Tilfredsstillende for Orkla i 2011 i krevende markeder

Orkla leverte et tilfredsstillende driftsresultat for 2011 tatt i betraktning at markedene for mange av virksomhetene var krevende. Omsetningen økte med 6% til 61 mrd. kroner, mens driftsresultatet endte på 4.041 mill. kroner, ca 100 mill. kroner bedre enn i 2010. Arbeidet med å gjøre Orkla til et rendyrket merkevareselskap pågår for fullt. Den finansielle handlefriheten er betydelig styrket i 2011 gjennom salg av virksomhet, og gjør at konsernet er i en god posisjon for å vokse innen merkevarer.

Driftsresultatet (EBITA) i 4. kvartal ble 1.052 mill. kroner mot 1.322 mill. kroner året før. Det negative avviket forklares i stor grad av at Orkla i siste kvartal 2010 realiserte en gevinst på ca 200 mill. kroner gjennom salg av Orklas hovedkontor i Oslo. Orkla Brands leverte et driftsresultat som underliggende var 3% lavere enn samme periode i 2010. Nedgang skyldes bl.a. svakt salg mot slutten av året for enkelte kategorier som godterier og kjeks, samt bortfall av eksportleveranser for Lilleborg. Særlig Stabburet, Axellus, Chips-gruppen, og Orkla Brands Russia hadde god fremgang i 4. kvartal 2011.

"På tross av krevende markeder er det tilfredsstillende å se at Orkla Brands opprettholder sine sterke markedsposisjoner i Norden samtidig som de gjennom prisøkninger har kompensert for økte råvarepriser. Vi er også godt fornøyd med at de iverksatte tiltakene i Russland nå gir resultater", sier konsernsjef i Orkla Bjørn M. Wiggen

Sapas kvartalsresultat er som forventet svakere enn for samme periode i 2010. I Nord-Amerika fortsetter den positive utviklingen for Sapa Profiler med både volum- og resultatvekst. I Europa fortsetter den svake markedsutviklingen, mens redusert kostnadsbase bidrar positivt. Den viktigste årsaken til det svakere resultatet er negativ utvikling for den svenske virksomheten i Sapa Heat Transfer. Flytting av volumer fra den svenske virksomheten til Kina, prisøkninger, samt organisatoriske og andre operative forbedringer er gjennomført for å bedre resultatene for Heat Transfer.

Nedsalget av aksjeporteføljen pågår fortløpende i tråd med den kommuniserte strategien. Porteføljen er redusert med ytterligere 2 milliarder i 4. kvartal, totalt med 4,5 milliarder kroner i 2011.  Markedsverdien av porteføljen var 5,5 milliarder kroner ved utgangen av året. Nedsalget vil fortsette gjennom 2012.

"Vi har gjennom 2011 styrket vår finansielle handlefrihet gjennom salget av Elkem og nedsalget i aksjeporteføljen, samtidig som vi har utbetalt betydelig kapital til våre aksjonærer. Vi har identifisert flere mulige oppkjøpskandidater, og har den nødvendige kompetanse og tålmodighet som skal til for å gjennomføre gode oppkjøp", sier konsernsjef Bjørn M. Wiggen i Orkla.

Styret foreslår et utbytte for regnskapsåret 2011 på 2,50 kroner per aksje.

Orkla ASA
Oslo, 09. februar 2012

Ref.:

Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Johan Chr. Hovland
Telefon +47 22 54 44 86/ +47 917 63 491

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 22 54 44 11

Ass. Dir. Investor Relations
Siv M. S. Brekke
Telefon +47 22 54 44 55/ +47 930 56 093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12