennomførte prisøkninger og kostnadsreduserende tiltak kompenserte for svakere volumutvikling og råvareprisøkninger. Påskens plassering påvirket resultatet positivt. For Orkla Materials var bildet mer sammensatt. Energiområdet i Elkem hadde høyere resultat enn samme kvartal i fjor primært som følge av positivt bidrag fra handelsvirksomheten sammenlignet med tap i samme kvartal i fjor. Svakere markeder bidro til resultatnedgang for de silisiumrelaterte virksomhetene i Elkem og for Borregaards kjemivirksomhet. Oppstartprogrammet for Elkem Solar følger planen med negativt EBITA i 1. kvartal på -159 mill. kroner. De usikre finansmarkedene medførte fortsatt svake resultater for Orkla Finans i 1. kvartal. For konsernet totalt sett er EBITA negativt påvirket av valutaomregningseffekter med -38 mill. kroner i kvartalet.
 
Bytteavtalen mellom Orkla og Alcoa, hvor Orkla overtar Alcoas 45,45 % eierandel i Sapa Profiles i bytte mot sin 50 % eierandel i Elkem Aluminium ble sluttført 31. mars 2009. Lave bokførte verdier i Elkem Aluminium bidro til at transaksjonen ga et resultatbidrag på 993 mill. kroner i Orklas regnskaper for 1. kvartal, som presenteres på linjen for ikke videreført virksomhet.
 
Eierandelene i REC (39,73 %) og Jotun (42,5 %) presenteres etter egenkapitalmetoden på linjen for tilknyttede selskaper. REC hadde et EBITDA i kvartalet på 527 mill. kroner mot 742 mill kroner i fjor. Resultat etter skatt for REC var imidlertid høyere enn i fjor og Orklas resultatbidrag fra REC ble som en følge av dette 157 mill. kroner i kvartalet, mens det i 1. kvartal 2008 var 84 mill. kroner.
 
Aksjeporteføljen hadde pr. 1. kvartal en avkastning på -5,7 % mot Morgan Stanley Nordic Index -7,3 % og Oslo Børs Benchmark Index 0,4 %. Gevinster, tap og nedskrivninger for Aksjeporteføljen var -315 mill. kroner i kvartalet, hvorav regnskapsmessige nedskrivninger utgjorde 816 mill. kroner. Som beskrevet i Orkla Årsrapport 2008 avsluttet Aksjeporteføljen i 2008 sikringsbokføring. Valutasikringseffekter vil dermed løpende føres over resultatet. En styrket norsk krone fra årsskiftet medførte at sikringseffektene var positive i kvartalet med 513 mill. kroner. Mottatte utbytter for Aksjeporteføljen utgjorde 45 mill. kroner (87 mill. kroner)1.
 
Orklas resultat pr. aksje utvannet ble i kvartalet 0,7 kroner mot 0,6 kroner i 1. kvartal 2008. Korrigert også for ikke videreført virksomhet ble imidlertid resultat pr. aksje -0,3 kroner, mot 0,6 kroner i 1. kvartal 2008. Skatten for 1. kvartal er beregnet til -40 mill. kroner.
 
1) Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år
Orkla ASA
Oslo, 6. mai 2009
 
Ref.:
 
CFO
Terje Andersen
Telefon +47-2254 4419
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland  
Telefon +47-2254 4411
 
Kommunikasjonsdirektør
Ole Kristian Lunde 
Telefon +47-2254 4431
 
Investor Relations
Siv Merethe Skorpen Brekke
Telefon +47-2254 4455