Tillegg til innkalling til generalforsamling

09.04.2003: Vedlagt følger tillegg til innkalling til generalforsamling. Tillegget omhandler valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, forslag om vedtektsendring samt valg av revisor.

Tillegg til innkalling til generalforsamling onsdag 30. april 2003 kl. 15.00
 
1. Til dagsorden punkt 5. "Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen" - Forslag om vedtektsendring
 
Innstilling fra valgkomitéen:
 
Til generalforsamlingen i Orkla ASA 
 
Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen
 
Samtlige medlemmer og varamedlemmer av bedriftsforsamlingen er på valg på den ordinære generalforsamling i 2003.
 
På selskapets generalforsamling i 2002 ble Allan Åkerstedt og Elisabeth Grieg valgt som medlemmer av valgkomitéen, mens Harald Arnkværn som ordfører i bedriftsforsamlingen er medlem av valgkomitéen i henhold til selskapets vedtekter. Denne valgkomitéen innstiller enstemmig på valg til bedriftsforsamlingen således:
 
Følgende velges for to år:
Harald Arnkværn
Elisabeth Grieg
Marianne Lie
Johan H. Andresen jr.
Svein Aaser
Idar Kreutzer (ny)
Astrid E. Sørgaard (ny)
 
Følgende velges for ett år:
Nils-Henrik Pettersson (ny)
Anniken Thue
Kurth A. Augustson
Jan Kildal
Tore Lindholt
Svein Rennemo
Gunn Wærsted (ny)
 
Som varamedlemmer foreslås valgt:
Terje Venold
Atle Eide
Anne Birgitte Fossum
Ingrid Smedsrud
Scilla Hokholt
Christine Rødsæther
 
 
Valgkomitéen har funnet det hensiktsmessig ut fra kontinuitet i selskapets bedriftsforsamling at tilnærmet halvdelen av bedriftsforsamlingen velges hvert år. Dette er bakgrunnen for at halvparten av medlemmene foreslås valgt for to år og halvparten for ett år. Som følge av denne innstillingen foreslås at det fremmes forslag om å endre vedtektenes § 8 fjerde ledd til å lyde:
 
"Bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer og deres varamedlemmer velges for inntil to (2) år av gangen."
 
Oslo, 26. mars 2003
 
Allan Åkerstedt
Harald Arnkværn
Elisabeth Grieg"
 
2. Til dagsorden punkt 7. "Valg av revisor"
 
Bedriftsforsamlingen har etter en anbudsrunde besluttet å innstille på at Ernst & Young AS fortsetter som revisor.
 
Harald Arnkværn
Bedriftsforsamlingens ordfører