Terminering av salgsopsjoner i REC

Det vises til Orklas børsmelding 5. februar 2007 i forbindelse med at Orkla ervervet ca 12,48% av aksjene i Renewable Energy Corporation ASA (REC) fra Good Energies Investment B.V. (GEI).  GEI solgt samtidig ca 17,9% av aksjene i REC til Q-Cells AG.  I forbindelse med transaksjonene utstedte Orkla salgsopsjoner til fordel for Q-Cells, og ervervet visse rettigheter knyttet til Q-Cells REC-aksjer, som beskrevet i børsmeldingen. 
 
Orkla og Q-Cells har i dag inngått avtale om å terminere både salgsopsjonene og Orklas rettigheter knyttet til Q-Cells' aksjer i REC, med umiddelbar virkning.  Alle parters rettigheter og plikter under opsjonsavtalene er dermed bortfalt. Det er ingen kapitalutlegg for noen av partene i forbindelse med termineringen av avtalene. Nettoverdien av rettigheter og forpliktelser per 31. desember 2007 ble vurdert til - 67 MNOK.
 
Orkla ASA,
Oslo, 30. april 2008
 
Kontakter Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Direktør IR, Tel: +4722544411